Zncl2 + 2 Naoh ↠ Zn(Oh)2 + 2 Nacl, Zncl2 + Naoh = Na2

Aqueous zinc chloride (ZnCl2) reacts with aqueous sodium hydroxide (NaOH) to produce zinc hydroxide ( Zn(OH)2 ) and sodium chloride (NaCl). Zinc hydroxide is a white colour precipitate and it is also an amphoteric hydroxide. Therefore, zinc hydroxide is dissolved when excess NaOH is added to the precipitate.

Đang xem: Zncl2 + 2 naoh → zn(oh)2 + 2 nacl

*

ZnCl2 + NaOH = Zn(OH)2 + NaCl

When both solutions are mixed, a white colour precipitate, zinc hydroxide ( Zn(OH)2 ) is formed. In aqueous phase, there are sodium ions, chloride ions, little bit of Zn2+ ions and OH- ions.

Balanced equation of ZnCl2 + NaOH reaction

ZnCl2 + 2NaOH = Zn(OH)2 + 2NaCl

From the balanced equation, we can say, 1 mol of zinc chloride reacts with 2 mol of sodium hydroxide and produce 1 mol of zinc hydroxide and 2 mol of sodium chloride.

How to balance the ZnCl2 and NaOH reaction?

This equation can be balanced easily from following steps.

READ:  Luyện Tập Thành Phần Nguyên Tử, Luyện Tập: Thành Phần Nguyên Tử

ZnCl2 + NaOH = Zn(OH)2 + NaCl

There are two chlorine atoms in the left side. Therefore, to make two chlorine atoms in the right side, make two NaCl as below. ZnCl2 + NaOH = Zn(OH)2 + 2NaCl Now, there are two sodium atoms in the right side. To make two sodium in the left side, make two NaOH. ZnCl2 + 2NaOH = Zn(OH)2 + 2NaCl

ZnCl2 and excess NaOH

Remember that zinc is an amphoteric element and zinc hydroxide is an amphoteric hydroxide.

When aqueous NaOH is added to ZnCl2 solution drop by drop, at one time, Zn(OH)2 precipitate is formed. If you add more aqueous NaOH to the solution which contains the precipitate, precipitate is dissolved and give a colourless solution due to formation of sodium zincate (Na2ZnO2). Sodium zincate is a colourless aqueous solution.

Zn(OH)2 + 2NaOH → Na2ZnO2 + 2H2O

Sometime above equation is written as below.

Zn(OH)2 + 2NaOH → Na2

After dissolving Zn(OH)2 precipitate in the excess NaOH, what will happen if I add dilute HCl acid?

If you slowly add HCl acid to the 2+, you can see a white precipitate is formed in the solution. That is zinc hydroxide precipitate. If you add more HCl acid, that white precipitate is also dissolved and give colourless ZnCl2 solution.

Xem thêm: Please Wait – Calci Carbonat

What will happen if little amount of ZnCl2 solution is added to large volume of aqueous NaOH?

Due to presence of excess NaOH, reaction will end up with soluble sodium zincate.

Questions asked by students

Ask your question and find the answer free.

How do I decide whether a precipitate is formed or not when NaCl and ZnCl2 solutions are mixed with each other?

Option 1: If you know the concentratins of each solution, you can do a calculation to check Ksp value related to the Zn(OH)2.

In the final solution, if * 2 exceeds Ksp of Zn(OH)2, a precipiates is formed. When and are taken, you should assume that there is no precipiate and all Zn2+ and Cl- ions exist in aqueous solution.

In the laboratory, I want to try this experiment. But, I could not find ZnCl2 in the lab. However, there was ZnO and other common chemicals. How do I do the experiment from ZnO?

You can do the experiment by starting from ZnO. Find dilute HCl bottle. Remember that it is good to use solid ZnO to prevent any impurities. Measure the weight ZnO and put it in a beaker. Then slowly add dilute HCl solution until all ZnO is dissolved. When all ZnO is dissolveed, ZnCl2 solution is given as the following reaction.

Xem thêm: Cách Vẽ Tranh Tô Màu Mèo Pusheen Coloring Book, Tải Tranh Tô Màu Nhà Của Mèo Pusheen

ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O

Now, you can continue the rest of the experiment with by adding NaOH to ZnCl2 solution.

Related TutorialsFeCl2 + NaOH reaction Reaction of cold and hot NaOH + Cl2 Solubility of metal hydroxides

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hóa học

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Viết đoạn văn kể lại giây phút gặp lại người thân sau bao ngày xa cách kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm – 7 Bài Văn mẫu lớp 8 hay nhất | Lize.vn
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Kể lại việc em nhận được một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật – Bài văn mẫu lớp 8 | Lize.vn
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Ch3Coona Hcl + Ch3Coona – Ch3Coona + Hcl → Ch3Cooh + Nacl
Ch3Coona Hcl + Ch3Coona – Ch3Coona + Hcl → Ch3Cooh + Nacl
Dung Dịch Cucl2 Có Màu Gì – Màu Một Số Kết Tủa Và Dung Dịch Thường Gặp
Dung Dịch Cucl2 Có Màu Gì – Màu Một Số Kết Tủa Và Dung Dịch Thường Gặp
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Kể lại truyện Tấm Cám theo lời của nhân vật Tấm – Bài văn mẫu lớp 10 đạt điểm cao | Lize.vn