Writing – Unit 1 trang 17 Tiếng Anh 12 – Tiếng Anh

WRITING ABOUT YOUR FAMILY RULES (Viết về những quy tắc trong gia đinh)

Task 1: Work in groups. What rules do you have in your family? Discuss these topics and add others. Use the following verbs and expressions.

(Làm việc từng nhóm. Ở gia đình em có gia quy gì? Thảo luận những chủ đề này và thêm những chủ đề khác. Dùng động từ và câu nói sau.)

let = allow = permit: cho phép

be allowed to: được cho phép

have to: phải

etc.

doing household chores (làm công việc nhà)

coming home late (về nhà muộn)

preparing meals (chuẩn bị bữa ăn)

watching TV (xem TV)

talking on the phone (nói chuyện điện thoại)

using the family motorbike (sử dụng xe máy của gia đình)

going out with friends (đi chơi với bạn bè)

———————-

Example: 

During the school year, I’m not allowed to watch TV until I have finished my homework. 

– In my family, everybody has to do their share of the household chores. 

Ví dụ: 

– Trong suốt năm học, tôi không được cho phép xem TV tận cho đến khi tôi hoàn thành bài tập về nhà. 

– Trong gia đình tôi, mọi người phải chia sẻ làm công việc nhà. 

Hướng dẫn giải:

A: Are there any rules in your family?

B: Sure. I think every family sets up its own rules.

A: That’s right, a family is a miniature society. So there must be a set of rules to keep everything in order.

B: So, what are your family rules?

A: According to our traditional culture, every member has to obey family rules: respect, help our superior and one another.

B: Besides these, some families have their own rules. For example, in my family everybody should share duties and responsibilities as required. I mean the family chores.

A: What’s your responsibility?

B: As a child in the family, I have to help my parents with household chores I can do. In particular, I’m not allowed to watch much TV for I’m now in the final year, and when I haven’t finished my exercises or homework.

READ:  Bài 1 - Em hãy viết một bài văn hoàn chỉnh về Đội Thiếu niên Tiền

A: Do you have to do your routine chores?

B: No. My parents spare me so much of free time.

A: Do your parents let you go out with friends?

B: Oh nearly never during this period, except for special occasions such as birthday parties or funerals. One thing I’m never allowed to do is using the family’s motorbikes.

A: You mean you can only ride your bike? What about urgent cases?

In urgent cases, my father allows me to use his motorbike.

B: Oh me too.

A: Do you think these rules limit your own rights or freedom?

B: No. On the other hand, I think these rules are very indispensable to me. They help me to live a disciplined and organized life.

Chú ý: Phần được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với ý kiến cá nhân của mình. 

Tạm dịch:

A: Có quy tắc nào trong gia đình bạn không?

B: Chắc chắn. Tôi nghĩ rằng mỗi gia đình đều có những quy tắc riêng.

A: Đúng vậy, một gia đình là một xã hội nhỏ. Vì vậy, phải có một bộ quy tắc giữ mọi thứ theo thứ tự.

B: Vì vậy, quy tắc gia đình của bạn là gì?

A: Theo văn hoá truyền thống của chúng ta, mỗi thành viên đều phải  tuân theo các quy tắc gia đình: tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau.

B: Ngoài ra, một số gia đình có quy tắc riêng của họ. Ví dụ, trong gia đình tôi mọi người nên chia sẻ nhiệm vụ và trách nhiệm khi được  yêu cầu. Ý tôi là làm việc nhà.

A: Vậy trách nhiệm của bạn là gì?

B: Là một đứa trẻ trong gia đình. Tôi phải giúp bố mẹ tôi làm việc nhà mà tôi có thể làm. Đặc biệt. Tôi không được phép xem TV nhiều bởi  bây giờ tôi đang  trong năm cuối cùng, và khi tôi không hoàn thành bài tập về nhà của tôi.

A: Bạn có phải làm việc vặt thường ngày không?

B: Không. Cha mẹ tôi để tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi.

READ:  Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt - Soạn văn siêu ngắn

A: Cha mẹ bạn có cho phép bạn đi chơi với bạn bè không?

B: Oh. gần như không bao giờ trong suốt thời gian này, ngoại trừ những dịp đặc biệt như sinh nhật hay lễ tang. Một điều tôi không bao giờ được cho phép làm là sử dụng xe máy của gia đình.

A: Bạn có nghĩa là bạn chỉ có thể đi xe đạp của bạn? Còn trường hợp khẩn cấp thì sao?

Trong tình huống khẩn cấp, bố tôi cho phép tôi sử dụng xe máy.

B: Oh. tôi cũng vậy.

A: Bạn có nghĩ rằng các quy tắc này hạn chế quyền của bạn hoặc tự do?

B: Không. Mặt khác, tôi nghĩ rằng các quy tắc này là rất cần thiết đối với tôi. Họ giúp tôi sống một cuộc sống có kỷ luật và tổ chức.

 

Task 2: Use the ideas you have discussed above to write a letter to a pen pal about your family rules. Begin as follows.

Every gamily has its own rules. Mine has a few. First, ………..

(Dùng những ý tưởng em thảo luận ở trên để viết lá thư cho một bạn tâm thư về quy tắc của gia đình em. Bắt đầu như sau

Mỗi gia đình đều có những quy tắc riêng. Gia đình tôi cũng có một vài điều. Đầu tiên….. )

Hướng dẫn giải:

Dear Jim,

I’m writing to talk about my family rules. It’s an interesting topic, isn’t it? It may be obvious that every family has its own rules. Mine has a few, apart from our traditional rules, especially for this school year as I’m in the final year.

First. I’m not allowed to watch TV, nearly no, except when there is a good or interesting movie or when I have finished all my homework and exercises. And  my parents never let me to stay up so much late at night.

Next my parents don’t permit me to go out with friends without necessary reason; for example, birthdays or funerals.

Besides, I have to take a balanced diet to keep fit for my coming exam. And one more thing I have to keep up is talking on the phone, that is I have to set a limit to my using of the phone.

READ:  Hình thái của virut - Sinh Học

Do you think I have a lot of rules to abide? Or I have no rights or freedom to do what I want or like?

Tell me about your family rules? It’s much fun t0 hear about them.

Stop now and don’t forget to give my regards to your family members.

Best wishes,

Minh Tam.

Tạm dịch:

Chào  Jim,

Tôi đang viết để nói về các quy tắc gia đình tôi. Đó là một chủ đề thú vị, phải không? Rõ ràng là mỗi gia đình đều có những quy tắc riêng. Gia đình tôi có một vài, ngoài các quy tắc truyền thống của chúng tôi, đặc biệt là trong năm học khi tôi đang ở năm cuối.

Đầu tiên. Tôi không được phép xem TV, gần như không, ngoại trừ khi có một bộ phim hay hoặc thú vị hoặc khi tôi đã hoàn thành tất cả các bài tập về nhà. Và cha mẹ tôi không bao giờ cho phép tôi thức quá muộn vào ban đêm.

Tiếp theo cha mẹ tôi không cho phép tôi đi chơi với bạn bè mà không có lý do cần thiết ví dụ như sinh nhật hay lễ tang.

Ngoài ra, tôi phải có một chế độ ăn uống cân bằng lo giữ cho kỳ thi sắp tới của tôi. Và một điều nữa tôi phải theo kịp là nói chuyện trên điện thoại, đó là 1 phải thiết lập một giới hạn cho việc sử dụng của tôi bằng điện thoại.

Bạn có nghĩ rằng tôi có rất nhiều quy tắc để tuân thủ? Hoặc tôi không có quyền hoặc tự do làm những gì tôi muốn hoặc thích?

Nói cho tôi biết về gia quy của gia đình của bạn? Chắc sẽ có nhiều niềm vui để nghe về họ.

Dừng lại ngay bây giờ và gửi lời chào của tôi đến gia đình bạn.

Lời chúc tốt nhất,


Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất
Search google: “từ khóa + timdapan.com”
Ví dụ: “Writing – Unit 1 trang 17 Tiếng Anh 12 timdapan.com”

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tả cô giáo hoặc thầy giáo của em trong một giờ học mà em nhớ nhất – Những bài văn mẫu hay tả thầy cô giáo lớp 5, 6 | Lize.vn
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12