Unit 7: World population – Vocabulary

Từ Vựng Unit 7 Lớp 11

A.D. (Anno Domini) [‘ænou’dɔminai] (n): sau công nguyên

awareness [ə’weənis] (n): ý thức

B.C. (Before Christ) [bi’fɔ: kraist] (n): trước công nguyên

billionaire [,biljə’neə] (n): nhà tỉ phú

birth-control method [‘bə:θkən’troul ‘meθəd] (n): phươg pháp hạn chế sinh đẻ

carry out [‘kæri’aut] (v): tiến hành

claim [kleim] (n,v): (sự) đòi hỏi

cranky [‘kræηki] (a): hay gắt gỏng, quạu

creature [‘kri:t∫ə] (n): sinh vật

death rate [‘deθreit] (n): tỉ lệ tử vong

developing country [di’veləpiη ‘kʌntri] (n): nước đang phát triển

exercise [‘eksəsaiz] (v): sử dụng 

expert [‘ekspə:t] (n): chuyên gia

explosion [iks’plouʒn] (n): sự bùng nổ

family planning [‘fæmili’plæniη] (n): kế hoạch hóa gia đình

fresh water  [fre∫ ‘wɔ:tə] (n): nước ngọt

generation [,dʒenə’rei∫n] (n): thế hệ

glean [gli:n] (v): mót, nhặt (lúa)

government [‘gʌvnmənt] (n): chính phủ

growth [grouθ] (n): tăng trưởng

implement [‘implimənt] (v): thực hiện

improvement [im’pru:vmənt] (n): sự cải thiện

injury [‘indʒəri] (n): chấn thương

insurance [in’∫uərəns] (n): sự bảo hiểm

iron [‘aiən] (n): sắt

journalism [‘dʒə:nəlizm] (n): báo chí 

lack [læk] (n): sự thiếu hụt

limit [‘limit] (v): giới hạn

limited [‘limitid] (adj): có giới hạn 
living condition [‘liviη kən’di∫n] (n): điều kiện sống

living standard [‘liviη ‘stændəd] (n): mức sống

metal [‘metl] (n): kim loại

organisation [,ɔ:gənai’zei∫n] (n): tổ chức 

overpopulated [,ouvə’pɔpjuleitid] (adj): quá đông dân 

petroleum [pə’trouliəm] (n): dầu mỏ, dầu hỏa

policy [‘pɔləsi] (n): chính sách 

population [,pɔpju’lei∫n] (n): dân số 

punishment [‘pʌni∫mənt] (n): sự trừng phạt 

READ:  Bài 3. Bất phương trình một ẩn

quarrel [‘kwɔrəl] (n,v): sự cãi nhau

raise [reiz] (v): nuôi 

rank [ræηk] (v): xếp hạng 

religion [ri’lidʒən] (n): tôn giáo 

resource [ri’sɔ:s ;  ri’zɔ:s] (n): nguồi lực 

reward [ri’wɔ:d] (n): giải thưởng 

salt water [‘sɔ:lt,wɔ:tə] (n): nước mặn 

silver [‘silvə] (n): bạc 

solution [sə’lu:∫n] (n): giải pháp 

step [step] (v): bước 

the Third World [‘θə:d’wə:ld] (n): thế giới thứ ba

United Nations [ju:’naitid’nei∫nz] (n): Liên Hợp Quốc 

Complete each of the sentences with the correct form of the verb in the box.

 

increase    
expect             
decrease          
reach               
limit
raise         
control             
populate          
support            
freeze

 

 1. North America was once widely _______ by Native American tribes.
 2. The world’s population is _______ to be over 7 billion by 2010.
 3. The population has ______ from 1.2 million to 1.8 million.
 4. Water ______ at OC.
 5. Parents should ________ what their kids watch on television.
 6. The number of new students _______ from 210 to 160 this year.
 7. My family have been _______ sheep for over 60 years.
 8. How can we ______ our families on such low wages?
 9. Profits are expected _______ £2 billion this year.
 10. The role that women could play was socially ________.

Key

 1. North America was once widely populated by Native American tribes.
 2. The world’s population is expected to be over 7 billion by 2010.
 3. The population has increased from 1.2 million to 1.8 million.
 4. Water freezes at OC.
 5. Parents should control what their kids watch on television.
 6. The number of new students decreased from 210 to 160 this year.
 7. My family have been raising sheep for over 60 years.
 8. How can we support our families on such low wages?
 9. Profits are expected to reach £2 billion this year.
 10. The role that women could play was socially limitted.
READ:  Tại sao chúng ta lại cần ăn protein từ các nguồn thực phẩm khác nhau?
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là