Unit 7: World population – Reading

1. Before You Read Unit 7 Lớp 11

Unit 7 Reading Tiếng Anh 11

Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi sau)

 1. Where can you find these scenes? (Bạn có thể có thấy những cảnh này ở đâu?)
 2. What does each of the pictures tell you? (Mỗi bức ảnh trên cho bạn biết về điều gì?)
 3. Do you think that the larger in population a country is, the stronger it is? Why/ Why not? (Bạn có nghĩ rằng một nước có dân số càng đông thì nó càng mạnh không? Tại sao có? Tại sao không?)

Guide to answer

1. In under-developed countries.
2. Each of the pictures tells

 • Picture 1: It describes a poor large family in the countryside.It tells us that If we have a big family, we may not support our children properly and give them a good life and education.
 • Picture 2: It describes a poor slum in a small town. It indicates that population explosion can lead to poverty and unemployment.

3. No, I don’t think so. A strong country is a country having developed economy and people in that country have a good life.

2. While You Read Unit 7 Lớp 11

Read the passage and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và làm các bài tập theo sau.)

2.1. Unit 7 Lớp 11 Reading Task 1

The words in the box all appear in the passage. Fill each blank with a suitable word. (Change the form of the word and use the dictionary when necessary). (Tất cả các từ trong khung đều đã có trong đoạn văn. Điền vào mỗi chỗ trong bảng một từ thích hợp. (Thay đổi dạng từ và sử dụng từ điển nếu cần thiết).

limit                 
figures              method             although
control              
increase            international      resources

 

 1. ………………most journalists studied journalism in college, some older writers never attended a university.
 2. Can you explain the……………..for changing salt water to fresh water?
 3. The number of injuries from automobile accidents……………..every year.
 4. Some countries are poor because they have very few natural…………….
 5. These are all…………….: 1, 75, 293.
 6. There is a(n)……………of 20 minutes for this short test. Students must turn in their papers at the end of the 20th minute.
 7. The United Nations is a(n)…………..organisation.
 8. Some children behave badly and their parents can’t…………….them.

Guide to answer

 1. Although most journalists studied journalism in college, some older writers never attended a university. (Mặc dù hầu hết những nhà báo học ngành báo chí ở trường cao đẳng, nhưng một số cây bút lâu năm không bao giờ học đại học.)
 2. Can you explain the method for changing salt water to fresh water? (Bạn có thể giải thích phương pháp chuyển đổi nước mặn thành nước ngọt không?)
 3. The number of injuries from automobile accidents increases every year. (Số người bị thương từ những vụ tai nạn ô tô tăng lên mỗi năm.)
 4. Some countries are poor because they have very few natural resources. (Một số quốc gia vẫn còn nghèo bởi vì họ có ít tài nguyên thiên nhiên.)
 5. These are all figures: 1, 75, 293. (Đây là những con số: 1, 75, 293.)
 6. There is a limit of 20 minutes for this short test. Students must turn in their papers at the end of the 20th minute. (Có một bài kiểm tra ngắn giới hạn trong 20 phút. Học sinh phải nộp bài vào cuối phút thứ 20.)
 7. The United Nations is an international organisation. (Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế.)
 8. Some children behave badly and their parents can’t control them. (Một số đứa trẻ cư xử thật tệ và cha mẹ chúng không thể kiểm soát được.)
READ:  Bài 60 trang 15 SBT toán 9 tập 1 - SBT Toán

2.2. Unit 7 Lớp 11 Reading Task 2

 1. What was the population of the world in 10.000 B.C, 1750. 1850, 1950, 1985 and 2000? (Dân số thế giới vào các năm 1000 trước công nguyên năm 1750, 1850, 1950, 1985 và 2000 sau công nguyên là bao nhiêu?)
 2. How many people is the world expected to have by the year 2015? (Đến năm 2015, thế giới có thể có bao nhiêu người?)
 3. Can the Earth have enough resources to support its population? (Trái đất có đủ nguồn tài nguyên để cung cấp cho dân số này không?)
 4. Do most Third World women want to have a lot of children? (Hầu hết phụ nữ ở các nước thuộc Thế giới thứ ba muốn có nhiều con phải không?)
 5. Why can’t women in the world limit the size of their families? (Tại sao phụ nữ trên thế giới không thể giới hạn số lượng thành viên trong gia đình mình?)

Guide to answer

 1. The population of the world in 10.000 B.C was 10 million, in 1750 it was 625 million, in 1850 it was 1,300, in 1950 it was 2,510 million, in 1985 it was 4,760 million, in 2000 it was 6.6 billion.
 2. By the year 2015, the population of the world is expected to be 7 billion.
 3. Some scientists say it can, but others say it can’t.
 4. No, they don’t.
 5. They can’t limit the size of their family because they know of no safe way to have fewer children.

3. After You Read Unit 7 Lớp 11

Work in pairs. Discuss with a partner and find out five world largest countries in population. Say where they are and which is the richest and which is the poorest country. (Làm việc theo cặp. Thảo luận với một bạn học và tìm ra 5 nước có dân số đông nhất thế giới. Kể những nước đó ở đâu và nước nào giàu nhất, nghèo nhất.)

READ:  “Cảm thông là chiếc chìa khóa mở

Guide to answer

 • Five world largest countries in population are China, India, Russia, the USA and Indonesia.
 • China, India and Indonesia are in Asia. Russia is in Europe, and the USA is in North America.
 • The richest country is the USA and the poorest country may be Indonesia.

4. Phần dịch Reading Unit 7 Lớp 11

Dân số thế giới đang gia tăng ngày càng nhanh. Vào năm 10000 trước công nguyên, thế giới có lẽ chỉ có khoảng 10 triệu người. Vảo năm thứ nhất sau công nguyên, có khoảng 300 triệu người. Phải mất 1750 năm sau thì dân số thế giới mới đạt đến 625 triệu người. Vào năm 1850, chỉ cách 100 năm sau đó, dân số thế giới lên đến con số 1 tỉ 300 triệu người. Vào năm 1950, con số đó tăng lên gấp đôi đến 2 tỉ 510 triệu người. Vào năm 1985, chỉ 35 năm sau, thế giới có 4 tỉ 760 triệu người. Vào năm 2000, dân số thế giới khoảng 6,6 tỉ và đến năm 2015 dân số thế giới có thể hơn 7 tỉ.

Liệu Trái đất có đủ nguồn tài nguyên để phục vụ cho số đông người như thế này không? Nhiều nhà khoa học đã đưa ra những câu trả lời khác nhau cho câu hỏi này. Một số cho rẳng có đủ tài nguyên để phục vụ cho 8 tỉ người, số khác nói rằng chúng ta phải hạn chế sự phát triển dân số vì nguồn tài nguyên có giới hạn. Chỉ 10% đất đai của thế giới có thể được sử dụng cho canh tác và 20% dành cho chăn nuôi. Nguồn nước chúng ta sử dụng thì giới hạn. Trữ lượng dầu hỏa, sắt, bạc, vàng và các kim loại khác cũng có giới hạn.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng phụ nữ ở Thế giới thứ ba có nhiều con hơn ý muốn. Trong số phụ nữ mà không nghĩ rằng mình có quá nhiều con, thì phân nửa không muốn có con nữa. Tuy nhiên, mặc dù hàng triệu phụ nữ muốn hạn chế việc sinh con, họ không biết cách an toàn nào để có con ít hơn. Những biện pháp hạn chế sinh đẻ an toàn để kế hoạch hóa gia đình thì không được phổ biến với họ. Đã đến lúc các chính phủ và các tổ chức quốc tế nên làm điều gì đó giúp họ để sự phát triển dân số thế giới có thể bắt đầu giảm đi thay vì cứ tiếp tục tăng.

Fill in each blank space with one appropriate word from the box.

mortality     
expanding       
growth    
increasing         
reach    
decline
population      
even         
slightly     
life        
variations          
available

 

READ:  Tiểu sử cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của nhà văn Hemingway

WORLD POPULATION

Projections issued in 2000 showed the world population (1) ______ from 6.1 billion in 2000, to 7.9 billion in 2050. “High” and “low” projections for 2025 are 8.4 billion and 7.5 billion respectively. The average world birth rate is projected to (2) _______ from the 1990 level of 26 per 1,000 to 22 per 1,000 at the .end of the century and to 17.6 per 1,000 in 2025 (corresponding to a fall in TFH from 3.3 in 1990 to 2.1 in 2025). Because of the (3) _______ share of the population at high-mortality ages, the average world death Tate is expected to decline only (4) ______; from 9 (per 1,000) in 1990 to 8.4 in 2025. Average world (5) _________ expectancy, however, is projected to rise from 65 years in 1990 to 71.3 years in 2025. Wide (6) _______ in population growth will undoubtedly persist. In the developed world, population growth will continue to be very low and in some nations will (7) ______ decline. Western Europe as a whole is projected to have a declining population after 2000. U.S. Census Bureau projections, assuming middle fertility and (8) _______ levels, show U.S. (9) ______ increasing from 250 million in’ 1990 to 349 million in 2025 and 420 million in 2050. Thereafter, (10) _____ would be virtually zero.

Key

WORLD POPULATION

Projections issued in 2000 showed the world population (1) increase from 6.1 billion in 2000, to 7.9 billion in 2050. “High” and “low” projections for 2025 are 8.4 billion and 7.5 billion respectively. The average world birth rate is projected to (2) decline from the 1990 level of 26 per 1,000 to 22 per 1,000 at the .end of the century and to 17.6 per 1,000 in 2025 (corresponding to a fall in TFH from 3.3 in 1990 to 2.1 in 2025). Because of the (3) expanding share of the population at high-mortality ages, the average world death Tate is expected to decline only (4) slightly; from 9 (per 1,000) in 1990 to 8.4 in 2025. Average world (5) life expectancy, however, is projected to rise from 65 years in 1990 to 71.3 years in 2025. Wide (6) variations in population growth will undoubtedly persist. In the developed world, population growth will continue to be very low and in some nations will (7) even decline. Western Europe as a whole is projected to have a declining population after 2000. U.S. Census Bureau projections, assuming middle fertility and (8) mortality levels, show U.S. (9) population increasing from 250 million in’ 1990 to 349 million in 2025 and 420 million in 2050. Thereafter, (10) growth would be virtually zero.

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11