Unit 11: Sources of energy – Listening

1. Before You Listen Unit 11 Lớp 11

Work in pairs. List some of the things you use energy for in your house. (Làm việc theo cặp. Liệt kê một số trong những thứ sử dụng năng lượng trong nhà của bạn.)

Guide to answer

  • oil, coal, natural gas are called fossil fuel.
  • wooden coal, water are natural resources.
  • wind and solar power are called renewable energy.

2. While You Listen Unit 11 Lớp 11

2.1. Unit 11 Listening Task 1

Listen and complete the sentences by circling the letter A, B, C or D.

(Lắng nghe và hoàn thành câu bằng cách khoanh tròn chữ cái A, B, C hoặc D.)

1. Ecology is the study of…………..

A. human beings and animals

B. the environment and solar energy

C. natural and alternative resources

D. human beings and their environment

2. The natural environment consists of……………….

A. the oceans and the land        
B. the sun and the air
C. all natural resources             
D. the air and the oceans

3. If the resource can be…………., it is called renewable.

A. burnt quickly                        
B. used easily
C. divided properly                   
D. replaced quickly

4. Grass for animals is a………….resource.

A. renewable                             
B. nonrenewable
C. limited                                    
D. clean

5. According to the passage, coal is non-renewable because it takes ………to make it.

A.  billions of years                  
B. millions of years
C.  three million years               
D. three billion years

Guide to answer

1. D
2. C
3. D
4. A
5. B

2.2. Unit 11 Speaking Task 2

READ:  Listening - Unit 10 trang 119 tiếng Anh 11 - Tiếng Anh

Listen again to the last pan of the talk and write in the missing words. (Nghe lại phần cuối cùng của cuộc nói chuyện và viết các từ còn thiếu)

Solar energy, air, and water are renewable resources because there is an (1) ______ supply. However, this definition may change if people are not careful with these resources. The amount of solar energy that reaches the earth depends on the (2) ______. If the atmosphere is polluted, the solar energy that reaches the earth (3) ______ be dangerous. If life is going to continue, the air must contain the correct amount of nitrogen (N), oxygen (O), carbon dioxide (CO), and other (4) ______. If humans continue to pollute the air, it will not contain the correct (5) _______ of these gases.

Guide to answer

Solar energy, air, and water are renewable resources because there is an unlimited supply. However, this definition may change if people are not careful with these resources. The amount of solar energy that reaches the earth depends on the atmosphere. If the atmosphere is polluted, the solar energy that reaches the earth may be dangerous. If life is going to continue, the air must contain the correct amount of nitrogen (N), oxygen (O), carbon dioxide (CO), and other gases. If humans continue to pollute the air, it will not contain the correct amount of these gases.

Dịch bài số 2 Speaking Unit 11

Năng lượng mặt trời, không khí và nước là những nguồn năng lượng có thể tái tạo vì nó là nguồn năng lượng vô tận. Tuy nhiên, định nghĩa này có thể thay đổi nếu con người không cẩn thận với những nguồn năng lượng này. Nguồn năng lượng mặt trời chiếu sáng xuống trái đất phụ thuộc vào tầng khí quyển. Nếu khí quyển bị ô nhiễm, năng lượng mặt trời chiếu xuống mặt đất có thể nguy hiểm. Nếu sự sống tiếp tục, không khí phải duy trì được những thành phần khí ni-tơ (N), khí oxy (O), khí cacbonic (CO) và những khí khác. Nếu con người tiếp tục gây ô nhiễm không khí, nó sẽ không còn duy trì được lượng khí như vậy nữa.

READ:  Soạn bài Ông già và biển cả - Môn Văn

3. After You Listen Unit 11 Lớp 11

Which group do these sources of energy belons to? Put a tick (V) in the right column. (Các nguồn năng lượng này thuộc vào nhóm nào? Đặt dấu (V) vào cột đúng.)

Non-renewable or Renewable

Coal
Geothermal heat
Petroleum
Solar energy
Oil
Wind energy
Gas

Guide to answer

Coal: Non – renewable
Geothermal heat: Renewable
Petroleum: Non – renewable
Solar energy: Renewable
Oil: Non- renewable
Wind energy: Renewable
Gas: Non – renewable

4. Tapescript Listening Unit 11 Lớp 11

The natural environment includes all natural resources that are necessary for life: the air, the oceans, the sun and the land. Because they are vital for life, these resources must be protected from pollution and conserved. Ecologists study their importance and how to use them carefully.

According to ecologists, resources are divided into 2 groups: renewable and non-renewable. When a resource can be replaced quickly, it is called renewable. If it cannot be replaced quickly and easily, it is non-renewable. For example grass for animals is a renewable resource. When cows eat the grass, the resource is used. If the soil is fertilized and protected, more grass will grow. Coal, however, is non-renewable because it takes millions of years to make coal. All fossil fuels are non-renewable resources.

Solar energy, air, and water are renewable resources because there is an unlimited supply. However, this definition may be changed if people are not careful with these resources. The amount of solar energy that reaches the earth depends on the atmosphere. If the atmosphere is polluted, the solar energy that reaches the earth may be dangerous. If life is going to continue, the air must contain the correct amount of nitrogen (N), oxygen (O), carbon dioxide (CO:), and other gases. If humans continue to pollute the air, it will not contain the correct amount of these gases.

Phần dịch bài nghe Unit 11 Lớp 11

Môi trường tự nhiên bao gồm tất cả các nguồn lực thiên nhiên cần thiết cho cuộc sống: không khí, đại dương, mặt trời và đất. Bởi vì chúng rất quan trọng cho sự sống, những nguồn lực này phải được bảo vệ khỏi sự ô nhiễm và được duy trì. Những nhà sinh học nghiên cứu về tầm quan trọng và cách sử dụng chúng một cách cẩn thận.

READ:  Language focus - Unit 6 trang 60 SGK Tiếng Anh 8 - Tiếng Anh

Theo những nhà sinh vật học, những nguồn năng lượng được chia làm 2 nhóm: tái tạo được và không tái tạo được. Khi một nguồn năng lượng có thể thay thế nhanh chóng, chúng được gọi là có thể tái tạo. Nếu nó không thể thay thế nhanh chóng và dễ dàng, nó là năng lượng không tái tạo được. Ví dụ nhưng cỏ cho động vật là nguồn năng lượng có thể tái tạo được. Khi con bò ăn cỏ, nguồn năng lượng này được dùng. Nếu đất màu mỡ và an toàn, cỏ sẽ mọc nhiều hơn. Tuy nhiên, than đá là nguồn năng lượng không thế tái tạo bởi vì nó mất hàng triệu năm để hình thành. Tất cả các nguồn năng lượng hóa thách đều là năng lượng không thể tái tạo.

Năng lượng mặt trời, không khí và nước là những nguồn năng lượng có thể tái tạo vì nó là nguồn năng lượng vô tận. Tuy nhiên, định nghĩa này có thể thay đổi nếu con người không cẩn thận với những nguồn năng lượng này. Nguồn năng lượng mặt trời chiếu sáng xuống trái đất phụ thuộc vào tầng khí quyển. Nếu khí quyển bị ô nhiễm, năng lượng mặt trời chiếu xuống mặt đất có thể nguy hiểm. Nếu sự sống tiếp tục, không khí phải duy trì được những thành phần khí ni-tơ (N), khí oxy (O), khí cacbonic (CO) và những khí khác. Nếu con người tiếp tục gây ô nhiễm không khí, nó sẽ không còn duy trì được lượng khí như vậy nữa. 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là