Trộn 250Ml Dung Dịch Hỗn Hợp Hcl 0 08M Và H2So4 0 01M, Trộn 250 Ml Dung Dịch Hỗn Hợp Gồm Hcl 0,08M Và H

Câu 206945: Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,08M và H2SO4 0,01M với 250 ml dung dịch NaOH a mol/l được 500 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị a là:

A.

Đang xem: Trộn 250ml dung dịch hỗn hợp hcl 0 08m và h2so4 0 01m

0,2M.

B. 0,13M.

C.

Xem thêm: Tính Chất Của Anhiđrit Axetic Phản Ứng Thủy Phân Chất Béo Bằng Dung Dịch Kiềm

0,12M.

D.

Xem thêm: Cao Tác Dụng Với Nước – Cao + H2O &Rarr Ca(Oh)2

0,1M.

Giải chi tiết:

nH+ = nHCl + 2nH2SO4 = 0,25.0,08 + 2.0,25.0,01 = 0,025 (mol)

nOH- = nNaOH = 0,25a (mol)

pH = 12 > 7 => OH- dư, H+ phản ứng hết

=> pOH = 14 – 12 = 2 => = 10-2M

H+ + OH- → H2O

Bđ: 0,025 0,25a (mol)

Pư: 0,025 → 0,025 (mol)

Sau: 0 0,25a – 0,025 (mol)

Mặt khác, V dd sau pư = 0,25 + 0,25 = 0,5 lít

( Rightarrow {
m{<}}O{H^ - }{ m{>}} = frac{{0,25a – 0,025}}{{0,5}} = {10^{ – 2}} Rightarrow a = 0,12(M))

Đáp án C

*
*
*
*
*
*
*
*

*

Tel:
1800.6947

*

*

*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hóa học
READ:  Nêu Công Thức Tỉ Khối Hơi, Tỷ Khối Khí, Trọn Bộ Công Thức Tính Tỷ Khối Hơi, Tỷ Khối Khí