Trắc nghiệm Tư tưởng HCM | Lize.vn

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án

100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH có đáp án

Bộ 100 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án giúp các bạn sinh viên có những cái nhìn, luận điểm về môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Có thể nói, Tư tưởng Hồ Chí Minh là môn học mà không phải bất kỳ bạn sinh viên nào cũng có thể vượt qua dễ dàng, môn học tuy không khó nhưng đòi hỏi các bạn phải nắm được những luận điểm, tư tưởng lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo 100 câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh dưới đây của chúng tôi.

1. Một trong những nguồn gốc của tư tưởng HCM là tiếp thu?

a) Lòng nhân ái và đức hy sinh của hồi giáo.
b) Các giá trị văn hóa tiến bộ của thời kỳ Phục Hưng.
c) Giá trị truyền thống của dân tộc.

2. Một trong những nguồn gốc của tư tưởng HCM là tiếp thu?

a) Tinh hoa văn hóa nhân loại.
b) Các giá trị văn hóa tiến bộ của thời kỳ Phục Hưng.
c) Toàn bộ tư tưởng của các nhà khai sáng.

3. Một trong những nguồn gốc của tư tưởng HCM là dựa trên ?

a) Phẩm chất cá nhân của HCM
b) Lòng nhân ái đức hy sinh của thiên chúa giáo
c) Lòng nhân ái, đức hy sinh của Hồi giáo

4. Một trong những nguồn gốc của tư tưởng HCM là tiếp thu?

a) Tư tương văn hóa phương đông
b) Tư tương văn hóa phương Tây
c) Chủ Nghĩa Mác-LêNin

5. Một trong những truyền thống tốt đẹp của tư tưởng và văn hóa Việt Nam được HCM tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình là:

a) Chủ Nghĩa yêu nước Việt Nam
b) Những mặt tích cực của Nho Giáo.
c) Tư tưởng vị tha của Phật Giáo.

6. Giai đoạn hình thành tư tưởng yêu nước, thương nòi của Nguyễn Ái Quốc được tính từ:

a) Trước năm 1911.
b) Năm 1911->1920.
c) Năm 1921->1930.

7. Giai đoạn tìm tòi con đường cứu nước, giải phóng dân tộc được tính từ:

a) 1890->1911.
b) 1911->1920.
c) 1921->1930

8. Giai đoạn hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng việt nam được tính từ:

a) 1911->1920
b) 1921->1930
c) 1930->1941

9. Giai đoạn vượt qua thử thách, kiên trì con đường đã xác định chớp cách mạng VN tính từ:

a) 1911->1920
b) 1921->1930
c) 1930->1945

10. Trong những luận điểm sau đây, luận điểm nào thể hiện tư tưởng dựa vào sức mình là chính?

READ:  Lập dàn ý bài văn miêu tả ngôi nhà của em lớp 5 - Dàn ý miêu tả ngôi nhà chi tiết | Lize.vn

a) Công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể thực hiện được bằng sự nổ lực của bản thân anh em.
b) Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta.
c) Cả a&b

11. Vấn đề dân tộc trong Tư tưởng HCM trong thời đại cách mạng vô sản là vấn đề:

a) Dân tộc nói chung
b) Dân tộc học.
c) Dân tộc thuộc địa

12. Thực chất vấn đề dân tộc thuộc địa trong Tư tưởng HCM là:

a) Đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi sự áp bức, thống trị của nước ngoài, giành độc lập dân tộc, thành lập nhà nước dân tộc độc lập, và đưa đất nước phát triển theo xu thế thời đại.
b) Đòi quyền tự do dân chủ tối thiểu cho nhân dân.
c) Bình đẳng dân tộc.

13. Nội dung cơ bản của Bản Yêu sách gồm 8 điểm do Nguyễn Ái Quốc gửi đến hội nghị VÉC XÂY(pháp) đề cập vấn đề:

a) Đòi quyền tự do tối thiểu cho nhân dân.
b) Đòi quyền bình đẳng pháp lý cho nhân dân.
c) Cả a&b

14. Theo HCM độc lập tự do là?

a) Quyền thiêng liêng của tất cả các dân tộc.
b) Quyền bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc.
c) Quyền thiêng liêng và bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc.

15. Vấn đề dân tộc trong Tư tưởng HCM là sự kết hợp nhuần nhuyễn:

a) Dân với giai cấp.
b) Độc lập dân tộc và CNXH
c) Chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa thực tế.
d) Cả a, b, c

16. HCM là người đấu tranh đòi quyền độc lập cho:

a) Dân tộc VN
b) Các dân tộc thuộc địa phương đông.
c) Dân tộc VN và tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

17. Theo HCM Cách mạng giải phóng dân tộc phải:

a) Đi theo con đường của các bậc tiền bối VN
b) Đi theo con đường cách mạng PHÁP MỸ
c) Đi theo con đường cách mạng vô sản.

18. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải:

a) Có tổ chức đoàn thể lãnh đạo.
b) Có Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo.
c) Có một cá nhân suất sắc lãnh đạo.

19. Cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp đoàn kết của:

a) Giai cấp công nhân.
b) Giai cấp công nhân và nông dân.
c) Toàn dân trên cơ sở liên minh công nông.

20. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi phải:

a) Tiến hành chủ động và sáng tạo.
b) Dựa vào sự thắng lợi của cách mạng ở các nước thuộc địa khác
c) Dựa vào sự thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc.

21. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi phải:

a) Thực hiện bằng con đường bạo lực.
b) Kết hợp lực lưỡng chính trị của quần chúng với lực lượng vũ trang của nhân dân.
c) Thực hiện bằng con đường bạo lực, kết hợp lực lưỡng chính trị của quần chúng với lực lượng vũ trang của nhân dân.

22. Trong Tư tưởng HCM nhiệm vụ hàng đầu trên hết trước hết của cách mạng VN là:

a) Giải phóng dân tộc
b) Giải phóng giai cấp.
c) Giải phóng con người.

23. Thực chất của giải phóng giai cấp Theo Tư tưởng HCM là:

a) Xóa hết các giai cấp bóc lột với tính cách giai cấp thống trị xã hội.
b) Tiêu diệt cá nhân những con người thuộc giai cấp bóc lột.
c) Cả a& b

24. Trong Tư tưởng HCM, giải phóng con người trước hết là:

a) Giải phóng quần chúng lao động
b) Giải phóng giai cấp công nhân
c) Giải phóng giai cấp nông dân

25. Giải phóng dân tộc theo Tư tưởng HCM, xét về thực chất là:

a) Đánh đổ ách áp bức, thống trị của đế quốc,thực dân giành độc lập dân tộc.
b) Giành độc lập dân tộc, hình thành nhà nước dân tộc độc lập.
c) Đánh đổ ách áp bức thống trị của đế quốc, thực dân giành độc lập dân tộc, hình thành nhà nước dân tộc độc lập và tự do lựa chọn con đường phát triển của dân tộc phù hợp với phát triển của xu thế thời đại.

26. Các loại kẻ thù cần phải đánh đổ trong qua trình giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng cin người theo Tư tưởng HCM là:

a) Đế quốc, thực dân và tay sai của chúng.
b) Nghèo nàn dốt nát, lạc hậu và chủ nghĩa cá nhân với mọi hình thức.
c) Cả a& b

27. Các lực lưỡng thực hiện giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người theo Tư tưởng HCM là:

a) Đảng cộng sản
b) Khối đại đoàn kết dân tộc,đoàn kết toàn dân mà nồng cốt là liên minh công – nông – chính thức.
c) Các lực lưỡng cách mạng thế giới.
d) Cả a, b&c

28. Nội dung cốt lõi của Tư tưởng HCM là:

a) Độc lập dân tộc.
b) Chủ nghĩa Xã Hội.
c) Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa Xã hội.

29. Mục đích của Tư tưởng HCM là:

a) Giải phóng dân tộc
b) Giải phóng giai cấp và giải phóng con người.
c) Cả a&b

30. Theo Tư tưởng HCM, chế độ chính trị mà chúng ta xây dựng là chế độ:

a) Do giai công nhân làm chủ.
b) Giai cấp nông dân làm chủ.
c) Do nhân dân làm chủ.

31. Theo HCM nền kinh tế mà chúng ta xây dựng phải được tạo lập trên cơ sở:

a) Nền công nghiệp hiện đại.
b) Nền nông nghiệp hiện đại
c) Chế độ công hữu và tư liệu sản xuất.

32. Theo HCM trong thời kì hóa độ, nền kinh tế phải đảm bảo cho phát triền ưu tiên là:

a) Kinh tế hợp tác xã
b) Kinh tế tư bản tư nhân
c) Kinh tế quốc doanh

33. Theo HCM muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có:

a) Cơ sở vật chất vững chắc
b) Con người năng động sáng tạo
c) Con người Xã Hội Chủ Nghĩa

34. Theo HCM động lực quan trọng và bao trùm nhất là:

a) Vốn
b) Tài nguyên thiên nhiên
c) Con Người

35. Để phát huy sức mạnh của cá nhân người lao động, theo HCM cần phải:

a) Tác động vào nhu cầu và lợi ích của con người
b) Tác động vào các động lực chính trị-tinh thần
c) Cả a&b

36. Muốn phát huy động lực của chủ nghĩa xã hội, Theo HCM cần phải chống:

a) Chủ nghĩa cá nhân, tham ô lãng phí, quan liêu
b) Chia rẽ, bè phái, mất đoàn kết, vô kỷ luật, chủ quan bảo thủ, giáo điều, lười biếng.
c) Cả a&b

37. Để đi lên chủ nghĩa xã hội, theo HCM nước ta phải trải qua:

a) Phương thức quá độ trực tiếp (từ CNTB phát triển lên CNXH)
b) Phương thức quá độ gián tiếp (từ 1 nước tiền TBCN đi lên CNXH)
c) Cả a&b

38. Theo HCM đặt điểm cơ bản nhất của nước ta trong thời kỳ quá độ là:

a) Từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên CNXH không phải trải qua giai đoạn phát triển TBCN.
b) Bị chiến tranh tàn phá nặng nề.
c) Cả a&b

39. Căn cứ vào thực tiễn xây dựng CNXH ở VN, theo HCM, độ dài của thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta là:

a) 15 năm
b) 20 năm.
c) Lâu dài.

40. Để đảm bảo thực tiễn thắng lợi của CNXH ở VN trong thời kỳ quá độ theo HCM phải:

a) Giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao vai trò quản lý của nhà nước.
b) Phát huy tích cực chủ động của các tổ chức chính trị XH, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức và tài.
c) Cả a&b.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: văn học

Có thể bạn quan tâm

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Viết đoạn văn kể lại giây phút gặp lại người thân sau bao ngày xa cách kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm – 7 Bài Văn mẫu lớp 8 hay nhất | Lize.vn
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Kể lại việc em nhận được một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật – Bài văn mẫu lớp 8 | Lize.vn
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Dung Dịch Cucl2 Có Màu Gì – Màu Một Số Kết Tủa Và Dung Dịch Thường Gặp
Dung Dịch Cucl2 Có Màu Gì – Màu Một Số Kết Tủa Và Dung Dịch Thường Gặp
Kể lại truyện Tấm Cám theo lời của nhân vật Tấm – Bài văn mẫu lớp 10 đạt điểm cao | Lize.vn
Ch3Coona Hcl + Ch3Coona – Ch3Coona + Hcl → Ch3Cooh + Nacl
Ch3Coona Hcl + Ch3Coona – Ch3Coona + Hcl → Ch3Cooh + Nacl