Khám Phá Đề Tài Tiểu Luận Về Văn Hóa Ẩm Thực Việt Nam Hay Nhất

Chúng ta biết rằng kinh tế , khoa học kỹ thuật , công nghệ là thước đo đánh giá trình độ phát triển củat mỗi quốc gia . Tuy nhiên mỗi yếu tố này vốn chỉ là những điện kiện quan trọng để thực hiện ý tưởng của con người là cóđược cuộc sống văn minh , no đủ ….

Đang xem: Tiểu luận về văn hóa

*

Đề tài”Nền văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc” 1MỤC LỤCA : Phần mởđầu ………………………………………………………………………………………………….. 3B – Nội dung ………………………………………………………………………………………………………. 4 I.Lý luận chung ……………………………………………………………………………………………….. 41. KháI niện phủđịnh biện chứng …………………………………………………………………………… 42. Đặc điển của phủđịnh biện chứng………………………………………………………………………. 4 II. Cơ sở thực tiễn…………………………………………………………………………………………. 51. Điều tất yếu của việc xây dựng nền văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc . ……….. 51. Hiện thực nền văn hoá Việt Nam ……………………………………………………………………….. 81.Biện pháp xây dwngj nền văn hoá Việt Nam hiện đạI……………………………………………. 11C – Phần kết luận ………………………………………………………………………………………………. 12 2A : Phần mởđầu Chúng ta biết rằng kinh tế , khoa học kỹ thuật , công nghệ là thước đođánh giá trình độ phát triển củat mỗi quốc gia . Tuy nhiên mỗi yếu tố này vố nchỉ là những điện kiện quan trọng để thực hiện ý tưởng của con người làcóđược cuộc sống văn minh , no đủ . Lịch sử phát triển nhân loạI cho thấy ,cùng sự phát triển của trình độ sản xuất là quấ trình phát triển của văn hoá .Quá trình phát triển văn hoá là một tất yếu , và quá trình này luôn thay đổi .Để có thể phát triển văn hoá cần phảI biết tiếp thu chọn lọc , đồng thời phảIbiết phát huy bản sắc dân tộc . Là m động lực thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽcủa nền kinh tế – xã hội . Qua hàng trăn nă m lịch sử , cùng với sự thay đổi của các phương thứcsản xuất , nền văn hoá nước ta cũng có những bước chuyển đổi khá mạnh mẽdựa vào nền tảng có sẵn là bản sắc dân tộc . Mặc cho bao thăng trần biến đổi ,từ chiến trnh cho tới đô hộ , nền văn háo Việt nâm vẫn giữđược sắn tháI riêngcho mình . Trong thời đạI ngày nay , cùng với sự phát triển để hoà nhập cùngthế giới . Vấn đề phát triển văn hoá Việt nam đang là vấn đề cấp bách , rấtđược Đảng và toàn đan quan tân . Với mong muốn tìm hiểu thên về sự hình thành và phát triển của nền vănhoá Việt Nam . Em đã chọn “nền văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dâ ntộc “ làm đề tàI tiểu luận môn triết học Mác – Lênin . Trong tiểu luận này baogồ m các nội dung sau. +điều tất yếu của việc xây dựng nền văn hoáđậm đầ bản sắc dân tộc +kế thừa và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc +quan hệ giữa bản sắc – tính hiện đạI của nền văn hoá 3 +thực trạng và biện pháp xây dựng nền văn hoá Việt Nam đậm đà bả n sắc dân tộc Em rất mong thầy cô giáo tạo điều kiện giúp đỡ em để các bài tiểu luận làn sau của em làm đưọc tốt hơn B – Nội dung Trước hết để có thể viết được về nền văn hoá Việt Nam em sẽ dùng cách lýluận phủđịnh biện chứng để trình bày . sau đây là những lý luận của nội dungnhưđã nêu I.Lý luận chung 1. KháI niện phủđịnh biện chứng Quy luật phủđịnh của phủđịnh là mộtb trong ba quy luật cơ bản của phép biệnchứng duy vật . Nó nói nên khuynh hướng phát triển theo đường xoáy chôn ốc củacác sự vật hiện tượng . Thế giới vật chất vận động và phát triển không ngừng là một dạng nào đó củavật chất được sinh ra tồn tạI mất đI vàđược thay thế bằng dạng khác . Đó là sựphủđịnh không thể thiếu trong quá trình vận động và phát triển Mac nói: “ khongcó lĩnh vực nào có thể có sự phát triển nếu như không phủđịnh những hình thức tồntạI có từ trước “ 2. Đặc điển của phủđịnh biện chứng *Tính khách quan : phương pháp biện chứng khẳng định rằng nguyên nhâ nsự phủđịnh của cáI mới ra đời thay thế cáI cũ nằm ngay trong bản thân sự vật , nó 4là kết quả của những mâu thuẫn được giảI quyết trong bản thân mỗi sự vật . Vì vậ y, sự phủđịnh là có tính khách quan là một yếu tố tất yếu của sự phát triển . *Tính kế thừa : phủđịnh biện chứng là kết quả của sự tự thân phát triển trê ncơ sở giảI thích những mâu thuẫn vốn có của các sự vật hiện tượng cho nên cáImới ra đời không thể lfa sự phủđịnh tuyệt đối , đoạn tuyệt siêu hình đối với cáI cũmà là một sư jphủđịnh có tính kế thừa . II. Cơ sở thực tiễn 1. Điều tất yếu của việc xây dựng nền văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc . Suốt 4000 dựng nước và dữ nước , dân tộc ta đã chứng minh rằng lịch sử củachúng ta là sự cố keets cộng đồng . Vì lý do đó chúng ta phảI tiến hành những cuộckháng chiến chống â m mưu của các thế lực “đồng hoá “ nền văn hoá nước ta vàđãtạo nên sức mạnh cho công cuộc mở rộng bờ cõi lâu dàI . Bên cạnh đó , sự cố kếtcộng đồng trong lịch sử hiện đạI chống thực dân , đế quốc đã bảo toàn được bảnsắc dân tộc đồng thời tiếp thu thên những văn hoá nhân loạI . Trong thời đạI ngày nay đang cần tiến cùngthế giới chúng ta phảI cùng lúcvừa đẩy mạnh hội nhập kinh tế vừa phảI dữ gìn và phát huy được bản sắc dân tộc .Để có thểđI sâu tìm hiểu vấn đề này , ta xét những khía cạnh cụ thể. a. Bản sắc văn hoá dân tộc là gì ? Có thể nói , nếu như con người là tác phẩm vĩđạI của tạo hoá chính là “đứacon cưng “ dô con người tạo ra . đó làđặc điển chung nhất của loàI người trên toànthế giới . Nằm trong cáI chung đó là cáI riêng của từng dân tộc mà không thểkhông nói đến Việt Nam . Nền văn hoá dân tộc trước hết phảI gấn với mỗi dân tộc là diện mạo và mangtâm hồn dân tộc . biểu hiện của diện mạo dân tộc chính là bản sắc dân tộc , hay bả n 5sắc dân tộc theer hiện ở văn hoá dân tộc . nó bao gồm những giá trị yêu nước , ý trítự cường , tự tôn dân tộc , tinh thầng đoàn kết , … Bản sắc dân tộc là cốt nõi của tinh thần sáng tạo dân tộc nóđược truyền từđờibnày qua đời khác làm đẹp thêm cho cuộc sống . đó là sựđúc kết trong lịch sử hìnhthành và phát triển của dân tộc . Nói tó m lạI , bản sắc riêng của văn hoá dân tộc Việt Nam là tổng hợp các giátrị tinh thần của dân tộc tiêu biểu là lòng yêu quê hương đất nước , tinh thần bấtkhuất cho độc lập tự do …bản sắc dân tộc bao gồm sự thống nất trong tính đa dạngcủa nền văn hoá Việt Nam . b. Kế thừa và phát huy truyền thống để xây dựng nền văn hoá mang đặctrưng riêng phù hợp với bối canhr hiện nay . Cùng xu hướng phát triển chung của nhân loạI – thời đạI hội nhập chúng takhông thể không tiến theo sự phát triển đó . Vì vậy , cùng với việc thúc đẩy mạnhcông nghiệp hoá hiện đạI hoáđồng thời chúng ta cũng phảI đòi hỏi nền văn hoá cómột diện mạo mới phù hợp nhưng vẫn phảI bdữđựơc bản sắc chủđạo của dân tộc .Vì vậy, xu hướng chung của nền văn hoá nước ta đặt ra là tiếp tục phát huy chủnghĩa yêu nước và truyền thống đoàn kết dân tộc , ý thức độc lập tự chủ , xây dựngbảo vệ Tổ quốc , xây dựng nền văn hoáđậm đà bản sắc dân tộc cần tiếp thu có chọnlọc tinh hao văn hoá của nhân loạI đẩy mạnh văn hoáđI sâu vào lòng người vàomọi hoạt động đời sống xã hội vào mọi lĩnh vực sinh hoạt … Để xây dựng đất nước sstiến lên CNXH chỉ có thểđẩy mạnh đất nước bằngcon đường công nghiệp hoá , hiện đạI hoá . Quá trình đòi hỏi ta phảI thay đổi cáchnghĩ , lối sống cho phù hợp theo phong tác công nghiệp hoá làđiều rát cần thiết đócũng là phát triển đất nước . Nhưng cũng không thể thiếu những nguy cơ mà chủnghĩa đế quốc luôn là thùđịch . Kẻ thù luôn cóýđồ du nhập vào nước ta nối sốngbuông thả , thiếu đạo đức …nhằm loạI bỏ nền văn hoá lâu đời của nước ta . Đứng 6trước thử thách đó chúng ta phảI có cách nhìn nhận hết sức đúng đắn về bản sắcdân tộc mình . Từđó có sự tiếp thu chọn lọc Làm cơ sở phát huy vốn cổ truyền thống mà vốn cổ chíng là nền văn hoátrọng nghĩa , trọng tình . Do bản chất nông nghiệp ăn sâu vào mỗi người dân đồngthời nó là nền văn hoá thống nhất trong sựđa dạng đủđểđưa nước ta hoà nhập vàonền văn hoá thế giới . c. Mối quan hệ giữa bản sắc với tính hiện đạI của nền văn hoá nước ta : PhảI nhận định rằng mối quan hệ giữa bản sắc dân tộc và tính hiện đạI là mốiquan hệ hữu cơ không thể tách rời . Nó có tính quyết định tới sự phồn vinh của vănhoá mỗi dân tộc . Trong thực tế chúng ta đã gặp những tấm gương cũng như nhữngbàI học quý giá về quy luật này nhưở Trung Quốc , Nhật Bản …điều này càngkhẳng định thêm rằng ; phảI biêt hội nhập và phát huy bản sắc dân tộc nếu khôngta sẽ bị tụt hậu . Trở lạI với vấn đề văn hoá nước ta trong suốt quá trình thành lập .

READ:  (Doc) Bài Tiểu Luận Thị Trường Ô Tô, Tiểu Luận Phân Tích Thị Trường Xe Ô Tô

Xem thêm: Câu Hỏi Oxi Hoá Không Hoàn Toàn Ancol Isopropylic Bằng Cuo Nung Nóng, Thu

Xem thêm: Từ Điển Pt Hóa Học Hóa Vô Cơ 11 Đầy Đủ, Từ Điển Phương Trình Hóa Học

đầu tiên lànền văn hoá Văn Lang Âu Lạc , nền văn hó lúa nước , làng xã . Văn hoá Việt Namquả thực không đơn thuần chỉ có vậy mà còn có cả yếu tố nho giáo , phật giáo , đạogiáo thậ m chí cả vaen hoá phương Tây như của Pháp , Nga …tất cả những yếu tốtrên phần nào đãđược chuyển hoáđể phục vụ cho bản sắc văn hoá dân tộc . Điềunày chứng tỏ ta đã biết tiếp thu văn hoá một cách chọn lọc để góp phần hình thànhbản sắc phong phú trong văn hoá dân tộc Việt Nam . Đặc biệt nói đến văn hoá Việt Nam phảI nói đến sự tiếp thu chủ nghĩa Mac-Lênin với tư tưởng mặc dù rất khác với điều kiện ở VIệt Nam nhưng với tính khoahọc nhân văn và nhân loạI của nó khi vào Việt Nam , đã làm nên cuộc cách mạnglớn về thế giới quan và nhân sinh quan ở con người Việt Nam . Góp phần tạo nê nnền văn hoá Việt Nam hiện đạI và tiến bộ . Tốm lạI , văn hoá truyền thống của Việt Nam là một nền văn hoáđa dân tộcxuất phát từ nền văn minh lúa nước . bên cạnh những cái hay , cáI đẹp nền văn hoá 7của chúng ta chưa thoát khỏi những cáI lạc hậu , cổ hủ . Vì vậy , đểđáp ứng cho xuthế hiện nay thì tạo dựng mối quan hệ giữa bản sắc và tính hiện đạI cho văn hoáViệt Nam làđiều tất yếu . 1. Hiện thực nền văn hoá Việt Nam a. Thành tựu Trong điều kiện hiện nay đất nước ta đI lên XHCN , trảI qua hơn 10 năm đoỏ imới cùng những thay đổi tích cực của nền kinh tế xẫ hội , văn hoá Việt Nam cũngđãđạt được những thành tựu đáng kể . Trước tiên phảI xét đến lĩnh vực tư tưởng lối sống vàđạo đức – trong lĩnh vựcnày chúng ta đI theo con đường chủ nghĩa Mac- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh .Đây chính là con đường đúng đắn mà từđây đã vậnh dubngj và phát triển sáng tạocho nền văn hoá dân tộc . Có thể coi đây là kkiim chỉ nam cho hành động của Đảngvà Cách Mạng nước ta phát triển đúng hướng . Nhờđó màý thức rèn luyện phấn đấu cho lý tưởng của Đảng được nâng caolên . Nhiều nhân tố mới về giá trị văn hoá và chuẩn mực đạo đức được hình thành .không khí dân chủ ra tăng nhiều việc lamg hướng về cội nguồn trở thành việc là mquần chúng . Sự nghiệp giáo dục , khoa học kỹ thuật , văn học nghệ thuật thu được rấtnhiều thành quả . Trình đọ dân chúng nâng cao , học vấn của thế hệ trẻ mở rộng các hoạt độngsáng tạo có bước phát triển mới . Nhiều bộ môn nghệ thuật truyền thống được giữgìn như : hội hoạ , sơn mầi , tuồng , cảI lương … nngoàI ra còn có thêm nhiều táccphẩ m vềđề tàI cách mạng kháng chiến hay công cuộc đổi mới . Số lượng và chấtlượng giới văn nghệ sĩ ngày một nâng cao và có xu thế dân tộc . Quan điển sáng 8tác phục vụ cho đông đảo quần chúng nhân dân , văn học nghệ thuật cho dân tộcthiểu số cũng được quan tâm đáng kể . Quan hệ hợp tác quốc tếđược chú trọng , thông tin đạI chúng phát triển nhanhcả về số lượng và chất lượng như : ĐàI , Báo , Tivi , Internet… điều này dần khẳngđịnh vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế , nền văn hoá trong nước càngcóđiều kiện tiếp thu tinh hoa văn hoá thế giới . Đồng thời cũng có thể giới thiệubạn bè các nước trên trường quốc tế . b. Hạn chế Bên cạnh những chuyển biến tích cực nền kinh tế nước ta còn vấp phảI một sốhạn chế nhất định Trước hết , là tiêu cực phát sinh do quá trình chuyển đổi sang nền kinh tếhàng hoấ dẫn đến coi nhẹ truyền thống đạo đức , làm cho nối sống thực dụng ngàymột lớn dần . Nhịp sống tất bật của công nghiệp hoá , hiện đạI hoá dẫn đến tìnhcảm mặn mà trong mỗi gia đình mất dần đI . Vì lợi nhuận lớn lên , nhiều kẻđã phátsinh hành vi coi nhẹ pháp luật , bỏ qua danh dự và phẩm giá con người Quan trọng hơn cả là sự thiếu tin tưpửng hay nói cách khác là sự giao độngniền tin vào đảng vào nhà nước của người dân . Bởi trong xu thếđất nước đangchuyển đổi thì lạI chứng kiến sự tan rã của một số nước XHCN. Tệ nạn “ xính ngoạI “ dẫn đến nhiều tệ nạn xã hội khác như : ma tuý , mạIdâ m … Bên cạnh đó , phảI nói tới bộ phận cán bộĐảng viên suy tháI với thói quanliêu của quyền lực , tham nhũng , làm tổn thương lòng tin vào Đảng và Nhà nướccũng như Nhân dân . Trong lĩnh vực giáo dục , đào tạo , văn học nghệ thuật xuất hiện nhiều tiê ucực , sự suy thoáI đạo lý quan hệ thầy trò , bạn bè , môI trường sư phạ m ngày mộtxuống cấp , lối sống thiếu lý tưởng , thiếu hoàI bão , nghiện ngập … ở một số họcsinh , sinh viên , coi nhẹ một số môn thẩm mỹ và chính trị . 9 Trong văn học nghệ thuật vì phảI chạy theo xu hướng “ thương mạI hoá “ đãlàm cho chất lượng không đảm bảo thậm chí thiếu lành mạnh . Do vụ lợi , bonchen nên không ít nhà văn , nhà báo đã tâng bốc quáđáng , hay né tránh đI một sựthật . Về lĩnh vực giao lưu và thông tin với nước ngoàI gia tăng quá nhanh khiế ncho việc kiể m soát hết sức khó khăn . nhiều thông tin mang nội dung tiêu cực cókích động đã xâm nhập nhằn làm bạI văn hoá nước ta … Trong công tác thể chế văn hoá còn chậ m và thiếu nghiêm minh . Việc khenthưởng và kỷ luật tiến hành rất chậ m . c . Nguyên nhân thành tựu và hạn chế *Nguyên nhân thành tựu . Là sự kết hợp giữa vai trò lãnh đạo chỉđạo của Đảng sự quản lý Nhà nước vàsự tham gia chấp hành của nhân dân . Nhờ những chính sách sáng suốt của Đảng và Nhà nước nên nền kinh tếđãvượt qua được những cơn hoạn nạn . *Nguyên nhân ghạn chế *Nguyên nhân khách quan Do sự suy sụp của Liên Xô dẫn đến báo động về tư tưởng của mọi người . Do các thế lực thùđịch ráo riết chống phá trên mọi lĩnh vực . Do nước ta còn nghèo nhu cầu về văn hoá lớn nhưng chưa đáp ứng đủ vì thiếuthốn về vật chất . Nguyên nhân chủ quan Do tập chung vào phát triển kinh tế nên chưa nhận thức rõ vai trò của văn hoádo nội bộĐảng chưa vững mạnh , các phần tử xấu chưa được nghiê m trị là m suysụp lòng tin của nhân dân . 10 Chưa có cơ chế chính sách phát huy nội lực của nhân dân , phong trào quầ nchúng chưa được động viên cổ vũ . 1.Biện pháp xây dwngj nền văn hoá Việt Nam hiện đạI a. Nhìn nhận ở góc độ chung Xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn này phảI cóđầy đủ tàI đức vàlòng yêu nước . Xây dựng môI trường văn hoà lành mạnh ngay từ cấp cơ sở . Phát triển sự nghiệp giáo dục , đào tạo , văn học , nghệ thuật . đặc biệt chútrọng đào tạo cho thế hệ trẻ . Đẩy mạnh bảo tồn các di sản văn hoá . Đẩy mạnh chính sách đối vơúi tôn giáo b. BàI học bản thân . Với trách nhiện là một công dân bản thân em phảI luôn tin tưởng vào đườnglối của Đảng . Và là một con người trong gia đình thì phảI biềt lắng nghe và tiếpthu những lời giáo dục đúng đán của ông , bà , cha , mẹ … Với góc độ một người sinh viên phảI biết “ tôn sư , trọng đạo “ Coi trọnh kế thừa phát huy truyền thống văn hoá dân tộc là việc làm cần nhâ nrộng không chỉ riêng cho bản thân em mà còn cần cho mọi người . 11 C – Phần kết luận Bản sắc văn hoá dân tộc là một tàI sản vô giá . Mỗi một quốc gia có nền vănhoáđặc trưng riêng . Nó làđặc đIển giúp ta nhận biết giữa dân tộc này với dân tộckhác . Sự tồn tạI hay diệt vong của mỗi dân tộc trên thế giới . văn hoá dân tộc cómột tầm rất quan trọng đối với mỗi đất nước . Vì vậy , việc giữ gìn và phát huy bả nsắc văn hoá dân tộc là việc làm cần thiết của mỗi quốc gia . Mặc dù vậy , việc giữ gìn văn hoá không có nghĩa làđóng cửa không giao lưuvới bên ngoàI . Mà tráI lạI chúng ta phảI biết mở rộng cửa để tiếp thu , học hỏ igiữa các nền văn hoá khác nhau trên toàn thế giới . Chúng ta đang tiến tới hội nhậpcác nền văn hoá . Vì chỉ có hội nhập mới có cơ hội phát triển và giới thiệu nền vănhoá Việt Nam với thế giới Nưng chúng ta cũng không quên một điều rằng , chúngta hoà nhập chứ không hoà tan .Tiếp thu nền văn hoá mới nhưng vẫn phảI tuântheo đường nối của Đảng cộng sản Việt Nam đề ra . Văn hoá còn có vai trò làđộng lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển . Bên cạnhđó , nền kinh tế lạI là tiền lực cho văn hoá phát huy sức mạnh . Đây là cơ sở thựctiễn cho sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam . Trong bối cảnh này , tất cả chúng ta hãycùng nhau hợp sức lạI để giữ vững và phát huy nền văn hoá Việt Nam đậm đà bảnsắc dân tộc . 12

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: tiểu luận

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là