Tiểu Luận Văn Hóa Doanh Nghiệp Nhật Bản, Đề Tài: Văn Hóa Kinh Doanh Của Người Nhật Bản

8 Tháng Năm, 202014 Tháng Mười, 2020 hienLeave a Comment on Đề tài: Nghiên cứu về văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản, HAY, 9đ

Đang xem: Tiểu luận văn hóa doanh nghiệp nhật bản

. Lí do chọn đề tài Nhật Bản đƣợc mệnh danh là “đất nƣớc mặt trời mọc”, không chỉ nổi tiếng về phong cảnh thiên nhiên xinh đẹp, non nƣớc hữu tình, con ngƣời thân thiện mà còn đƣợc biết đến với nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới sau Hoa Kỳ và Trung Quốc. Với một quốc gia nghèo nàn về tài nguyên thiên, hàng năm phải đối mặt với nhiều thảm họa từ thiên nhiên nhƣ động đất, núi lửa, sóng thần… ngoài ra còn phải gánh chịu hệ quả nặng nề sau chiến tranh, thì ngày nay, với những bƣớc phát triển vƣợt bậc về kinh tế, quả thật, Nhật Bản là một quốc gia không thể xem thƣờng. Đúng hơn đây là đất nƣớc khiến cả thế giới phải nể phục. Cùng với sự đi lên của công nghiệp hóa hiện đại hóa toàn cầu, kinh tế ngày càng phát triển, hàng loạt doanh nghiệp, công ty đƣợc dựng nên ngày càng nhiều. Trong bối cảnh đó thì bất cứ một tổ chức, một doanh nghiệp (DN) muốn tồn tại đều cần phải có sự phát triển. Từ xƣa, chúng ta luôn quan niệm rằng ba yếu tố chủ yếu để tạo nên sự phát triển là vốn, nguồn lực con ngƣời và công nghệ. Ba yếu tố đó vẫn đóng vai trò cốt lõi cho đến ngày nay. Tuy nhiên, trong thời đại này, khi mà các yếu tố trên đã phát triển quá nhanh, quá mạnh thì các tổ chức lại muốn tìm lại những cái cốt lõi, những bản sắc của riêng mình. Yếu tố đóng vai trò quan trọng, thiết yếu trong quá trình xây dựng một doanh nghiệp vững mạnh và phồn thịnh, đó chính là văn hóa doanh nghiệp VHDN . Chính vì thế, VHDN ngày càng đƣợc quan tâm và chú trọng nhiều hơn hết vì đó chính là yếu tố quyết định thành bại của cả một doanh nghiệp. Chƣa khi nào khái niệm VHDN lại đƣợc nói đến nhiều nhƣ trong những năm gần đây. VHDN đang nhận đƣợc mối quan tâm ngày càng tăng từ các doanh nghiệp cũng nhƣ từ phía các nhà nghiên cứu về VHDN. Các doanh8. 2 nghiệp đã ý thức đƣợc rằng VHDN chính là một yếu tố quan trọng hàng đầu trong bƣớc đƣờng tiến tới xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự phát triển của doanh nghiệp, rằng để có thể đứng vững trong làn sóng hội nhập hiện nay, các doanh nghiệp không còn cách nào khác là phải tạo dựng cho mình một nền VHDN vững mạnh và riêng biệt. Đặc biệt trong giai đoạn này, quá trình toàn cầu hóa hiện đại hóa di n ra ngày càng mạnh mẽ thì vai trò của một nền VHDN vững mạnh lại càng trở nên quan trọng. Có một nền VHDN lành mạnh, doanh nghiệp sẽ có nền tảng vững chắc, tạo đƣợc niềm tin cho đối tác và tạo cơ sở cho những mối quan hệ lâu dài. Nếu văn hoá là nền tảng tinh thần đảm bảo sự phát triển bền vững của xã hội, thì VHDN lại chính là nền tảng tinh thần, là linh hồn cho hoạt động kinh doanh của một tổ chức, một doanh nghiệp.

READ:  Đề Cương Chi Tiết Tiểu Luận, Tốt Nghiệp Của Sv Ngô Kim Yến

Xem thêm: Công Thức Cắt Áo Ba Lỗ Nữ – Công Thức Cắt May Áo Ba Lỗ Mặc Nhà Cho Nam Giới

Xem thêm: Bang California Fitness & Yoga, California Fitness & Yoga Centers Vietnam

Một gia đình muốn trở thành một tế bào có ích cho xã hội, cũng cần phải có những thói quen đƣợc quy định thành gia phong để mỗi nếp nhà luôn giữ đƣợc sự đầm ấm, yên vui, đây chính là nền tảng cơ bản để mỗi cá nhân phát triển. Doanh nghiệp cũng nhƣ vậy, muốn có một sự nghiệp bền vững lâu dài thì doanh nghiệp cần có những giá trị văn hóa đặc thù, đƣợc chia sẻ rộng rãi giữa các thành viên trong doanh nghiệp, là kim chỉ nam để mỗi thành viên phấn đấu vƣơn lên, cùng nhau gặt hái nhiều thành công cho doanh nghiệp. Hiện nay, văn hóa doanh nghiệp trở thành vấn đề quan trọng đối với nhiều công ty, là yếu tố quyết định cho sự tồn tại lâu dài của mỗi doanh nghiệp. Nói đến VHDN, không thể nào không nhắc tới nền VHDN vô cùng đặc sắc và thú vị của doanh nghiệp Nhật Bản. Với các doanh nghiệp Nhật, yếu tố văn hóa càng đƣợc quan tâm và đặt nặng hơn bởi ngƣời Nhật khá coi trọng vấn đề l giáo, ứng xử trong giao tiếp. Nhiều công ty Nhật Bản hiện nay đã xây dựng đƣợc văn hóa công ty thành công và đạt hiệu quả cao. Đó cũng là yếu tố góp phần vào việc đƣa các công ty Nhật trở thành một trong những công ty hàng đầu thế giới.9. 3 Trên phƣơng diện VHDN, Nhật Bản nổi bật là một quốc gia đã thực hiện thành công việc xây dựng VHDN cho riêng mình, mang lại sự phát triển thần kỳ cho nền kinh tế Nhật Bản trong thập kỷ 70 – 80 của thế kỷ XX. Các doanh nghiệp Nhật Bản đã biết đặt vấn đề VHDN vào đúng trọng tâm của sự chú ý và bằng các triết lý văn hóa mang tính dân tộc, sau đó là bằng các chính sách, biện pháp cụ thể để tác động mạnh mẽ vào các đối tƣợng có thể làm thay đổi nền văn hóa trong doanh nghiệp cũng nhƣ của dân tộc Nhật Bản. Nhắc đến ngƣời Nhật là nhắc đến những con ngƣời cứng cỏi, kiên trì, quật cƣờng với môi trƣờng sống cũng nhƣ môi trƣờng làm việc. Sự khắc nghiệt của thiên nhiên đã giúp họ trở lên mạnh mẽ, ý chí. Tuy nhiên ẩn sâu trong những con ngƣời ấy chính là ý thức trách nhiệm cao với công việc và gia đình. Ngƣời Nhật, bằng tình yêu đất nƣớc con ngƣời đã làm nên những kì tích đáng khâm phục, có đƣợc kết quả đó là nhờ ý thức tập thể, thái độ trong công việc. Hơn nữa, những thành tố tƣởng chừng rất nhỏ lại có ý nghĩa đặc biệt trong văn hóa doanh nghiệp, nhƣ cách chào hỏi, trao danh thiếp, tôn trọng thứ bậc, trang phục công sở, cách tặng quà… Nhật Bản đƣợc biết đến là đất nƣớc của sự giàu có và phồn thịnh, để có đƣợc thành công đó phải kể đến những yếu tố tích cực trên. Nhật Bản là quốc gia đƣợc coi có VHDN khá đặc trƣng, rất đáng để chúng ta tìm hiểu và học tập. Vì lẽ đó mà tôi quyết định chọn đề tài: “Nghiên cứu về văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản” để nghiên cứu. 2. Mục đích nghiên cứu Nhật Bản là một quốc gia mỗi năm phải hứng chịu đến hơn 1000 trận động đất, tài nguyên thiên nhiên khan hiếm, nhìn vào vẻ bề ngoài sẽ tƣởng chừng nhƣ Nhật Bản không có động lực để phát triển kinh tế, nhƣng trên thực tế, quốc gia này đã vƣơn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ trong nhiều năm liền trƣớc khi bị thay thế bởi Trung Quốc.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: tiểu luận

Bài viết hay nhất