Tiểu Luận Vai Trò Của Nhà Nước Trong Nền Kinh Tế Thị Trường, Tailieuxanh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (310.07 KB, 24 trang )

Đang xem: Tiểu luận vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường

BÀI TIỂU LUẬNĐề tài:”Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinhtế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay”1MỤC LỤCMỤC LỤC……………………………………………………………………………………………………………………………..2MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………………………………………………………….2I.Tính tất yếu khách quan vai trò quản lý vĩ mô của Nhà nước……………………………………………………..3II. Các đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam………………………51.Về mục tiêu phát triển kinh tế thị trường:………………………………………………………………………………..52. Nền kinh tế thị trường gồm nhiều thành phần, trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo……..53. Trong nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, thực hiện nhiều hình thức phân phối thu nhập, trong đó lấy phân phối theo lao động là chủ yếu…………………………………………………………………………64. Cơ chế vận hành nền kinh tế là cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước xã hội chủ nghĩa….75. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cũng là nền kinh tế mở, hội nhập……………….9III. Mục tiêu và chức năng quản lý kinh tế vĩ mô của Nhà nước:………………………………………………….91.Mục tiêu:……………………………………………………………………………………………………………………………..92. Chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước:…………………………………………………………………………….14IV, Một số biện pháp nhằm tăng cường vai trò Nhà nước trong nền kinh tế…………………………………171. Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về kinh tế ở nước ta hiện nay……………………………………….172. Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực và hiệu lực quản lý nhà nước về kinh tế………………….19KẾT LUẬN…………………………………………………………………………………………………………………………..24MỞ ĐẦUKinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát mànước ta đã lựa chọn trong thời kì đổi mới. Nó vừa mang tính chất chung của kinh tếthị trường, vừa có những đặc thù, được quyết định bởi các nguyên tắc và bản chấtcủa chủ nghĩa xã hội. Đây là sự vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm trong nước vàthế giới về phát triển kinh tế thị trường, là sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng trong quátrình lãnh đạo nhân dân xây dựng đất nước. Đảng ta đã xác định một cách nhất quánkinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế nhiều thành phần,trong đó kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo. Qua đề tài: “Vai trò kinh tế của Nhà
nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay”, chúng tacó thể xác định một cách rõ ràng và nhất quán về vị trí, vai trò kinh tế của Nhà nướctrong quá trình phát triển kinh tế. Hơn nữa, ta có thấy được những mặt tích cực vàhạn chế của vấn đề, có thể đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường vai trò quản lý2kinh tế của Nhà nước trong đề tài trên Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đếnGS_TS Phạm Quang Phan đã giúp đỡ em thực hiện đề tài này.I.Tính tất yếu khách quan vai trò quản lý vĩ mô của Nhà nướcTrước kia, với quan điểm “Bàn tay vô hình” và nguyên lý “ Nhà nước khôngcan thiệp” vào nền kinh tế, A.Smith(1723-1790) cho rằng phát triển kinh tế cầntuân theo nguyên tắc tự do, sự hoạt động của nền kinh tế là do qui luật khách quantự phát phân phối. Thị trường vận động là do quan hệ cung cầu … Song trên thựctế cho thấy rằng: nền kinh tế muốn phát triển nhanh đòi hỏi đất nước phải có cơ sởhạ tầng hiện đại. Người ta thấy rằng: nền kinh tế phát triển càng cao, xã hội hoámở rộng, càng cần có sự quản lý của Nhà nước. Vào đầu những năm 30 của thế kỉXX, tình trạng khủng hoảng kinh tế xảy ra liên tục. Quan điểm “ Bàn tay nhànước” ra đời, theo Keynes và trường phái của ông thì sự can thiệp của Nhà nướcvào nền kinh tế sẽ khắc phục khủng hoảng, thất nghiệp, tạo ra sự ổn định kinh tế.Nhưng những chấn động lớn trong nền kinh tế, khủng hoảng, thất nghiệp vẫn xảyra. Dẫn đến xuất hiện tư tưởng phối hợp “Bàn tay vô hình” và “Bàn tay nhà nước”.Và các nhà kinh tế đã thừa nhận: nền kinh tế hiện đại muốn phát triển phải dựa vàocơ chế thị trường và sự quản lý của Nhà nước.Trong hoàn cảnh của nước ta: Nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạntư bản chủ nghĩa – giai đoạn tạo ra cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội, do đó trìnhđộ phát triển lực lượng sản xuất của nước ta còn thấp và lạc hậu cho sự phát triển.Tình trạng này dẫn đến khuynh hướng tư bản chủ nghĩa là điều không tránh khỏi, dođó Nhà nước cần phải vững mạnh về mọi phương diện để huy động mọi tiềm năng3cho sản xuất, phát triển khoa học, tiến bộ xã hội. Kèm theo sự lạc hậu về kĩ thuật,nước ta còn phải trải qua một loạt các bước quá độ với tính chất phức tạp của con
đường đi lên chủ nghĩa xã hội, cần phải có một Nhà nước không những có quyếttâm, trung thành với con đường giải phóng nhân dân lao động mà còn phải có kiếnthức đầy đủ để xác định những mục tiêu, biện pháp thích hợp với từng bước quá độ.Bối cảnh lịch sử thế giới trong giai đoạn hiện nay cũng đặt ra nhiều thách thức tolớn. Điều kiện quốc tế hoá nền kinh tế thế giới mở ra cho chúng ta những cơ hội vềvốn, kĩ thuật và kinh nghiệm quản lý để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đạihoá đất nước, tuy nhiên đây cũng chính là con đường mà những thế lực thù địch códã tâm lợi dụng để chống lại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của ta. Vì vậy,nếu không có một Nhà nước vững mạnh và có tài trí thì khả năng mất độc lập tự chủvà bị lệ thuộc dưới những hình thức mới có thể trở thành hiện thực.Quá trình phát triển của nước ta từ khi giải phóng đến nay đã cho thấy nước ta tấtyếu phải phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thịtrường và mở cửa ra bên ngoài. Nền kinh tế này đã thể hiện những mặt mạnh khôngthể phủ nhận của mình nhưng không phải lúc nào nó cũng thống nhất với những yêucầu mang tính định hướng của chủ nghĩa xã hội, thậm chí đối lập với những địnhhướng ấy. Hai khả năng phát triển chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội đều tồn tạikhách quan. Vai trò Nhà nước ta ở đây là phải giải quyết thành công mâu thuẫn giữahai con đường, giành thắng lợi cho con đường xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực kinh tế,giũ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, đưa nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững.Tóm lại, trong nền kinh tế thị trường, mọi Nhà nước dù thuộc chế độ chính trịnào cũng đều phải can thiệp, quản lý nền kinh tế ấy trong một giới hạn nhất định.Đây là vai trò có tính tất yếu khách quan của Nhà nước, nó gắn với những nhiệm vụmới mẻ và khó khăn phát sinh trong từng giai đoạn phát triển của chủ nghĩa xã hộicủa nước ta.4II. Các đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướngXHCN ở Việt NamTrong nền sản xuất hàng hoá phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, kếhoạch và thị trường đều được xem là những công cụ điều tiết kinh tế khách quanmặc dù chúng là hai cơ chế hoạt động theo những nguyên tắc khác nhau. Trong mối
quan hệ này, thị trường vừa được coi là căn cứ, vừa được coi là đối tượng của kếhoạch và phát triển theo sự điều tiết và định hướng của kế hoạch vĩ mô. Kinh tế thịtrường định hướng xã hội chủ nghĩa thực chất là nền kinh tế hàng hoá nhiều thànhphần, vận động theo nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo nhữngđịnh hướng xã hội chủ nghĩa. Nó có những đặc trưng cơ bản sau:1.Về mục tiêu phát triển kinh tế thị trường:Đây cót thể coi là một trong những tiêu thức để phân biệt nền kinh tế thị trường ởnước ta với nền kinh tế thị trường khác, nó nói đến mục đích chính trị, mục tiêu kinhtế – xã hội mà Nhà nước và nhân dân ta đã chọn làm định hướng chi phối sự vậnđộng, phát triển nền kinh tế.Mục tiêu hàng đầu của phát triển kinh tế thị trường ở nước ta là giải phóng sứcsản xuất, động viên mọi nguồn lực trong nước và ngoài nước để thực hiện côngnghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội, nângcao hiệu quả kinh tế – xã hội, cải thiện từng bước đời sống nhân dân. Chúng ta thựchiện theo tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng lấy sảnxuất gắn liền với cải thiện đời sống nhân dân, tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộvà công bằng xã hội, khuyến khích làm giàu hợp pháp, gắn liền với xoá đói giảmnghèo.2. Nền kinh tế thị trường gồm nhiều thành phần, trong đó kinh tếNhà nước giữ vai trò chủ đạoTrong nền kinh tế nước ta tồn tại ba loại hình sở hữu cơ bản là sở hữu toàn dân,sở hữu tập thể và sở hữu tư nhân. Từ đó hình hành nên nhiều thành phần kinh tế,nhiều tổ chức sản xuất kinh doanh: kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể,tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước5ngoài, trong đó kinh tế nhà nước luôn giữ vai trò chủ đạo. Các thành phần kinh tếnói trên là những bộ phận cần thiết của nền kinh tế trong thời kì quá độ lên chủnghĩa xã hội , nó trở thành tất yếu đối với nước ta. Chỉ có như vậy chúng ta mới khaithác được mọi nguồn lực kinh tế, nâng cao được hiệu quả kinh tế, phát huy được mọitiềm năng của các thành phần kinh tế vào phát triển chung nền kinh tế của đất nước
nhằm thoả mãn nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân.Việc xác lập vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước là vấn đề có tính nguyên tắc, làsự khác biệt có tính bản chất giữa kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Nó được quyếtđịnh bởi định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế vì mỗi một chế độ xã hội đềucó một cơ sở kinh tế tương ứng với nó, kinh tế nhà nước với kinh tế tập thể tạo nềntảng cho chế độ xã hội mới – xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Mặt khác, cần nhận thức rõràng rằng mỗi thành phần kinh tế trong thời kì quá độ có bản chất kinh tế – xã hộiriêng, chịu sự tác động của các quy luật kinh tế riêng, do đó các thành phần kinh tếbên cạnh sự thống nhất còn có những sự khác biệt và mâu thuẫn, đưa đến nhữnghướng phát triển khác nhau. Nhờ có vai trò chủ đạo của mình, thành phần kinh tếnhà nước mới có thể xây dựng và phát triển nền kinh tế theo đúng các chính sáchquản lý vĩ mô của nhà nước, đảm bảo cho nền kinh tế phát triển theo định hướng xãhội chủ nghĩa.3. Trong nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, thực hiện nhiềuhình thức phân phối thu nhập, trong đó lấy phân phối theo lao độnglà chủ yếuThu nhập đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc sản xuất kinh doanh củachủ thể kinh tế và đời sống dân cư. Tăng thu nhập là điều kiện để mở rộng tích luỹ,tăng đầu tư tạo ra các nguồn lực cần thiết cho nền kinh tế. Quy mô của thu nhập lớnsẽ quyết định sức mua hàng hoá và dịch vụ, quyết định quy mô tích luỹ và tiêu dùngtrong từng thời kì.6Thời kì quá độ ở nước ta tồn tại nhiều chế độ sở hữu, mỗi chế độ có nguyên tắc(hình thức) phân phối tương ứng với nó tạo ra sự đa dạng về hình thức phân phối thunhập: phân phối theo lao động, theo vốn hay tài sản đóng góp, phân phối theo giá trịsức lao động hoặc phân phối thông qua các quỹ phúc lợi tập thể và xã hội. Sự phânphối này là một nội dung rất quan trọng của quan hệ sản xuất, phản ánh kết quả củaquan hệ sở hữu, làm cho quan hệ sở hữu được thực hiện về mặt kinh tế. Nhà nước đãban hành những chính chách để điều tiết phân phối thu nhập bao gồm: chính sáchthuế, chính sách phân phối lợi nhuận, chính sách lãI suất, chính sách tiền lương, tiền
công, chính sách bảo hiểm xã hội…Phân phối theo lao động là hình thức phân phối thu nhập chủ yếu được thực hiệnở nước ta, là hình thức phân phối thu nhập hợp lý nhất, công bằng nhất trong cáchình thức phân phối đã có trong lịch sử. Nó là đặc trưng bản chất của nền kinh tế thịtrường, được thực hiện về mặt kinh tế của chế độ công hữu với những tác động rấttích cực như: Thúc đẩy mọi người nâng cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao năngsuất lao động, xây dựng được thái độ lao động đúng đắn, củng cố kỉ luật lao động,thúc đẩy mọi người nâng cao trình độ, tác động mạnh đến đời sống vật chất và vănhoá của người lao động… Mặt khác, như trên đã đề cập, mục tiêu phát triển củanước ta là xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội côngbằng, văn minh, con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, có cuộc sống ấmno, hạnh phúc, tự do, có điều kiện để phát triển toàn diện. Mỗi bước tăng trưởngkinh tế ở nước ta được xác định phải gắn liền với cải thiện đời sống nhân dân, vớitiến bộ và công bằng xã hội. Việc phân phối thông qua các quỹ phúc lợi xã hội vàtập thể do đó cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu này.4. Cơ chế vận hành nền kinh tế là cơ chế thị trường có sự quản lýcủa Nhà nước xã hội chủ nghĩaNói đến cơ chế thị trường là nói đến một cơ chế tự vận động của thị trường theoquy luật nội tại vốn có của nó mà A.Smith gọi là “Bàn tay vô hình”. ở đây tồn tại7một loạt quy luật kinh tế chi phối hoạt động của các chủ thể kinh tế cũng như củatoàn bộ nền kinh tế như quy luật giá trị, quy luật cung_cầu, quy luật lợi nhuận, quyluật lưu thông tiền tệ. Chúng có vai trò quyết định đối với việc phân phối nguồn lựckinh tế vào các ngành, các lĩnh vực kinh tế. Chính vì vậy kinh tế thị trường tạo điềukiện để thoả mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu vật chất, văn hoá và sự phát triển toàndiện của con người.Tuy nhiên kinh tế thị trường cũng có những mặt trái của nó, trước hết là tìnhtrạng khủng hoảng và thất nghiệp_căn bệnh nan giải của kinh tế thị trường, thêm vàođó làTình trạng ô nhiễm môi trường bởi những mục tiêu lợi nhuận cá nhân tàn phá tự
nhiên. Cuối cùng là tình trạng độc quyền xoá bỏ tự do cạnh tranh làm cho nền kinhtế mất tính hiệu quả. Tất cả những hạn chế đó đều đòi hỏi có sự can thiệp của Nhànước.Nhà nước quản lý nền kinh tế thị trường theo nguyên tắc kết hợp kế hoạch với thịtrường. Kế hoạch là sự điều chỉnh có ý thức của chủ thể quản lý đối với nền kinh tế,còn cơ chế thị trường là sự điều tiết của bản thân nền kinh tế. Kế hoạch và thị trườngcần kết hợp với nhau nhằm tận dụng những ưu điểm của cả hai phương tiện này: Đólà khả năng tập trung nguồn lực cho những mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo cânbằng tổng thể, gắn mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội ngay từ đầu của kế hoạch vàtính nhanh nhậy, năng động, sáng tạo của các chủ thể kinh tế, đáp ứng nhu cầu đadạng của đời sống xã hội của cơ chế thị trường. Sự kết hợp này được thực hiện ở cảtầm vĩ mô lẫn vi mô. ở tầm vi mô, thị trường là cơ sở để đề ra kế hoạch sản xuất rasản phẩm gì, sản xuất như thế nào, sản xuất cho ai và sản xuất như thế nào. Còn ởtầm vĩ mô, tuy thị trường không là căn cứ duy nhất quyết định kế hoạch của Nhànước song để có một kế hoạch vĩ mô tổng thể không thể thoát ly khỏi thị trường. Từđó ta có thể thấy được mối quan hệ giữa kế hoạch và thị trường trong sự nghiệp pháttriển kinh tế hiện nay.85. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cũng là nềnkinh tế mở, hội nhậpĐây là đặc điểm phản ánh rõ nét sự khác biệt giữa nền kinh tế nước ta hiện nayvới nền kinh tế đóng, khép kín trước đổi mới, nó phù hợp với xu hướng hội nhập củanền kinh tế nước ta trong điều kiện toàn cầu hoá kinh tế.Sự tác động mạnh của cuộc Cách mạng khoa học kĩ thuật đã dẫn đến sự phát triểncủa mỗi quốc gia trong sự phụ thuộc với các quốc gia khác bởi nó thúc đẩy quá trìnhgiao lưu kinh tế giữa các nước nhằm thu hút vốn, kỹ thuật công nghệ hiện đại, kinhnghiệm quản lý tiên tiến của các nước để khai thác các tiềm lực và thế mạnh củanước ta. Đây là con đường rút ngắn để nước ta có thể phát triển nền kinh tế thịtrường hiện đại.Nhận thức được đặc điểm này, từ khi đổi mới đến nay, nước ta đã mở rộng quan
hệ kinh tế đối ngoại theo hướng đa phương hoá, đa dạng hoá, gắn thị trường trongnước với thị trường khu vực và thế giới, thực hiện những thông lệ trong quan hệkinh tế quốc tế nhựng vẫn đảm bảo độc lập chủ quyền và lợi ích của quốc gia và dântộc. Trong thời gian tới phương hướng này vẫn tiếp tục được coi là phương hướngchủ yếu và hiệu quả nhất để phát triển nền kinh tế, đồng thời cần có những đổi mớicho phù hợp với hoàn cảnh mới của thế giới.III. Mục tiêu và chức năng quản lý kinh tế vĩ mô của Nhà nước:1.Mục tiêu:Hệ thống các mục tiêu kinh tế vĩ mô có vai trò rất quan trọng trong quản lý kinhtế vĩ mô. Đó chính là mức độ trạng thái của nền kinh tế mà chủ thể quản lý (nhànước) mong muốn đưa hệ thống quản lý đạt tới trên cơ sở đánh giá, phân tích tất cảcác yếu tố nội sinh và ngoại sinh. Hệ thống mục tiêu kinh tế vĩ mô chính là nhữngmục tiêu cụ thể hoá các mục tiêu chung của toàn bộ xã hội (phát triển, ổn định, côngbằng). Các nhà khoa học và quản lý thường cho rằng trong quản lý kinh tế vĩ mô có9

READ:  Tiểu Luận Tài Sản Chung Của Vợ Chồng Theo Luật Hôn Nhân Gia Đình 2014

*

Vấn đề sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay 32 1 12

*

Tài liệu Tiểu luận “Vấn đề sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay” pdf 33 1 2

Xem thêm: Những Câu Nói Ngôn Tình Ngọt Ngào Thả Thính Ngôn Tình Hay ❤️️1001 Tus Ngôn Tình

*

Tài liệu Tiểu luận “Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay” doc 27 1 10

*

Tài liệu Tiểu luận “Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay” doc 23 1 5

*

Tài liệu Tiểu luận “Vai trò kinh tế của nhà nước trong nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam” ppt 31 756 4

*

Tài liệu Tiểu luận “Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay” docx 24 3 53

*

Tài liệu Tiểu luận “Vai trò kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay” doc 36 995 3

*

Tài liệu Tiểu luận “Nguồn gốc, bản chất của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường”. docx 26 965 0

*

Tài liệu Tiểu luận “Vai trò kinh tế của nhà nước trong nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam”. docx 29 628 4

*

Vai trò của chính quyền cấp tỉnh trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở việt nam hiện nay 24 875 4

*

READ:  Tiểu Luận So Sánh Triết Học Phương Đông Và Phương Tây, Tiểu Luận So Sánh Sự Khác Nhau Giữa Triết Học

Xem thêm: Công Thức Tính Giá Cif Sang Giá Fob, Tài Liệu Cách, Cách Tính Thuế Giá Trị Gia Tăng Hàng Nhập Khẩu

(540.5 KB – 24 trang) – Tài liệu Tiểu luận “Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay” docx

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: tiểu luận

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là