Tiểu Luận Quy Luật Thống Nhất Và Đấu Tranh Giữa Các Mặt Đối Lập

Tiểu luận “Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập để phân tích một mâu thuẫn nổi lên có liên quan đến công việc của anh chị”

Đang xem: Tiểu luận quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập

*

DownloadVui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mâu thuẫn Là hiện tượng khách quan và phổ biến. Mâu thuẫn là mối liên hệ tác động qua lại giữa các mặt đối lập trong cùng một sự vật. Mặt đối lập là những mặt, những thuộc tính có xu hứơng phát triển ngược chiều nhau, tồn tại trong cùng một sự vật hiện tượng tác động biện chứng với nhau làm cho sự vật phát triển. Mâu thuẫn là hiện tượng khách quan và phổ biến. Mâu thuẫn là khách quan có nghĩa là mâu thuẫn là cái vốn có ở mọi sự…

Xem thêm: Công Thức Cắt Quần Cạp Chun Cạp, Hướng Dẫn Cắt Bộ Đồ Quần Ngố Cạp Chun

*

Nội dung Text: Tiểu luận “Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập để phân tích một mâu thuẫn nổi lên có liên quan đến công việc của anh chị”

Xem thêm: Cuoh2 Màu Gì ? Cu(Oh) Dung Dịch Cu(Oh)2 Làm Quỳ Tím Chuyển Màu Gì

BÀI LÀM Quy luật mâu thuẫn là quy luật quan trọng nhất của phép biện chứngduy vật là hạt nhân của phép biện chứng duy vật vì nó vạch ra nguồn gốcđộng lực của sự vận động phát triển của thế giới khách quan và vì nó là chìakhoá là cơ sở giúp chúng ta nắm vững thực chất của tất cả các quy luật vàphạm trù của phép biện chứng duy vật. 1-Nội dung quy luật a) Mâu thuẫn: Là hiện tượng khách quan và phổ biến. Mâu thuẫn làmối liên hệ tác động qua lại giữa các mặt đối lập trong cùng một sự vật. Mặt đối lập là những mặt, những thuộc tính có xu hứơng phát triểnngược chiều nhau, tồn tại trong cùng một sự vật hiện tượng tác động biệnchứng với nhau làm cho sự vật phát triển. Mâu thuẫn là hiện tượng khách quan và phổ biến Mâu thuẫn là khách quan có nghĩa là mâu thuẫn là cái vốn có ở mọi sựvật hiện tượng. Mâu thuẫn hình thành phát triển là do cấu trúc tự thân bêntrong của sự vật quy định nó không phụ thuộc vào bất kỳ một lực lượng siêutự nhiên nào và không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của con người. Mâu thuẫn là hiện tượng phổ biến có nghĩa là mâu thuẫn tồn tại trongtất cả các lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư duy. Mâu thuẫn tồn tại từ khi sự vậtxuất hiện cho đến khi kết thúc. Mâu thuẫn tồn tại ở mọi không gian, thời gian,mọi giai đoạn phát triển. Mâu thuẫn này mất đi thì mâu thuẫn khác lại hìnhthành. Trong mỗi sự vật không phải chỉ có một mâu thuẫn mà có thể có nhiềumâu thuẫn vì sự trong cùng một lúc có thể có nhiều mặt đối lập. Trong những điều kiện cụ thể khác nhau, mâu thuẫn thể hiện ra dướinhiều hình thức đa dạng và phong phú khác nhau: + Mâu thuẫn bên trong và mâu thuẫn bên ngoài. + Mâu thuẫn cơ bản và mâu thuẫn không cơ bản + Mâu thuẫn chủ yếu và mâu thuẫn thứ yếu 1 + Mâu thuẫn đối kháng và không đối kháng. Cần chú ý: Trong tư duy thông thường khi nói đến hai mặt đối lập lànói lên mâu thuẫn. Còn trong tư duy biện chứng, không phải hai mặt đối lậpnào cũng tạo nên mâu thuẫn mà chỉ những mặt đối lập tác động biện chưngsvới nhau tạo nên sự vật hiện tượng và tạo lên sự phát triển mới được gọi làmâu thuẫn- mâu thuẫn biện chứng. b)Các mặt đối lập của mâu thuẫn vừa thống nhất vừa đấu tranh vớinhau. Sự thống nhất của các mặt đối lập là sự nương tựa, ràng buộc quy địnhlẫn nhau làm tiền đề tồn tại cho nhau của các mặt đối lập. Không có sự thốngnhất của các mặt đói lập thì không tạo ra sự vật. Theo nghĩa hẹp sự thống nhất là sự đồng nhất, phù hợp ngang nhau củahai mặt đối lập đó là trạng thái cân bằng của mâu thuẫn.. Sự thống nhất của các mặt đối lập là tạm thời tương đối, nghĩa là nó chỉtồn tại trong một thời gian nhất định, đó chính là trạng thái đứng im, ổn địnhtương đối của sự vật, tính tương đối của sự thống nhất của các mặt đối lập làmcho thế giới vật chất phân hoá thành cacs bộ phận các sự vật đa dạng phựctạp, gián đoạn. Sự đấu tranh của các mặt đối lập là sự bài trừ gạt bỏ phủ định biệnchứng lẫn nhau của các mặt đối lập (Sự đấu tranh hiểu theo nghĩa tác độngảnh hưởng lẫn nhau của các mặt đối lập chứ không phải theo nghĩa đen) Sự đấu tranh của các mặt đối lập là tuyệt đối vĩnh viễn. Nó diễn ra liêntục trong suốt quá trình tồn tại của sự vật kể cả trong trang thái sự vật ổn đinhjcũng như khi chuyển hoá nhảy vọt về chất. Sự đấu tranh của các mặt đối lậptạo lên tính chất tự thân, liên tục của sự vận động phát triển của sự vật. Cũngvì vậy muốn thay đổi sự vật tì phải tăng cường sự đấu tranh. 2 Sự đấu tranh của các mặt đối lập là một quá trình phức tạp diễn ra từthấp đến cao, gồm nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn lại có những đặc điểmriêng. +Giai đoạn đầu: Mâu thuẫn biểu hiện ra ở sự khác nhau của hai mặt đốilập song không phải sự khác nhau nào cũng là mâu thuẫn mà chỉ hai mặt khácnhau nào liên hệ hữu cơ với nhau trong một chỉnh thể có khuynh hướng pháttriển trái ngược nhau mới tạo thành giai đoạn đầu của maau thuẫn, trong giaiđoạn này sự đấu tranh chưa rõ và chưa gay gắt. +Giai đoạn sau: Trong quá trình phát triển của mâu thuẫn, sự khác nhaubiến thành đối lập, khi đó hai mặt đối lập càng rõ, càng sâu sắc thì sự đấutranh giữa chúng ngày càng gay gắt và quyết liệt, nếu có điều kiện chín muồithì hai mặt chuyển hoá lẫn nhau và mâu thuẫn được giải quyết. c)Sự đấu tranh và chuyển hoá của các mặt đối lập là nguồn gốc, độnglực của sự phát triển. Đấu tranh của các mặt đối lập gây ra những biến đổi của các mặt đốilập khi cuộc đấu tranh của các mặt đối lập trỏ lên quyết liệt và có điều kiệnchín muồi thì sự thống nhất của hai cũ bị phá huỷ, các mặt đối lập chuyển hoálẫn nhau. Sự chuyển hoá của các mặt đối lập chính là lúc mâu thuẫn được giảiquyết, sự vật cũ bị mất đi, sự vật mới xuất hiện. Các mặt đối lập có thểchuyển hoá lẫn nhau với ba hình thức. -Các mặt đối lập chuyển hoá lẫn nhau mặt đối lập này thành mặt đối lậpkia và ngược lại nhưng ở trình độ cao hơn về phương diện vật chất của sự vật.Ví dụ, Mâu thuẫn giữa vô sản và tư sản biểu hiện thành cuộc cách mạng vôsản lật độ giai cấp tư sản -Cả hai mặt đối lập đều mất đi và chuyển hoá thành mặt đối lập mới. Vídụ Giải quyết mâu thuẫn giữa nông dân và địa chủ (chế độ phong kiến) xãhội lại xuất hiện mâu thuẫn mới là mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản (Chế độTBCN). 3 -Các mặt đối lập thâm nhập vào nhau, cải biến lẫn nhau. Trong sự vật mới lại có mâu thuẫn mới, các mặt đối lập trong mâuthuẫn mới lại đấu tranh với nhau, làm cho sự vật ấy lại chuyển hoá thành sựvật khác tiến bộ hơn, cứ như vậy mà các sự vật hiện tượng thường xuyên biếnđổi và phát triển không ngừng, vì vậy, mâu thuẫn là nguồn gốc động lực củamọi quá trình vận động phát triển của sự vật hiện tượng. ý nghĩa phương pháp luận Vì mâu thuẫn là hiện tượng khách quan và phổ biến, nên trong nhậnthận thức và thực tiễn phải tôn trọng mâu thuẫn, tức là không được lẩn tránhmâu thuẫn cũng như không được tạo ra mâu thuẫn. Vì mâu thuẫn là động lực của sự phát triển nên muốn thúc đẩy sự pháttriển phải nhận thức được mâu thuẫn và tìm cách giải quyết mâu thuẫn, phảitạo ra điều kiện thúc đẩy sự đấu tranh của các mặt đối lập theo chiều hướngphát triển. Vì mọi mâu thuẫn đều có quá trình phát sinh, phát triển và biến hoá. Vìsự vật khác nhau thì mâu thuẫn khác nhau, mỗi mâu thuẫn lại có những đặcđiểm riêng của nó. Do đó phải biết phân tích cụ thể một mâu thuẫn cụ thể vàtìm cách giải quyết mâu thuẫn. 2-Vận dụng quy luật trên để phân tích một mâu thuẫn nổi lên cóliên quan đến công việc của bản thân. Mâu thuẫn tồn tại ở tất cả mọi sự vật, hiện tượng của thế giới kháchquan. Bản thân tôi đang làm việc tại ngân hàng xuất nhập khẩu Hà nội, kháchquan xung quanh môi trường làm việc của tôi tồn tại rất nhiều mâu thuẫn. Tôixin phân tích một mâu thuẫn nổi lên có liên quan đến công việc của tôi tronglĩnh vực ngân hàng. Một quá trình sản xuất kinh doanh bao giờ cũng chứa đựng trong nó rấinhiều mâu thuẫn như; mâu thuẫn giưa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, mâuthuẫn giữa cung và cầu về sản phẩm, mâu thuẫn giữa chủ quản lý với công 4nhân, mâu thuẫn giữa tính kế hoạch trong xí nghiệp với tính tự phát của cơchế thị trường, mâu thuẫn giữa sức phát triển nhanh của công cụ sản xuất vàcông nghệ tiên tiến với sự cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên là nguyênliệu của sản xuất, mâu thuẫn giữa lợi nhuận và rủi ro…. Tôi xin phân tích mốiquan hệ mâu thuẫn giữa lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được với rủi ro màdoanh nghiệp có thể gặp phải. Chúng ta đã biết hoạt động chính của ngân hàng là nhận gửi và cho vayvới mục đích cuối cùng là lợi nhuận. Mối quan hệ mâu thuẫn giữa lợi nhuậnvà rủi ro là một mâu thuẫn biện chứng, là hai mặt của một vấn đề. Bất cứ quátrình sản xuất, kinh doanh nào cũng vậy, lợi nhuận và rủi ro luôn tồn tại songsong với nhau, mâu thuẫn với nhau. Kết thúc một quá trình sản xuất, kinhdoanh chúng ta có thể thu được lợi nhuận nhưng có khi là gặp phải rủi ro. Lợinhuận dự kiến mang lại càng cao thì độ rủi ro nếu gặp phải cũng sẽ rất lớn vàngược lại. Nhưng mục đích của người kinh doanh bao giờ cũng là hướng tớilợi nhuận, và họ tìm mọi cách để hạn chế được rủi ro như, cải tiến kỹ thuật vàphương pháp sản xuất., đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý nhanhnhạy và năng động, kịp thời nắm bắt và phân tích những biến động của thịtrường, dự báo tình hình thị trường nhằm hạn chế tối đa rủi ro hoặc nếu cógặp rủi ro thì thiệt hại là rất nhỏ…. Do đó có thể nói mâu thuẫn giữa lợi nhuậnvả rủi ro là một trong những mâu thuẫn cơ bản của quá trình sản xuất kinhdoanh của các doanh nghiệp, và là động lực để các doanh nghiệp ngày mộtphát triển về trình độ quản lý doanh nghiệp. Trong hoạt động ngân hàng, lợi nhuận ngân hàng là số chênh lệch giữalợi tức cho vay và lợi tức phải trả trừ đi các chi phí nghiệp vụ ngân hàng sốcòn lại gọi là lợi nhuận. Ngân hàng thu hút vốn trong dân cư dưới các hìnhthức tiền gửi tiết kiệm của dân cư, bán chứng khoán trên thị trường chứngkhoán, mởài khoản cho các tổ chức và cá nhân….. Rồi dùng vốn huy động đóđể cho vay và hưởng chênh lệch lợi tức. Trong quá trình cho vay đó, ngân 5hàng sẽ thu được lợi nhuận sau khi đã trừ đi lợi tức phải trả khi vay, hoặcngân hàng sẽ gặp phải rủi ro nếu khách hàng không có khả năng thanh toánbởi hoạt động sản xuất kinh doanh của họ rủi ro, thất bại nên mất khả năngthanh toán. Làm thế nào để hạn chế rủi ro và đối đa lợi nhuận chính là cáchthức để giải quyết mâu thuẫn giưã lợi nhuận và rủi ro. Giảm rủi ro không phải là ngân hàng sẽ không cho vay đối với nhữngkhách hàng lớn, vay tiền nhiều mà hoạt động kinh doanh của họ tuy mang lạilợi nhuận cao nhưng độ rủi ro lớn. Mà thay vào đó ngân hàng phải tự đổi mới,tự phát triển mình, thông qua việc hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ tíndụng, đào tạo ra đội ngũ cán bộ tín dụng có trình độ chuyên môn cao, năngđộng và nhanh nhạy với cơ chế thị trường. Hoàn thiện công tác thẩm định tíndụng, thẩm định dự án trước trong và sau khi cho vay. Trước khi cho vay thìtiến hành thẩm định dự án một cách cẩn thẩn, trong và sau khi cho vay phảithường xuyên tcử cán bộ tín dụng trực tiếp xuống cơ sở để giám sát quá trìnhsản xuất kinh doanh của khách hàng, xem họ sử dụng tiền vay có đúng mụcđích như cam kết khi vay không….Làm tốt các công việc trên, ngân hàng sẽkhắc phục và hạn chế được rủi ro, nhờ đó mà tăng được lợi nhuận cho ngânhàng, cũng có nghĩa là giải quyết tốt được mâu thuẫn giữa lợi nhuận và rủi ro,(mặt đối lập này chuyển hoá thành mặt đối lập kia nhưng ở méc phát triểnhơn) đó la làm cho ngân hàng ngày một phát triển, điều này phù hợp với quyluật khách quan đó là; mâu thuẫn là nguồn gốc động lực của sự phát triển. Tuy nhiên như trên chúng ta đã nghiên cứu, khi giải quyết được mâuthuẫn rồi không có nghĩa là không còn tồn tại mâu thuẫn, mà ngược lại, mâuthuẫn này mất đi, mâu thuẫn khác lại xuất hiện. Khi chúng ta đã có một độingũ cán bộ tín dụng với trình độ cao, công tác thẩm định tốt nhưng rủi ro trênthương trường không phải là không xảy ra nữa mà trái laị khi trình độ sảnxuất càng phát triển thì mức độ rủi ro nếu gặp phải sẽ rất lớn và thiệt hại cũng 6rất nặng nề, do vậy nó lại tiếp tục là động lực để cho ngân hàng phát triển.Như thế mới là phù hợp với quy luật khách quan. 7VẬN DỤNG QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ ĐẤU TRANH CỦA CÁCMẶT ĐỐI LẬP ĐỂ PHÂN TÍCH MỘT MÂU THUẪN NỔI LÊN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG VIỆC CỦA ANH CHỊ. 8

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: tiểu luận
READ:  Bài Tiểu Luận Về Nông Thôn Mới Hay Nhất, Tiểu Luận Về Xây Dựng Nông Thôn Mới

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Viết đoạn văn kể lại giây phút gặp lại người thân sau bao ngày xa cách kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm – 7 Bài Văn mẫu lớp 8 hay nhất | Lize.vn
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Kể lại việc em nhận được một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật – Bài văn mẫu lớp 8 | Lize.vn
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Ch3Coona Hcl + Ch3Coona – Ch3Coona + Hcl → Ch3Cooh + Nacl
Ch3Coona Hcl + Ch3Coona – Ch3Coona + Hcl → Ch3Cooh + Nacl
Dung Dịch Cucl2 Có Màu Gì – Màu Một Số Kết Tủa Và Dung Dịch Thường Gặp
Dung Dịch Cucl2 Có Màu Gì – Màu Một Số Kết Tủa Và Dung Dịch Thường Gặp
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Kể lại truyện Tấm Cám theo lời của nhân vật Tấm – Bài văn mẫu lớp 10 đạt điểm cao | Lize.vn