Test yourself F trang 178 SGK Tiếng Anh 10 – Tiếng Anh

Test yourself F 

I. Listening 

Listen and fill each blank with the missing word.

(Nghe và điền vào chỗ trống với từ thiếu)

Click tại đây để nghe:

Well, I think that living in Bangkok is very exciting, but I haven’t lived here all my life. My family came here when I was (1)_____. But now it is my home. Nearly all my (2)_____ live here.

It’s our (3)_____city, and very big. From morning till night there are (4)_____ of people on the main streets. Some parts of the city are very (5)_____. I have a long journey to school every day, but I don’t mind because it’s so (6)_____. There’s always something happening in the (7)_____. There are all kinds of people selling things – fruits, (8)_____, cooked food, clothes – everything you could imagine. I really (9)_____ the excitement of the crowded streets and large (10)_____ buildings. I love walking around the streets at the weekend with some other boys from my class.

Hướng dẫn giải:

(1) three                  (2) friends

(3) capital                (4) crowds

(5) noisy                  (6) interesting

(7) streets                (8) flowers

(9) enjoy                 (10) modern

Tạm dịch:

Tôi nghĩ sống ở Bangkok rất thú vị, nhưng tôi đã không sống ở đây cả đời. Gia đình tôi đến đây lúc tôi ba tuổi. Nhưng bây giờ nó là nhà của tôi. Gần như tất cả bạn bè của tôi sống ở đây.

Đó là thành phố thủ đô của chúng tôi, và rất lớn. Từ sáng đến tối có đông người trên các đường phố chính. Một số nơi của thành phố rất ồn ào. Tôi có một chuyến đi dài đến trường mỗi ngày, nhưng tôi không bận tâm vì nó rất thú vị. Luôn luôn có điều gì đó xảy ra trên đường phố. Có tất cả các người bán những thứ – hoa quả, hoa, thức ăn nấu chín, quần áo – mọi thứ bạn có thể tưởng tượng. Tôi thực sự thích sự phấn khích của các con phố đông đúc và các tòa nhà hiện đại lớn. Tôi thích đi dạo quanh các con phố vào cuối tuần với một vài chàng trai khác trong lớp.

II. Reading 

Read the passage, and choose A, B, or C that best completes the sentences. 

(Đọc đoạn văn và chọn A, B, hoặc C hoàn chỉnh đúng nhất các câu)

Sydney – the largest metropolitan area in Australia – is located on the southeastern coast of the country. With a population of about 4 million people, it is the capital of New South Wales (NSW), Australia’s most populous and economically important state. The city is a dynamic cultural centre with the economy focused on service industries, tourism, manufacturing, and international commcrce. Its harbour is one of the leading centres of intercontinental trade in the Asia-Pacific region.

READ:  Bài 1, 2, 3 trang 98 SGK Toán 3 - Môn Toán

Sydney was founded as a British colony on January 26, 1788. Today, the natural harbour forms the centrepiece of a modem, cosmopolitan city. Sydney’s population is diverse with its people coming from many other countries, which results in the city’s vibrant cultural life. It is the top Australian destination for tourists from abroad, and tourism is a leading industry in the city. Sydney hosted the 2000 Summer Olympic Games, which boosted its image worldwide as the gateway to Australia.

Dịch bài:

Sydney, khu đô thị lớn nhất ở Úc, nằm ở bờ biển phía đông nam đất nước. Với dân số khoảng 4 triệu, nó là thủ phủ của bang New South Wales (NSW), bang đông dân nhất và quan trọng nhất về kinh tế. Thành phố là trung tâm văn hóa năng động với nền kinh tế tập trung ở công nghiệp phục vụ, du lịch, sản xuất và mậu dịch quốc tế. Hải cảng của nó là một trong những trung tâm thương mại liên lục địa hàng đầu ở vùng châu Á Thái Bình Dương.

Sydney được thành lập như một thuộc địa của Anh vào ngày 26 tháng Một năm 1788. Ngày nay hải cảng thiên nhiên tạo thành vật trang trí giữa một thành phố đô thị hiện đại. Dân số Sydney đa dạng với dân từ nhiều quốc gia khác, điều đó hình thành đời sống văn hóa đầy khí lực của thành phố. Nó là địa điểm đứng đầu của Úc đối với du khách từ ngoại quốc và du lịch là công nghiệp chủ đạo của thành phố. Sydney là chủ nhà của Thế Vận Hội Mùa Hè năm 2000, nó quảng cáo hình ảnh thành phố khắp thế giới như một cửa ngõ tới nước Úc.

1. Sydney is ________

A. the capital of Australia

B. the capital of the Asia-Pacific region

C. the capital of New South Wales

2. The population of New South Wales is

A. larger than that of other states of Australia .

B. smaller than that of other states of Australia

C. as large as that of any other states of Australia

3. The harbour is_________

A. the most important feature of Sydney

B. a dynamic cultural centre

C. a cosmopolitan city

4. Sydney has a vibrant cultural life because_________

A. its people come from different parts of the world

B. it was founded by the British

C. it is the top destination for tourists abroad

5. After the 2000 Summer Olympic Games in Sydney

A. more people come to Australia through Sydney

B. fewer people come to Australia through Sydney

C. people had a bad opinion of the city

Hướng dẫn giải:

1 – C          2 – A             3 – A               4 – A              5 – A

READ:  Truyện ngắn về thầy cô giáo nhân ngày 20-11

Tạm dịch:

1. Sydney là ________

A. thủ đô của Úc

B. thủ phủ của khu vực châu Á-Thái Bình Dương

C. thủ đô của New South Wales

2. Dân số của New South Wales 

A. lớn hơn các tiểu bang khác của Úc.

B. nhỏ hơn so với các tiểu bang khác của Úc

C. lớn như của bất kỳ tiểu bang nào khác của Úc

3. Bến cảng là __________

A. tính năng quan trọng nhất của Sydney

B. một trung tâm văn hóa năng động

C. một thành phố quốc tế

4. Sydney có một đời sống văn hóa sôi động bởi vì __________

A. dân của nó đến từ các phần khác nhau của thế giới

B. nó được thành lập bởi người Anh

C. nó là điểm đến hàng đầu cho khách du lịch ở nước ngoài

5. Sau Thế vận hội Olympic mùa hè 2000 tại Sydney

A. nhiều người đến Úc qua Sydney

B. ít người đến Úc qua Sydney

C. mọi người đã có một ý kiến tồi tệ của thành phố

III. Grammar 

Combine the following pairs of sentences, changing the second sentence into a non-defining relative clause, and putting it in the correct place. 

(Kết hợp những câu sau, đổi câu thứ hai thành mệnh đề quan hệ không xác định, và đặt nó đúng vị trí)

1. Their house is quite big and modem. It’s in the suburb of the city.

2. The new English teacher seems to be very friendly. I met her yesterday.

3. Sandra has got a new job with Capital Insurers. It’s a much better company than the last one she worked for.

4. Her latest novel is really good. I read it on holiday.

5. This bag is full of books. I carried it all the way from the station.

Hướng dẫn giải:

1. Their house, which is in the suburb of the city, is quite big and modern.

2. The new English teacher, who(m) I met yesterday, seems to be very friendly.

3. Sandra has got a new job with Capital Insurers, which is a much better company than the last one she worked for.

4. Her last novel, which I read on holiday, is really good.

5. This bag, which I carried all the way from the station, is full of books.

Tạm dịch:

1. Ngôi nhà của họ, ở ngoại ô thành phố, khá lớn và hiện đại.

2. Giáo viên tiếng Anh mới, người mà tôi gặp hôm qua, có vẻ rất thân thiện.

3. Sandra đã có một công việc mới với Công ty bảo hiểm vốn, vốn là một công ty tốt hơn nhiều so với công ty cuối cùng cô làm việc.

4. Tiểu thuyết cuối cùng của cô ấy, mà tôi đọc vào ngày lễ, thật sự rất hay.

READ:  Soạn bài Điệp ngữ - Môn Văn

5. Cái túi mà tôi mang theo từ nhà ga, đầy sách.

* Put the adjectives in brackets into the comparative or superlative form.

(Viết tính từ trong ngoặc ờ dạng tương đối hoặc tuyệt đối.)

Pam: So how are you enjoying living in the new place?

Debbie: Oh, it’s very nice. The house is much (1)_________ (big) than the one we had in London, and one of the (2) _________ (good) things is being able to walk in the garden.

Pam: So all in all, it’s much (3)_________ (good) than London, isn’t it?

Debbie: Yes, I think so. In London, it’s certainly (4) _________ (polluted), and (5)_________ (stressful). Here it’s so much quieter, and that’s good for my health.

Hướng dẫn giải:

1. bigger                      2. best                      3. better

4. more polluted           5more stressful

Tạm dịch:

Pam: Vậy bạn sống ở nơi mới như thế nào?

Debbie: Ồ, nó rất đẹp. Ngôi nhà lớn hơn nhiều so với cái chúng tôi có ở London, và một trong những điều tốt nhất là có thể đi bộ trong vườn.

Pam: Nói chung, nó tốt hơn nhiều so với London, phải không?

Debbie: Vâng, tôi nghĩ vậy. Ở London, nó chắc chắn bị ô nhiễm hơn và căng thẳng hơn. Ở đây nó yên tĩnh hơn nhiều, và điều đó tốt cho sức khỏe của tôi.

IV. Writing 

Write a description of Taipei, using the cues below.

(Viết mô tả về Đài Bắc bằng các gợi ý bên dưới.)

 capital city of Taiwan

 founded in the 18th century

 population: 2.3 million

 country’s most exciting city

 weather: humid, not very pleasant

 busy city, crowded streets

 famous for excellent museums

Hướng dẫn giải:

Taipei, the capital city of Taiwan, was founded in the 18th century. It has a population of 2.3 million. It is the country’s most exciting city, but the weather here is not very pleasant due to the level of humidity. Taipei is a busy city with crowded streets all the time. It is famous for its excellent museums.

Tạm dịch: 

Đài Bắc, thủ đô của Đài Loan, được thành lập vào thế kỷ 18. Nó có dân số 2,3 triệu người. Đây là thành phố thú vị nhất của đất nước, nhưng thời tiết ở đây không phải rất dễ chịu do mức độ ẩm ướt. Đài Bắc là một thành phố bận rộn với các đường phố đông đúc mọi lúc. Nó nổi tiếng với các bảo tàng tuyệt vời của nó.


Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất
Search google: “từ khóa + timdapan.com”
Ví dụ: “Test yourself F trang 178 SGK Tiếng Anh 10 timdapan.com”

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là