Speaking – Unit 7 trang 83 tiếng Anh 11 – Tiếng Anh

SPEAKING

Task 1. Below are some of the causes of population explosion. Put them in order of importance and explain why.

(Dưới đây là một số trong những nguyên nhân bùng nổ dân số. Đặt chúng theo thứ tự tầm quan trọng và giải thích tại sao.)

□ Fewer children die at birth.

□ People are not aware of the problem of overpopulation.

□ People are not properly educated.

□ People believe that having many children means happiness.

□ Religion doesn’t encourage people to have fewer children.

□ Many people believe that having a large family is a form of insurance.

Tạm dịch:

1. Trẻ em mất từ lúc mới sinh ra ít hơn.

2. Con người không ý thức được vấn đề quá tải dân số.

3. Con người không được giáo dục hợp lý. 

4. Con người tin rằng có nhiều con sẽ vui hơn. 

5. Tôn giáo không khuyến khích con người có ít con hơn.

6. Nhiều người tin rằng gia đình đông con là một hình thức bảo hiểm. 

Task 2. List the problems facing poor and overpopulated countries. Then report your results to the class.

(Liệt kê các vấn đề phải đối mặt với các nước nghèo và đông dân. Sau đã trình bày kết quả của bạn trước lớp.)

Useful language:

poor                                  living conditions

low                                   living standards

not enough                       food

lack / shortage of            school / hospital / teacher / doctor / nurse

Hướng dẫn giải:

A: What problems do you think are facing and overpopulated countries?

READ:  Cảm nghĩ của em về nhân vật Dế Mèn qua cảnh "Dế Mèn bênh vực kẻ yếu" -

B: I think poverty leads to the shortage of food…

A: That’s true.

B: I think you must count one more important effect of poverty…

A: This factor links to the high charges…

B: So, these two effects. I guess…

A: Sure it is…

Tạm dịch: 

Ngôn ngữ hữu ích: 

nghèo                     điều kiện sống

thấp                       tiêu chuẩn đời sống

không đủ                thức ăn

thiếu                      trường học/ bệnh viện/ giáo viên/ bác sĩ/ y tá

A: Bạn nghĩ các nước quá tải dân số đang đối mặt với vấn đề gì?

B: Mình nghĩ sự nghèo nàn dẫn đến thiếu thức ăn …

A: Đúng rồi. 

B: Mình nghĩ bạn nên kể đến một ảnh hưởng nghiêm trong hơn của nghèo nàn …

A: Nhân tố này dẫn đến chi phí đời sống cao …

B: Vậy, hai nhân tố này. Mình đoán …

A: Chắc chắn nó là …

Task 3. Work out the solutions to the problems of overpopulation. Report your results to the class. (Đưa ra các giải pháp cho các vấn đề về bùng nổ dân số. Trình bày kết quả trước lớp.)

Useful language:

raise                                   an awareness of the problems of overpopulation

                                          living standards

exercise / implement            reward and punishment policies

carry out                             population education programmes

                                           family planning programmes

use                                     birth control methods

Hướng dẫn giải:

READ:  Nêu đặc điểm của ba đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới, hàn đới

A: Over population is now one of the most serious problems of countries in the world.

B: It’s true what solution can people to do it?

C: We should educate people about the dangers of overpopulation…

Tạm dịch: 

Ngôn ngữ hữu ích: 

nâng cao           nhận thức của con người về vấn đề quá tải dân số

                          tiêu chuẩn sống

thực hiện           chính sách thưởng và phạt

tiến hành           chương trình giáo dục dân số

                           chương trình kế hoạch hóa gia đình

sử dụng             các phương pháp kiểm soát tỉ lệ sinh

A: Ngày nay bùng nổ dân số là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất của các nước trên thế giới. 

B: Đúng vậy, con người có thể có giải pháp gì cho nó?

C: Chúng ta nên giáo dục cho con người hiểu về những mối nguy hiểm khi bùng nổ dân số …

Task 4. Talk about the problems of overpopulation and offer solution, using the results of Task 2 and 3.

(Thảo luận về các vấn đề về bùng nổ dân và cung cấp giải pháp, sử dụng kết quả của Task 2 và 3. )

Hướng dẫn giải:

Nowadays, many countries are facing up to overpopulation-serious problem. Because it leads to lots of results. The first one is shortage of food as well as low living standards. And another result of overpopulation is poor living conditions.

READ:  Em hãy mô tả bộ máy quan lại thời Trần. - Lịch Sử

We understand the danger of problem, we should find the way to solve them. We should carry out family planning programs, birth control methods. Besides we exercise reward and punishment policies.

Tạm dịch: 

Ngày nay, nhiều nước đang đối mặt với vấn đề bùng nổ dân số nghiêm trọng. Bởi vì nó dẫn đến nhiều hậu quả. Đầu tiên là thiếu thức ăn cũng như tiêu chuẩn đời sống thấp. Một hậu quả khác là điều kiện sống nghèo nàn. 

Chúng ta hiểu sự nguy hiểm của vấn đề này, chúng ta nên tìm cách để giải quyết chúng. Chúng ta nên tiến hành chương trình kế hoạch hóa gia đình, các phương pháp kiểm soát tỉ lệ sinh. Bên cạnh đó chúng ta cần thực hiện các chính sách thưởng và phạt. 


Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất
Search google: “từ khóa + timdapan.com”
Ví dụ: “Speaking – Unit 7 trang 83 tiếng Anh 11 timdapan.com”

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12