Tra Cứu & Tìm Kiếm Đáp Án Của Câu Hỏi, Please Wait

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho các chất sau : propyl clorua; anlyl clorua; phenyl clorua. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH loãng khi đun nóng là

A.

Đang xem: Tra cứu & tìm kiếm đáp án của câu hỏi

1

B.

C. 2

D.3

Cho các chất sau : propyl clorua ; anlyl clorua; phenyl clorua. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH loãng khi đun nóng là

A. 1

B. 0

C. 2

D. 3

*

Đáp án: C

CH3CH2CH2Cl + NaOH → t o CH3CH2CH2OH + NaClCH2=CH-CH2Cl + NaOH → t o CH2=CH-CH2OH + NaClC6H5Cl + NaOH → t o không phản ứng.→ Có 2 chất: propyl clorua, anlyl cllorua tác dụng được với dung dịch NaOH loãng khi đun nóng.

Cho các chất sau: propyl clorua, anlyl clorua, phenyl clorua, phenol, anilin, muối clorua của axit amino axetic, o-xilen, phenylamoni clorua. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH loăng khi đun nóng là?

A . 6

B. 4

C . 3

D. 5

Các chất thỏa mãn đề bài gồm propyl clorua, anlyl clorua; phenol; muối clorua của axit amino axetic, phenylamoni clorua

=> Đáp án D

Trong số các chất : phenylamoni clorua, natri phenolat, vinyl clorua, anlyl clorua, benzyl clorua, phenyl clorua, phenyl benzoat, tơ nilon-6, propyl clorua, ancol benzylic, alanin, tripeptit Gly-Gly-Val, m-Crezol, số chất phản ứng được với dung dịch NaOH loãng ,đun nóng là :

A. 8

B. 9

C. 10

D. 7

Đáp án : B

Các chất thỏa mãn : phenyl amoniclorua; anlyl clorua ; benzyl clorua ; phenyl benzoat ; tơ nilon-6 ; propyl clorua ; alanin ; tripeptit ; m-crezol

READ:  Precipitation Reaction Of Sodium Chloride And Silver Nitrate

Cho dãy các chất: propyl clorua (1); vinyl clorua (2); anlyl clorua (3); phenyl clorua (4); benzyl clorua (5); phenol (6); axit axetic (7); etyl axetat (8); mantozơ (9); glyxylvalin (10); alanin (11); phenylamoni clorua (12). Có các nhận xét sau về khả năng phản ứng của các chất:

(a) Số chất bị thuỷ phân hoàn toàn ngay khi đun sôi với H2O (dư) là 2.

(b) Số chất có phản ứng khi đun sôi với dung dịch NaOH loãng là 9.

(c) Số chất chỉ xảy ra phản ứng khi đun ở nhiệt độ cao, áp suất cao với NaOH đặc là 2.

(d) Số chất tạo ancol khi đun sôi với dung dịch NaOH loãng là 4.

Số nhận xét đúng là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lớp 11 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án D

Đúng 0
Bình luận (0)

Cho dãy các chất: phenylamoni clorua, benzyl clorua, isopropyl clorua, m-crezol, Ancol benzylic, natri phenolat, Anlyl clorua. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH loãng, đun nóng là

A.3.

B.4.

Xem thêm: Brom Hóa Trị Mấy – Bảng Hóa Trị Hóa Học Cơ Bản Và Bài Ca Hóa Trị

C.6.

D. 5.

Lớp 11 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Lời giải:

Các chất là :phenylamoni clorua, benzyl clorua, isopropyl clorua,Anlyl clorua ,m-crezol.

Đáp án D.

Đúng 0
Bình luận (0)

Cho dãy các chất: benzyl clorua, isopropyl clorua, m-crezol, ancol benzylic, natri phenolat, anlyl clorua. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH loãng, đun nóng là

READ:  Điện Phân Al2O3 Nóng Chảy - Viết Pthh Khi Điện Phân Al2O3

A. 4

B. 3.

C. 2.

D. 5

Lớp 11 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án A

Các chất thỏa mãn là benzyl clorua, isopropyl clorua, m-crezol, anlyl clorua

Đúng 0
Bình luận (0)

Cho các chất: phenylamoni clorua, phenyl clorua, m-crezol, ancol benzylic, natri phenolat, phenol, anilin. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH loãng, đun nóng là

A. 3

B. 2

C. 4

D. 5

Lớp 0 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án A

+ Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH loãng, đun nóng là:

phenylamoni clorua, m-crezol, phenol

Đúng 0
Bình luận (0)

Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin, vinyl clorua. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH loãng (dư), đun nóng sinh ra ancol là ?

A. 3

B. 5

C.

Xem thêm: Oxy Difluoride – We&#39Re Beyond Proud Of 2 Of Our Very Own

6

D. 4

Lớp 0 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án D

Anlyl axetat (CH3COOCH2-CH=CH2) ; metyl axetat (CH3COOCH3) ; etyl fomat (HCOOC2H5) ; tripanmitin ( (C15H31COO)3C3H5 )

=>D

Đúng 0
Bình luận (0)

Cho các chất sau: anilin, alanin, mononatri glutamat, etylamoni clorua, lysin, etyl axetat, phenyl axetat. Số chất vừa tác dụng với dung dịch NaOH loãng, nóng, vừa tác dụng với dung dịch HCl loãng, nóng là

A. 4

B. 3

C. 5

D. 2

Lớp 0 Hóa học
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

lize.vn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hóa học

Bài viết hay nhất