Hoang Ka, [14.09.21 15:44] Hoang Ka, [14.09.21 15:48]

Cho Các Thí Nghiệm Sau: (A) Đốt Cháy Ag2S Trong Không Khí Oxi Dư

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(l) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2.Bạn đang xem: Nung ag2s trong không khí

(2) Cho Ba vào lượng dư dung dịch CuSO4.Bạn đang xem: Nung ag2s trong không khí

(3) Điện phân Al2O3 nóng chảy.

Đang xem: Cho các thí nghiệm sau: (a) đốt cháy ag2s trong không khí

(4) Đốt cháy Ag2S trong khí oxi dư.

(5) Cho dung dịch NaI vào dung dịch FeCl3.

(6) Đun sôi đến cạn dung dịch nước cứng toàn phần.

(7) Dẫn khí amoniac vào ống đựng CrO3 ở nhiệt độ thường.

(8) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, không có màng ngăn.

(9) Cho bột nhôm vào dung dịch NaNO3 dư trong NaOH.

(10) Cho KMnO4 vào dung dịch FeCl2 dư trong H2SO4. Số trường hợp luôn tạo ra đơn chất là:

A. 8

B. 7

C. 9

D. 6

Lớp 0Hóa họcNhững câu hỏi liên quan

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(l) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2.

(2) Cho Ba vào lượng dư dung dịch CuSO4.

(3) Điện phân Al2O3 nóng chảy.

(4) Đốt cháy Ag2S trong khí oxi dư.

(5) Cho dung dịch NaI vào dung dịch FeCl3.

(6) Đun sôi đến cạn dung dịch nước cứng toàn phần.

(7) Dẫn khí amoniac vào ống đựng CrO3 ở nhiệt độ thường.

(8) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, không có màng ngăn.

(9) Cho bột nhôm vào dung dịch NaNO3 dư trong NaOH.

(10) Cho KMnO4 vào dung dịch FeCl2 dư trong H2SO4. Số trường hợp luôn tạo ra đơn chất là:

A. 8.

B. 7.

C. 9.

D. 6.

Lớp 0 Hóa học 1 0

*

Chọn đáp án A

READ:  Chemical Identifier Search, What Are The Seven Isomers Of C4H10O

(1) AgNO3 + Fe(NO3)2 → Ag + Fe(NO3)3

(2) Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

Ba(OH)2 + CuSO4 → BaSO4+Cu(OH)2

(3) Al2O3 + 3C →2Al + 3CO

(4) Ag2S + O2 →2Ag + SO2

(5) 2NaI + 2FeCl3 → 2FeCl2 + 2NaCl + I2 .

(6) M(HCO3)2→MCO3 + CO2 + H2O

(7) 2NH3 + 2CrO3 → Cr2O3 + N2 + 3H2O

*

Các trường hợp luôn có đơn chất là: (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8), (10)

Đúng 0 Bình luận (0)

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2

(2) Cho CrO3 vào dung dịch HCl

(3) Đốt cháy Ag2S trong khí oxi dư

(4) Cho Ba vào dung dịch CuSO4

(5) Điện phân nóng chảy Al2O3

(6) Dẫn khí H2 đến dư qua CuO, nung nóng

Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm tạo ra đơn chất là:

A.4

B.5

C.6

D.3

Lớp 0 Hóa học 1 0 Gửi Hủy

Các trường hợp thỏa mãn: 2-3-4-5-6

ĐÁP ÁN B

Đúng 0 Bình luận (0)

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2. (2) Cho CrO3 vào dung dịch HCl.

(3) Đốt cháy Ag2S trong khí oxi dư. (4) Cho Ba vào dung dịch CuSO4.

(5) Điện phân nóng chảy Al2O3. (6) Dẫn khí H2 đến dư qua CuO, nung nóng.

Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm tạo ra đơn chất là.

A. 4

B. 5

C. 6

D. 3

Lớp 0 Hóa học 1 0 Gửi Hủy

Đáp án B

Các ý đúng là 2,3,4,5,6

Đúng 0 Bình luận (0)

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2 (2) Cho CrO3 vào dung dịch HCl

(3) Đốt cháy Ag2S trong khí oxi dư (4) Cho Ba vào dung dịch CuSO4

(5) Điện phân nóng chảy Al2O3 (6) Dẫn khí H2 đến dư qua CuO, nung nóng

Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm tạo ra đơn chất là:

A. 4

6

D.

Xem thêm: Hcl, Tính Chất Hóa Học Hcl, Phương Pháp Điều Chế Hcl V〠MuỐI Clorua

READ:  Ứng Dụng Của Phèn Chua - 10 Tác Dụng Của Phèn Chua Bạn Nên Biết

3

Lớp 12 Hóa học 1 0 Gửi Hủy

Đáp án B

Các trường hợp thỏa mãn: 2-3-4-5-6

Đúng 0 Bình luận (0)

Tiến hành các thì nghiệm sau:

(1) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2. .

(2) Cho CrO3 vào dung dịch HCl.

(3) Đốt cháy Ag2S trong khí oxi dư.

(4) Cho Ba vào dung dịch CuSO4

(5) Điện phân nóng chảy Al2O3.

(6) Dẫn khí H2 đến dư qua CuO, nung nóng.

Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm tạo đơn chất là:

A. 5.

B.4.

C. 6.

D.3.

Lớp 0 Hóa học 1 0 Gửi Hủy

Đáp án A

1 , Cl 2 + 2 FeCl 2 → 2 FeCl 3 2 , 2 CrO 3 + 12 HCl → 2 CrCl 3 + 3 Cl 2 ↑ + 6 H 2 O 3 , Ag 2 S + O 2 → t ° 2 Ag + SO 2 4 , Ba + 2 H 2 O → Ba ( OH ) 2 + H 2 ↑ Ba ( OH ) 2 + CuSO 4 → BaSO 4 ↓ + Cu ( OH ) 2 ↑ 5 , 2 Al 2 O 3 → dpnc 4 Al + 3 O 2 ↑ 6 , H 2 + CuO → t ° Cu + H 2 O

Các thí nghiệm thu được đơn chất là (2),(3),(4),(5),(6).

Đúng 0 Bình luận (0)

Tiến hành các thì nghiệm sau:

(1) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2. (4) Cho Ba vào dung dịch CuSO4.

(2) Cho CrO3 vào dung dịch HCl. (5) Điện phân nóng chảy Al2O3.

(3) Đốt cháy Ag2S trong khí oxi dư. (6) Dẫn khí H2 đến dư qua CuO, nung nóng.

Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm tạo đơn chất là:

A. 5

B. 4

C. 6

D. 3

Lớp 0 Hóa học 1 0 Gửi Hủy

*

Các thí nghiệm thu được đơn chất là (2),(3),(4),(5),(6).

Đáp án A

Đúng 0 Bình luận (0)

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3;

(2) Cho bột Cu vào dung dịch FeCl3;

(3) Điện phân nóng chảy NaCl;

(4) Dẫn khí H2 dư qua CuO, nung nóng;

(5) Đốt cháy FeS2 trong oxi dư;

(6) Cho miếng Na vào dung dịch CuSO4.

Số thí nghiệm tạo ra kim loại là

A. 4

B. 3

C. 5

D. 6

Lớp 0 Hóa học 1 0 Gửi Hủy

READ:  150 Câu Trắc Nghiệm Lý Thuyết Este Lipit Có Đáp Án ), 200 Câu Trắc Nghiệm Lý Thuyết Este

Chọn B

Có 3 thí nghiệm thu được kim loại là (1) tạo Ag, (3) tạo Na, (4) tạo Cu

Thí nghiệm (6) không tạo Cu vì Na phản ứng với nước trong dung dịch và tạo Cu(OH)2.

Đúng 0 Bình luận (0)

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3;

(2) Cho bột Cu vào dung dịch FeCl3;

(3) Điện phân nóng chảy NaCl;

(4) Dẫn khí H2 dư qua CuO, nung nóng;

(5) Đốt cháy FeS2 trong oxi dư;

(6) Cho miếng Na vào dung dịch CuSO4.

Số thí nghiệm tạo ra kim loại là

A. 4

B.

Xem thêm: Tuyển Tập Các Bức Tranh Tô Màu Những Chú Chó Cứu Hộ Dễ Thương Và Đáng Yêu

3

D. 6

Lớp 0 Hóa học 1 0 Gửi Hủy

Chọn đáp án B

Có 3 thí nghiệm thu được kim loại là (1) tạo Ag, (3) tạo Na, (4) tạo Cu

Thí nghiệm (6) không tạo Cu vì Na phản ứng với nước trong dung dịch và tạo Cu(OH)2.

Đúng 0 Bình luận (0)

Thực hiện các thí nghiệm sau:

1) Cho mẩu Na vào dung dịch CuSO4 2) Dẫn khí CO (dư) qua bột Al2O3 nung nóng

3) Dẫn khí H2 (dư) qua bột Fe2O3 đốt nóng 4) Cho ít bột Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư

5) Nhúng thanh Fe (dư) vào dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 và HCl

6) Cho ít bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư

7) Điện phân NaCl nóng chảy

8) Nhiệt phân AgNO3

Khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kim loại là:

A.5

B.4

C.6

D.3

Lớp 12 Hóa học 1 0 Gửi Hủy

Giải thích:

Các thí nghiệm thu được là: 3; 5; 6; 7; 8

Đáp án A

Đúng 0 Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

lize.vn.vnChuyên mục: Tổng hợp

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hóa học