Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm 6 bài lý luận chính trị dành cho Đoàn viên – Trắc nghiệm 6 bài lý luận chính trị | Lize.vn

Trắc nghiệm 6 bài lý luận chính trị

Trắc nghiệm 6 bài lý luận chính trị

VnDoc.com mời các bạn tham khảo tài liệu trắc nghiệm 6 bài lý luận chính trị trong bài viết này. Tài liệu đưa ra hàng loạt câu hỏi trắc nghiệm 6 bài lý luận chính trị dành cho Đoàn viên, nhằm giúp các bạn ôn tập, làm bài thu hoạch hiệu quả.

Hỏi đáp 6 bài lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên

6 bài học lý luận chính trị cơ bản sửa đổi bổ sung

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP.HCM

BCH TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM

***

NGÂN HÀNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 6 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐOÀN VIÊN

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

PHẦN 1:

CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

LÀ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành và phát triển qua các giai đoạn:

 1. 2 giai đoạn (1910 – 1945 và 1945 – 1969).
 2. 3 giai đoạn (1911 – 1920, 1920 – 1945, 1945 – 1969).
 3. 5 giai đoạn: Hình thành chí hướng (1890 – 1911); Tìm hiểu (1911 – 1920); Hình thành cơ bản (1921 – 1930); Thử thách và thắng lợi (1930 – 1945); Khẳng định ( 1945 – 1970).
 4. Tất cả các câu đều sai

2. Hồ Chí Minh đã sáng lập ra tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội trong giai đoạn:

 1. 1910 – 1920.
 2. 1921 – 1930
 3. 1930 – 1945.
 4. a, b, c, đều sa

3. Nguyễn Ái Quốc đã về nước và trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam sáng lập Mặt trận Việt Minh vào năm nào?

 1. 1939.
 2. 1941.
 3. 1940.
 4. b và c đều đúng.
READ:  Sáng kiến kinh nghiệm - Một vài biện pháp rèn học sinh học yếu Toán lớp 1 tiến bộ - Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 môn Toán | Lize.vn

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc có nội dung chủ yếu dựa trên nguyên tắc là:

 1. Lấy Liên minh công nông làm nền tảng do Đảng lãnh đạo.
 2. Phương pháp đi tới đại đoàn kết là vận động, giáo dục, thuyết phục, nêu gương.
 3. Lấy lợi ích dân tộc trên hết và quyền lợi cơ bản của nhân dân làm nền tảng, phải đoàn kết và đấu tranh.
 4. Tập hợp a, b,c.

5. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” là tư tưởng chiến lược về:

 1. Vận động và phát huy sức mạnh của thanh niên.
 2. Tính nhân văn.
 3. Công tác giáo dục thiếu niên.
 4. Đại đoàn kết dân tộc.

6. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vận động thanh niên bao gồm:

 1. 3 vấn đề cơ bản.
 2. 4 vấn đề cơ bản.
 3. Những vấn đề cơ bản: Đánh giá vai trò lịch sử của thanh niên; Chăm lo giáo dục và phát huy sức mạnh của thanh niên; Thanh niên phải ra sức rèn đức, luyện tài; Xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn.
 4. Câu b,c đều đúng.

7. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng có những nội dung chủ yếu là:

 1. Khẳng định Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam và nêu rõ: Bản chất giai cấp của Đảng; Xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền.
 2. Khẳng định Chủ nghĩa Mác – Lê Nin là học thuyết Cách mạng và khoa học, kiên định mục tiêu độc lập, dân tộc và CNXH.
 3. Xây dựng Đảng mạnh và trong sạch để ngang tầm với nhiệm vụ cao cả, hoàn thành sứ mệnh lịch sử mà nhân dân giao phó.
 4. Tập hợp câu a, b và c
READ:  Tập làm văn lớp 5: Bài kiểm tra viết - Tả đồ vật - Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 | Lize.vn

8. Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành bởi:

 1. Sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lê Nin và phong trào công nhân, phong trào yêu nước Việt Nam.
 2. Là kết quả sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê Nin để giải quyết những vấn đề của cách mạng Việt Nam.
 3. Cả hai ý trên đều đúng.
 4. Cả hai ý trên đều sai.

9. Định hướng tư tưởng quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh là:

 1. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
 2. Giải phóng dân tộc phải thống nhất với giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội.
 3. Kết thừa và phát huy truyền thống, bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa của nhân loại.
 4. Chủ nghĩa xã hội là mục đích và tương lai của loài người.

10. Bác Hồ mất ngày tháng năm nào? Tại đâu?

 1. Ngày 3/9/1969 tại Hà Nội.
 2. Ngày 2/9/1969 tại Pắc Pó.
 3. Ngày 2/9/1969 tại Hà Nội.
 4. Ngày 2/9/1969 tại Cao Bằng.

11. Bác Hồ được bầu làm chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào khóa mấy? Năm nào?

 1. Khóa 1 năm 1945.
 2. Khóa 1 năm 1946.
 3. Khóa 1 năm 1947.
 4. Khóa 1 năm 1948.

12. Trên đường ra đi nước ngoài tìm đường cứu nước, Người đã làm công việc gì đầu tiên? Tại đâu?

 1. Quét rác, ở Luân Đôn.
 2. Phụ bếp, tàu buôn Luân Đôn.
 3. Làm vườn ở Lơhavơrơ.
 4. Phụ bếp, tàu buôn Amiral Latouche tréville.

13. Hồ Chủ Tịch kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào ngày tháng năm nào?

 1. Ngày 20/12/1947.
 2. Ngày 21/12/1946.
 3. Ngày 20/12/1946.
 4. Ngày 20/11/1946.

14. Bác Hồ về Quảng Châu – Trung Quốc để chuẩn bị lực lượng cho việc ra đời một Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân Việt Nam vào thời gian nào?

 1. Tháng 12/1923.
 2. Tháng 12/1924.
 3. b. Tháng 12/1927
 4. Tháng 12/1921
READ:  Nghị luận về câu tục ngữ: “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” - Những bài văn mẫu hay lớp 7 | Lize.vn

15. Bác Hồ có viết một bài thơ chúc tết nhân dân cả nước:

“Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua.

Thắng lợi tin vui khắp mọi nhà.

Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ.

Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta”

Bài thơ này được viết vào ngày tháng năm nào?

 1. Năm 1967.
 2. Năm 1968
 3. Năm 1969.
 4. Năm 1966.

16. Sài Gòn mang tên Thành phố Hồ Chí Minh vào năm nào?

 1. Năm 1975.
 2. Năm 1978.
 3. Năm 1976.
 4. Năm 1979.

17. Tập thơ “Nhật ký trong tù ” được Chủ Tịch Hồ Chí Minh sáng tác trong khoảng thời gian nào?

 1. Năm 1940 – năm 1942.
 2. Năm 1942 – năm 1943.
 3. Năm 1942 – năm 1944.
 4. Năm 1941 – năm 1943.

18. Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn bản thảo Tuyên ngôn độc lập vào ngày:

 1. Ngày 23/8/1945.
 2. Ngày 25/8/1945.
 3. Ngày 27/8/1945.
 4. Ngày 28/8/1945.

19. Quyết tâm “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ” của dân tộc ta được khẳng định trong văn bản nào?

 1. “Tuyên ngôn độc lập ” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 2. “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 3. Chỉ thị ” toàn quốc kháng chiến” của Trung ương Đảng.
 4. Lời kêu gọi “Nam Bộ kháng chiến” của UB hành chánh kháng chiến Nam Bộ.

20. Hai câu : “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” được Hồ Chủ Tịch nói đến lần đầu tiên vào dịp:

 1. Hội nghị thống nhất mặt trận Liên Việt – Việt minh (3/1951).
 2. Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng (2/1960).
 3. Thư gửi phụ nữ toàn quốc nhân kỷ niệm 50 năm ngày quốc tế Phụ nữ.
 4. Đại hội thanh niên tích cực lao động XHCN.

XEM TIẾP TRONG FILE TẢI VỀ

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: văn học

Có thể bạn quan tâm

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là