Hoang Ka, [14.09.21 15:44] Hoang Ka, [14.09.21 15:48]

Please Wait – Mgco3 + H2So4 = Mgso4 + H2O + Co2

Đang xem: Please wait

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho những chất sau : CuO, Al2O3, FeO, Na2O. Chất tác dụng với dung dịch H2SO4 sinh ra dung dịch có màu xanh lam là

Hòa tan m gam hỗn hợp Al và Fe vào dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch X thu được kết tủa Y. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z gồm

Hoà tan hết 11,1 gam hỗn hợp 3 kim loại trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch A và 8,96 lít khí ở đktc. Cô cạn dung dịch A thu được m gam muối khan. m có giá trị:

Cho 0,52 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg, Al tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 0,336 lít khí ở đktc. Khối lượng muối sunfat thu được là:

Cho 2,81 gam hỗn hợp gồm 3 oxit Fe2O3, MgO, ZnO tan vừa đủ trong 300ml dung dịch H2SO4 0,1M thì khối lượng muối sunfat khan tạo thành là:

Xem thêm: Hình Tô Màu Ô Tô – Tranh Tập Tô Màu Các Loại Ô Tô Cho Bé Từ 1

Nhúng thanh sắt dư vào 200 ml dung dịch chứa HCl 0,2M và mol H2SO4 0,1M đến khi phản ứng hoàn toàn thu được V lít khí. Giá trị của V là

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,15 mol Fe(OH)3 và 0,25 mol Mg(OH)2 vào 580 gam dung dịch H2SO4 a% vừa đủ. Giá trị của a là

READ:  Cho 2,31 Gam Hỗn Hợp Gồm Al Và Mg Có Tác Dụng Với Naoh Không

Hòa tan một oxit kim loại X hóa trị II bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, ta thu được dung dịch muối có nồng độ 11,76%. X là kim loại nào sau đây ?

Cho một lượng muối khan BaCl2 tác dụng vừa đủ với 300 gam dung dịch H2SO4 14,7% thu được dung dịch X và kết tủa. Phần trăm chất tan trong dung dịch X là

Cho hỗn hợp A gồm BaCl2 và BaCO3 tác dụng vừa đủ với m gam dung dịch H2SO4 4,9% thu được 58,25 gam kết tủa. Giá trị của m là

Cho 46,4 gam hỗn hợp Na2CO3 và Na2SO3 phản ứng vừa đủ với 400 ml H2SO4 1M thu được một muối trung hòa A duy nhất và hỗn hợp khí B. Khối lượng muối A là

Xem thêm: Lithium Bromide – Laureate Institute For Brain Research

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% (loãng), thu được dung dịch Y. Nồng độ của MgSO4 trong dung dịch Y là 15,22%. Nồng độ phần trăm của ZnSO4 trong dung dịch Y gần nhất với giá trị nào sau đây?

Hoà tan 16 gam CuSO4 vào nước được 500ml dung dịch CuSO4. Cho dần dần mạt sắt vào 500 ml dung dịch trên, khuấy nhẹ cho tới khi dung dịch hết màu xanh thì lượng mạt sắt đã dùng là

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hóa học