For The Reaction Between Kmno4 And H2O2 The Number Class 11 Chemistry Jee_Main

Hint: This $ ext{KMnO}_{ ext{4}}^{{}}$is a powerful oxidizing agent in neutral, acidic, and alkaline medium. The ${{ ext{H}}_{ ext{2}}}{{ ext{O}}_{ ext{2}}}$is also an oxidizing agent but in the reaction of $ ext{KMnO}_{ ext{4}}^{{}}$with the ${{ ext{H}}_{ ext{2}}}{{ ext{O}}_{ ext{2}}}$.The ${{ ext{H}}_{ ext{2}}}{{ ext{O}}_{ ext{2}}}$loses its electron and acts as a reducing agent. In an acidic medium, the $ ext{MnO}_{ ext{4}}^{-}$ ions involve the addition of 5 electrons and the two peroxide ions give out two electrons.

Đang xem: For the reaction between kmno4 and h2o2 the number class 11 chemistry jee_main

Complete step by step solution:The redox reaction is a reaction which is a combination of oxidation and reduction. The one species accepts the electrons and reduces while the other species donates the electron and itself undergoes the oxidation.During the reaction, we observe the rise in the oxidation state of the reducing agent and fall in the oxidation state of the oxidising agent.The potassium permanent ions $ ext{KMnO}_{ ext{4}}^{{}}$ and hydrogen peroxide ${{ ext{H}}_{ ext{2}}}{{ ext{O}}_{ ext{2}}}$ are readily available in the laboratory. The permanent ion and the hydrogen peroxide react mainly in an acidic medium maintained by sulphuric acid ${{ ext{H}}_{ ext{2}}} ext{S}{{ ext{O}}_{ ext{4}}}$ .The reaction of $ ext{KMnO}_{ ext{4}}^{{}}$with the ${{ ext{H}}_{ ext{2}}}{{ ext{O}}_{ ext{2}}}$ is also an example of a redox reaction.The general and unbalanced reaction scheme can be shown as follows:$ ext{KMnO}_{ ext{4}}^{{}} ext{ + }{{ ext{H}}_{ ext{2}}}{{ ext{O}}_{ ext{2}}} ext{ + }{{ ext{H}}_{ ext{2}}} ext{S}{{ ext{O}}_{ ext{4}}} ext{ } o ext{ }{{ ext{O}}_{ ext{2}}} ext{ }+ ext{ }{{ ext{H}}_{ ext{2}}} ext{O + MnS}{{ ext{O}}_{ ext{4}}} ext{ + }{{ ext{K}}_{ ext{2}}} ext{S}{{ ext{O}}_{ ext{4}}}$ Here, the $ ext{KMnO}_{ ext{4}}^{{}}$reacts with the ${{ ext{H}}_{ ext{2}}}{{ ext{O}}_{ ext{2}}}$ presence of ${{ ext{H}}_{ ext{2}}} ext{S}{{ ext{O}}_{ ext{4}}}$ to generate the oxygen ${{ ext{O}}_{ ext{2}}} ext{ }$ , ${{ ext{H}}_{ ext{2}}} ext{O}$, manganese sulfate $ ext{MnS}{{ ext{O}}_{ ext{4}}}$ , and potassium sulfate ${{ ext{K}}_{ ext{2}}} ext{S}{{ ext{O}}_{ ext{4}}}$.Let”s balance the redox reaction. Here, the oxidizing agent which itself undergoes the reduction is $ ext{KMnO}_{ ext{4}}^{{}}$ or $ ext{MnO}_{ ext{4}}^{-}$ and reducing agent which itself undergoes the oxidation is ${{ ext{H}}_{ ext{2}}}{{ ext{O}}_{ ext{2}}}$ or ${{ ext{O}}^{ ext{-1}}}$ .Here, $ ext{MnO}_{ ext{4}}^{-}$ gains the five electrons and reduced from $ ext{M}{{ ext{n}}^{ ext{+7}}} o ext{M}{{ ext{n}}^{ ext{+2}}}$ . The reduction half-reaction is as follows:$ ext{MnO}{}_{ ext{4}}^{-} ext{+8}{{ ext{H}}^{ ext{+}}} ext{+5}{{ ext{e}}^{ ext{-}}} o ext{M}{{ ext{n}}^{ ext{2+}}} ext{+4}{{ ext{H}}_{ ext{2}}} ext{O}$ (1)The hydrogen peroxide, ${{ ext{H}}_{ ext{2}}}{{ ext{O}}_{ ext{2}}}$ or ${{ ext{O}}^{ ext{-1}}}$ releases the two electrons and oxidized from ${{ ext{O}}^{ ext{-1}}} o {{ ext{O}}_{ ext{2}}}$. The oxidation half-reaction is as follows:$ ext{2}{{ ext{O}}^{ ext{-1}}} o {{ ext{O}}_{ ext{2}}} ext{ + 2}{{ ext{e}}^{-}}$ (2)Each ${{ ext{O}}^{ ext{-1}}}$ion donates a single electron and produces ${{ ext{O}}_{ ext{2}}}$ gas.Now, multiple equations (1) by 2 and equation (2) by 5 and add the reduction and oxidation half-reaction. We have,<egin{matrix} ext{2MnO}{}_{ ext{4}}^{-} ext{+16}{{ ext{H}}^{ ext{+}}} ext{+10}{{ ext{e}}^{ ext{-}}} o 2 ext{M}{{ ext{n}}^{ ext{2+}}} ext{+8}{{ ext{H}}_{ ext{2}}} ext{O} \ ext{ + 10 }{{ ext{O}}^{ ext{-1}}} o 5{{ ext{O}}_{ ext{2}}} ext{ + 10}{{ ext{e}}^{-}} \overline{ ext{ 2MnO}{}_{ ext{4}}^{-} ext{ + 10 }{{ ext{O}}^{ ext{-1}}} ext{ + 16}{{ ext{H}}^{ ext{+}}} o 2 ext{M}{{ ext{n}}^{ ext{2+}}} ext{ + 8}{{ ext{H}}_{ ext{2}}} ext{O + }5{{ ext{O}}_{ ext{2}}} ext{ }} \{} \end{matrix}> Or by adding the necessary ions and the radicals we get,$ ext{2KMnO}_{ ext{4}}^{{}} ext{ + 5}{{ ext{H}}_{ ext{2}}}{{ ext{O}}_{ ext{2}}} ext{ + 3}{{ ext{H}}_{ ext{2}}} ext{S}{{ ext{O}}_{ ext{4}}} ext{ } o ext{ 5}{{ ext{O}}_{ ext{2}}} ext{ }+ ext{ 8}{{ ext{H}}_{ ext{2}}} ext{O + 2MnS}{{ ext{O}}_{ ext{4}}} ext{ + }{{ ext{K}}_{ ext{2}}} ext{S}{{ ext{O}}_{ ext{4}}}$From the oxidation half-reaction, the number of electrons transferred by the one-mole hydrogen peroxide ${{ ext{H}}_{ ext{2}}}{{ ext{O}}_{ ext{2}}}$is equal to two.Hence, (B) is the correct option.Note: It may be noted that $ ext{KMnO}_{ ext{4}}^{{}}$ titrations are carried out only in the presence of dil.

READ:  Cấu Tạo Vỏ Nguyên Tử - Tất Tần Tật Lý Thuyết Chuẩn Nhất

Xem thêm: Cách Nấu Bột Gạo Với Sữa Công Thức Cho Bé Ăn? Cách Nấu Bột Ăn Dặm Cho Bé Đúng Chuẩn Chuyên Gia

Xem thêm: Ag2Co3 Kết Tủa Màu Gì – Màu Một Số Kết Tủa Và Dung Dịch Thường Gặp

${{ ext{H}}_{ ext{2}}} ext{S}{{ ext{O}}_{ ext{4}}}$. This is because the oxygen produced from the reaction of $ ext{KMnO}_{ ext{4}}^{{}}$ with dil. ${{ ext{H}}_{ ext{2}}} ext{S}{{ ext{O}}_{ ext{4}}}$ is used for oxidizing the reducing agent. $ ext{KMnO}_{ ext{4}}^{{}}$ do not produce any oxygen of its own to act as an oxidizing agent. However, it may be noted that the hydrochloric acid $ ext{HCl}$ or nitric acid $ ext{HN}{{ ext{O}}_{ ext{3}}}$ cannot be used in place of dil. ${{ ext{H}}_{ ext{2}}} ext{S}{{ ext{O}}_{ ext{4}}}$. In case $ ext{HCl}$ used, the oxygen produced by the reaction of $ ext{KMnO}_{ ext{4}}^{{}}$and dil. $ ext{HCl}$ will partially use up to oxidize $ ext{HCl}$ to chlorine. Hence, $ ext{KMnO}_{ ext{4}}^{{}}$ titrations are carried out only in the presence of ${{ ext{H}}_{ ext{2}}} ext{S}{{ ext{O}}_{ ext{4}}}$.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hóa học

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12