> Đang xem: Isobutyl acetate Molfile Formula C4H9 Net Charge 0 Average Mass 57.11426 Monoisotopic Mass 57.07043 SMILES CC(C)C" />

Isobutyl Acetate – Isobutyl Alcohol ≥99%, Fcc, Fg

*
*
Chlize.vn Name isobutyl group Chlize.vn ID CHlize.vn:30356 Stars This entity has been manually annotated by the Chlize.vn Team. Download Molfile XML SDF >”,”more structures >>

Đang xem: Isobutyl acetate

*

*

Molfile

Formula C4H9
Net Charge 0
Average Mass 57.11426
Monoisotopic Mass 57.07043
SMILES CC(C)C*

Xem thêm: Các Công Thức Tính Nhanh Hóa Học Hữu Cơ 11, Công Thức Giải Siêu Nhanh Hóa Học Hữu Cơ 11

Chlize.vn Ontology
Outgoing isobutyl group (CHlize.vn:30356) is a alkyl group (CHlize.vn:22323) isobutyl group (CHlize.vn:30356) is a proteinogenic amino-lize.vnid side-chain group (CHlize.vn:50325) isobutyl group (CHlize.vn:30356) is substituent group from isobutane (CHlize.vn:30363)
Incoming (−)-flavipucine (CHlize.vn:156437) has part isobutyl group (CHlize.vn:30356) (+)-flavipucine (CHlize.vn:156436) has part isobutyl group (CHlize.vn:30356) isoflavipucine (CHlize.vn:156435) has part isobutyl group (CHlize.vn:30356) leucine (CHlize.vn:25017) has part isobutyl group (CHlize.vn:30356)

Synonyms Sources
(CH3)2CH‒CH2‒ IUPlize.vn
‒CH2‒CH(CH3)2 Chlize.vn
iBu CBN
leucine side-chain Chlize.vn

*

Xem thêm: Những Câu Thả Thính Chất Cho Con Trai, Tuyển Tập Những Câu Thả Thính Cực Hay

*

EMBL-lize.vn, Wellcome Genome Campus, Hinxton, Cambridgeshire, CB10 1SD, UK +44 (0)1223 49 44 44

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hóa học
READ:  Vua Nguyên Tố Lưu Huỳnh Là Bao Nhiêu? Bài 30: Lưu Huỳnh

Bài viết hay nhất