Tra Từ: Hống Hoa Label

Bạn đang xem: Tra Từ: Hống Hoa Label Tại lize.vn

吼 hống • 吽 hống • 呴 hống • 哄 hống • 汞 hống • 港 hống • 澒 hống • 犼 hống • 蕻 hống • 虹 hống • 銾 hống • 閧 hống • 鬨 hống
1. (Động) Gầm, rống (mãnh thú). ◎Như: “sư tử hống” 獅子吼 sư tử gầm.2. (Động) Người nổi giận hoặc kích động kêu lớn tiếng. ◎Như: “nhất thanh nộ hống” 一聲怒吼 nổi giận rống lên một tiếng. ◇Pháp Hoa Kinh 法華經: “Kì Đa Bảo Phật, Tuy cửu diệt độ, Dĩ đại thệ nguyện, Nhi sư tử hống” 其多寶佛, 雖久滅度, 以大誓願, 而師子吼 (Pháp sư phẩm đệ thập 法師品第十) Như đức Phật Đa Bảo kia, dù diệt độ đã lâu, do lời thề nguyện vĩ đại, mà còn vang rền tiếng sư tử rống.3. (Động) Hú, gào (hiện tượng thiên nhiên phát ra tiếng lớn mạnh). ◎Như: “bắc phong nộ hống” 北風怒吼 gió bấc hú dữ dội.

Đang xem: Hống


• Đại tuyết độ Mã Đương – 大雪渡馬當 (Tra Thận Hành)• Hải Phố ngục trung dữ Mính Viên lưu biệt kỳ 3 – 海浦獄中與茗園留別其三 (Phan Khôi)• Khuyên hổ hành – 圈虎行 (Hoàng Cảnh Nhân)• Lãng đào sa kỳ 7 – 浪淘沙其七 (Lưu Vũ Tích)• Tạm như Lâm Ấp chí Thước Sơn hồ đình phụng hoài Lý viên ngoại, suất nhĩ thành hứng – 暫如臨邑至鵲山湖亭奉懷李員外率爾成興 (Đỗ Phủ)• Tây các tam độ kỳ Đại Xương Nghiêm minh phủ đồng túc bất đáo – 西閣三度期大昌嚴明府同宿不到 (Đỗ Phủ)• Tây Lương kỹ – 西涼伎 (Bạch Cư Dị)• Thướng thuỷ khiển hoài – 上水遣懷 (Đỗ Phủ)• Tống Thôi Giác vãng Tây Xuyên – 送崔玨往西川 (Lý Thương Ẩn)• Viễn biệt ly – 遠別離 (Lý Bạch)

READ:  Sự Khác Biệt Giữa Chuẩn Độ Oxi Hóa Khử, Sự Khác Biệt Giữa Chuẩn Độ Axit

hống

U+5474, tổng 8 nét, bộ khẩu 口 + 5 nétphồn & giản thể, hình thanh

1. (Động) Thở ra.2. (Động) Hà hơi (cho ấm, cho trơn ướt). ◇Trang Tử 莊子: “Tuyền hạc, ngư tương dữ xử ư lục, tương hú dĩ thấp, tương nhu dĩ mạt” 泉涸, 魚相與處於陸, 相呴以濕, 相濡以沫 (Đại tông sư 大宗師) Suối cạn, cá cùng nhau ở trên đất cạn, lấy ướt hà hơi cho nhau, lấy dãi thấm cho nhau.3. (Danh) Tiếng phát ra từ cổ họng. ◎Như: “hú hú” 呵呵 tiếng cười ha hả.4. (Tính) Vui vẻ, hòa duyệt.5. Một âm là “hống”. (Động) Gầm, rống. § Xưa dùng như “hống” 吼.6. Một âm là “câu”. (Động) Chim trĩ kêu.7. (Danh) Phiếm chỉ tiếng chim kêu.

1. (Động) Dối, dối trá, lừa. ◎Như: “hống phiến” 哄騙 đánh lừa, tới rủ rê, dụ dỗ. ◇Tây du kí 西遊記: “Lão Tôn tại Hoa Quả san, xưng vương xưng tổ, chẩm ma hống ngã lai thế tha dưỡng mã” 老孫在花果山, 稱王稱祖, 怎麼哄我來替他養馬 (Đệ tứ hồi) Lão Tôn ở núi Hoa Quả xưng vua, xưng ông, sao lại lừa gạt ta tới đây chăn ngựa cho chúng.2. (Động) Dỗ, dỗ dành. ◎Như: “hài tử khốc liễu, khoái khứ hống hống tha ba” 孩子哭了, 快去哄哄他吧 đứa bé khóc rồi, mau dỗ dành nó đi.3. (Động) La ó, làm ồn lên. ◎Như: “khởi hống” 起哄 la lối om sòm, “hống đường đại tiếu” 哄堂大笑 cả phòng cười rộ, mọi người cười rộ.4. (Phó) Hốt nhiên, đột nhiên.
① Dối, dối trá, bịp, lừa: 你這是哄我,我不信 Anh dối tôi thôi, tôi không tin; ② Nói khéo, dỗ, nịnh: 他很會哄小孩兒 Anh ấy rất khéo dỗ dành trẻ em. Xem 哄 , .

READ:  So2 + Kmno4 + H2O = Mnso4 + K2So4 + H2So4 Solve By Partial Equation Method

Xem thêm: Các Công Thức Hóa Học Lớp 9, Tổng Hợp Kiến Thức Hóa Lớp 9

Ầm lên, ầm ầm, vang.【哄堂】hống đường (Cười) ầm lên, vang lên, phá lên: 哄堂大笑 Cười ầm lên, cười phá lên. Xem 哄 , .
La ó, la lối, bỡn cợt, quở trách, trách mắng: 起哄 La lối om sòm. (Ngr) Hùa vào, hùa theo. Xem 哄 , .

• Di đĩnh nhập Dũng Cảng – 移艇入桶港 (Cao Bá Quát)• Giang hành kỳ 2 – 江行其二 (Ngư Huyền Cơ)• Hoạ Minh Châu Trần thị lang tiên sinh phiếm du Thuận An tấn cảm tác nguyên vận kỳ 1 – 和明洲陳侍郎先生泛遊順安汛感作原韻其一 (Nguyễn Phúc Ưng Bình)• Hoạ Xuân Đài tức cảnh thi kỳ 1 – 和春臺即景詩其一 (Trần Đình Tân)• Phụng chỉ trùng khai Thiên Uy cảng cung ký – 奉旨重開天威港恭記 (Ngô Thì Nhậm)• Vãn chí Hương Cảng dương ngoại (tức Đại Bộ hải) – 晚至香港洋外 (即大部海) (Đặng Huy Trứ)• Vãn Quán Viên Huệ Nhẫn quốc sư – 挽觀圓惠忍國師 (Trần Minh Tông)• Vân Đồn cảng khẩu – 雲屯港口 (Lê Thánh Tông)• Vĩnh ngộ lạc – Bành Thành dạ túc Yến Tử lâu, mộng Miến Miến, nhân tác thử từ – 永遇樂-彭城夜宿燕子樓,夢盼盼,因作此詞 (Tô Thức)• Xước cảng trung thi – 綽港中詩 (Lê Thánh Tông)
• Bi già tứ phách – đệ nhị phách – 悲笳四拍-第二拍 (Triệu Loan Loan)• Chi Thăng Bình ký đồng song chư hữu – 之升平寄同窗諸友 (Trần Bích San)• Chủng oa cự – 種萵苣 (Đỗ Phủ)• Đào trúc trượng dẫn, tặng Chương lưu hậu – 桃竹杖引,贈章留後 (Đỗ Phủ)• Ô ô ca – 烏烏歌 (Nhạc Lôi Phát)• Thu nhật Kinh Nam tống Thạch Thủ Tiết minh phủ từ mãn cáo biệt, phụng ký Tiết thượng thư tụng đức tự hoài phỉ nhiên chi tác, tam thập vận – 秋日荊南送石首薛明府辭滿告別奉寄薛尚書頌德敘懷斐然之作三十韻 (Đỗ Phủ)• Tự kinh phó Phụng Tiên huyện vịnh hoài ngũ bách tự – 自京赴奉先縣詠懷五百字 (Đỗ Phủ)• Vọng nhạc (Nam nhạc phối chu điểu) – 望岳(南嶽配朱鳥) (Đỗ Phủ)• Xuất dương – 出洋 (Phan Thanh Giản)
1. (Tính) Tươi tốt, mậu thịnh.2. (Danh) “Tuyết lí hống” 雪裡蕻 một thứ rau, tuyết xuống vẫn xanh, thường dùng làm rau ướp muối(Brassica juncea). § Còn gọi là “tuyết lí hồng” 雪裡紅, “xuân bất lão” 春不老.

READ:  What Is The Oxidizing Agent Of F This Chemical Process? Fe + Cu(No_3)_2 → Fe(No_3)_2 + Cu

Xem thêm: Công Thức Nhuộm Màu Tím Than, Công Thức Nhuộm Tóc Đỏ Tím Không Tẩy Bền Mầu Đẹp

• Hà đình tình vọng – 河亭晴望 (Bạch Cư Dị)• Hỗ giá Thiên Trường thư sự kỳ 1 – 扈駕天長書事其一 (Phạm Sư Mạnh)• Lạc Du nguyên – 樂遊原 (Lý Thương Ẩn)• Lạc Dương trường cú kỳ 1 – 洛陽長句其一 (Đỗ Mục)• Lâm giang tiên – 臨江仙 (Âu Dương Tu)• Lữ Ngô – 旅吳 (Nguyễn Thượng Hiền)• Thuận Hoá thành tức sự – 順化城即事 (Thái Thuận)• Tuý ca hành – 醉歌行 (Hồ Thiên Du)• Vãn tình (Vãn chiếu tà sơ triệt) – 晚晴(晚照斜初徹) (Đỗ Phủ)• Xương Môn dạ bạc – 閶門夜泊 (Văn Trưng Minh)
1. (Động) Nhiều người cùng làm ồn ào, rầm rĩ. ◎Như: “nhất hống nhi tán” 一鬨而散 làm ồn lên rồi tản đi.2. (Động) Tranh giành, đánh nhau. ◇Mạnh Tử 孟子: “Trâu dữ Lỗ hống” 鄒與魯鬨 (Lương Huệ Vương hạ 梁惠王下) Nước Trâu và nước Lỗ đánh nhau.3. (Phó) Phồn thịnh.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hóa học

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Viết đoạn văn kể lại giây phút gặp lại người thân sau bao ngày xa cách kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm – 7 Bài Văn mẫu lớp 8 hay nhất | Lize.vn
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Kể lại việc em nhận được một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật – Bài văn mẫu lớp 8 | Lize.vn
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Dung Dịch Cucl2 Có Màu Gì – Màu Một Số Kết Tủa Và Dung Dịch Thường Gặp
Dung Dịch Cucl2 Có Màu Gì – Màu Một Số Kết Tủa Và Dung Dịch Thường Gặp
Ch3Coona Hcl + Ch3Coona – Ch3Coona + Hcl → Ch3Cooh + Nacl
Ch3Coona Hcl + Ch3Coona – Ch3Coona + Hcl → Ch3Cooh + Nacl
Kể lại truyện Tấm Cám theo lời của nhân vật Tấm – Bài văn mẫu lớp 10 đạt điểm cao | Lize.vn