2 Fecl3 + 2 Hi Fecl3 = Fecl2 Hcl I2 + Hcl222222, Hi Valley Chemical

In the oxidation number change method the underlying principle is that the gain in the oxidation number (number of electrons) in one reactant must be equal to the loss in the oxidation number of the other reactant.

Đang xem: Hi fecl3 = fecl2 hcl i2

Step 1. Write down the unbalanced equation (“skeleton equation”) of the chemical reaction. All reactants and products must be known. For a better result write the reaction in ionic form.

Step 2. Separate the process into half reactions. A redox reaction is nothing but both oxidation and reduction reactions taking place simultaneously.

a) Assign oxidation numbers for each atom in the equation. Oxidation number (also called oxidation state) is a measure of the degree of oxidation of an atom in a substance (see: Rules for assigning oxidation numbers).

b) Identify and write out all redox couples in reaction. Identify which reactants are being oxidized (the oxidation number increases when it reacts) and which are being reduced (the oxidation number goes down). Write down the transfer of electrons. Carefully, insert coefficients, if necessary, to make the numbers of oxidized and reduced atoms equal on the two sides of each redox couples.

c) Combine these redox couples into two half-reactions: one for the oxidation, and one for the reduction (see: Divide the redox reaction into two half-reactions).

Step 3. Balance the atoms in each half reaction. A chemical equation must have the same number of atoms of each element on both sides of the equation. Add appropriate coefficients (stoichiometric coefficients) in front of the chemical formulas to balance the number of atoms. Never change any formulas.

READ:  Nhiệt Độ Nóng Chảy Của Bạc Nhôm Đồng, Sắt Thép, Nhiệt Độ Nóng Chảy Của Bạc Là Bao Nhiêu

a) Balance all other atoms except hydrogen and oxygen. We can use any of the species that appear in the skeleton equations for this purpose. Keep in mind that reactants should be added only to the left side of the equation and products to the right.

b) Balance the charge. For reactions in an acidic solution, balance the charge so that both sides have the same total charge by adding a H+ ion to the side deficient in positive charge.

Xem thêm: Tranh Tô Màu Bản Thân Của Bé, Tranh Tô Màu Chủ Đề Bạn Thân Cho Bé

c) Balance the oxygen atoms. Check if there are the same numbers of oxygen atoms on the left and right side, if they aren”t equilibrate these atoms by adding water molecules.

Balanced half-reactions are well tabulated in handbooks and on the web in a “Tables of standard electrode potentials”. These tables, by convention, contain the half-cell potentials for reduction. To make the oxidation reaction, simply reverse the reduction reaction and change the sign on the E1/2 value.

Step 4. Make electron gain equivalent to electron lost. The electrons lost in the oxidation half-reaction must be equal the electrons gained in the reduction half-reaction. To make the two equal, multiply the coefficients of all species by integers producing the lowest common multiple between the half-reactions.

Step 5. Add the half-reactions together. The two half-reactions can be combined just like two algebraic equations, with the arrow serving as the equals sign. Recombine the two half-reactions by adding all the reactants together on one side and all of the products together on the other side.

READ:  Tính Chất Hóa Học Của Kim Loại Kiềm Tác Dụng Với Nước, Kim Loại Kiềm Thổ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12

Step 6. Simplify the equation. The same species on opposite sides of the arrow can be canceled. Write the equation so that the coefficients are the smallest set of integers possible.

Finally, always check to see that the equation is balanced. First, verify that the equation contains the same type and number of atoms on both sides of the equation.

Second, verify that the sum of the charges on one side of the equation is equal to the sum of the charges on the other side. It doesn”t matter what the charge is as long as it is the same on both sides.

Since the sum of individual atoms on the left side of the equation matches the sum of the same atoms on the right side, and since the charges on both sides are equal we can write a balanced equation.

Xem thêm: 99 Mẫu Tranh Tô Màu Anime Đẹp Nhất Được Trẻ Em Yêu Thích Hiện Nay

Citing this page:

Generalic, Eni. “Balancing redox reactions by oxidation number change method.” EniG. Periodic Table of the Elements. KTF-Split, 22 Jan. 2021. Web. {Date of access}. .

*
*
*
*

*

Periodic table About author
Periodic table Online calculators Articles and tables ChemistryEcology Web design Downloads MenuCalculators

*

English

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hóa học

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Viết đoạn văn kể lại giây phút gặp lại người thân sau bao ngày xa cách kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm – 7 Bài Văn mẫu lớp 8 hay nhất | Lize.vn
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Kể lại việc em nhận được một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật – Bài văn mẫu lớp 8 | Lize.vn
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Dung Dịch Cucl2 Có Màu Gì – Màu Một Số Kết Tủa Và Dung Dịch Thường Gặp
Dung Dịch Cucl2 Có Màu Gì – Màu Một Số Kết Tủa Và Dung Dịch Thường Gặp
Kể lại truyện Tấm Cám theo lời của nhân vật Tấm – Bài văn mẫu lớp 10 đạt điểm cao | Lize.vn
Ch3Coona Hcl + Ch3Coona – Ch3Coona + Hcl → Ch3Cooh + Nacl
Ch3Coona Hcl + Ch3Coona – Ch3Coona + Hcl → Ch3Cooh + Nacl