H2So4 Đặc Nguội Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào ? 2304 Dhu Phần Ty Lí Thuyết (2 Điểm)

2304 DHU PHẦN $Ty$ Lí thuyết (2 điểm) Câu $1:$ Trường hợp nào sau đây có phản ứng: A. H2SO4 loãng $1$ Cu $B.$ $H_{2}SO$ loãng $+C$ C. H2SO4 đặc nguội $+A1$ D. H2SO4 đặc $4$ Mg Câu $2:Olenm$ có công thức là: A. SO3.H2SO4 B. H2SO3.nSO4 C. $dfrac {9} {s}$ D. $H_{2}SO4.nSO2$ Câu $3:H_{2}SO_{4}$ đặc, nguội không tác dụng với nhóm kim loại nào? A. Fe, Zn, Cr B. Fe, Al, Cr C. Al, Zn, Fe D. Al, Mg, Cu Câu $4_{a}$ $4$ Hệ số cân bằng của Al và H,SO4 là bao nhiêu? $A1$ $+1$ H2SO4(đặc, nóng) $→A1,left(5O_{4}
ight)$ $+$ $H_{2}S+H_{2}O$ A. 8 và 16 B. 15 và $8$ C. 8 và 15 D. 8 và 18 Câu $5:A imes 11$ sunfuric được sản xuất qua mấy giai đoạn? A. 4 B. 5 C. 3 D. 2

Đang xem: H2so4 đặc nguội không tác dụng với kim loại nào

*

*

*

Câu $8_{-x}$ Oleum có công thức tổng quát là ? A. H,SO,.nSO,. B. H,SO4.nH,0. C. H,SO,.nSOz. D. H,SO, đặc. Câu $29:$ Dung dịch H,SO, loãng phăn ứng được với tất cả các kim loại thuộc dãy nào sau đây? A. Cu, Na B. Ag. Zn C. Mg, Al D. Au, Pt Câu $411y$ Axit H,SO, loãng tác dụng với Fe tạo thành sản phẩm: D. Fe,(SO,), và A. Fe,(SO,); và H, B. FeSO, và H, C. FeSO, và SO, So, Câu $31:$ Dung dịch axit sunfuric loãng tác dụng được với 2 chất trong dãy nào sau đây ? A. S và H,S B. Fe và Fe(OH); C. Cu và Cu(OH)2 D. C và CO, Câu $4^{y},$ Dãy gồm tất cả các chất đều tác dụng với dung dịch H,SO, loãng là A. Fe,O4, BaCl,, NaCl, Al, Cu(OH),. B. Fe(OH),, Na, Co,, Fe, CuO, NH3. C. CaCO,, Cu, AI(OH),, MgO, Zn. D. Zn(OH),, CaC0,, Cus, Al, Fe,O,. Câu $3:$ Người ta nung nóng Cu với dung dịch H,SO, đặc, nóng. Khí sinh ra có tên gọi là: A. Khí oxi B. Khi Hydro C. Khí cacbonic D. Khí sunfurợ Câu $2^{444}$ Các khí sinh ra trong thí nghiệm phản ứng của saccarozơ (C12H22011) với dung dịch H,SO4 đặc bao gồm A. H,S và CO, . B. H,S và SO, . C. SO, và CO, . D. SO, và CO,. Câu $4ar{5} 4$ Trường hợp nào sau đây có phản ứng A. H,SO, loãng Cu. B. H,SO, loãng $45$ C. H,SO, đặc, nguội Al. D. H,SO, đặc Na,CO3. Câu $44$ Nhóm kim loại nào sau đây không tác dụng với H,SO, loãng: D. Mg, Fe A. Zn, Al B. Na, Mg C. Cu, Hg Câu $37$ Nhóm gồm tất cả các kim loại tan trong dung dịch H2SO4 đặc nóng nhưng không tan trong dung dịch H,SO, loãng là: B. Al, Fe, Cr C. Ag, Fe, Pt D. AI, Cu, Au A. Hg, Ag, Cu. Câu $44$ Trong các phản ứng sau đây, ở phản ứng nào axit H,SO, là axit loãng ? A. 2H,SO, $square $ $1=5$ 2SO, CO, 2H,0 B. H,SO, $-$ 2Na $1$ Na,SO, H, D. 6H,SO, 2Fe Fe,(SO4); $+3sO,+$ C. 2H,SO, $45$ $-3$ 3SO, 2H,0 6H,0 Câu $9i$ Trong các phản ứng sau đây, ở phản ứng nào axit H,SO, là axit đặc ? A. H,SO, Na,CO, Na,SO, CO, H,0 B. H,SO, Ca $→$ CaSO, $+H$ C. 2H,SO, $square $ Cu CuSO, 2H,0 SO, D. 3H,SO, $5$ 2AI Al,(SO,)3 3H, Câu $47$ H,SO, đặc, nguội không tác dụng được với tất cả các kim loại thuộc nhóm nào ? A. Al, Mg, Fe. B. Fe, Al, Cr. C. Ag, Cu, Au D. Ag, Cu, Fe Câu $1:$ Dãy chất nào sau đây gồm những chất đều tác dụng được với dung dịch H,SO, loãng A. Cu, Zno, NAOH, CAOCI, B. CuO, Fe(OH),, Al, NaCl. C. Mg, Zno, Ba(OH),, CaCO,. D. Na, CaCO,, Mg(OH),, BaSO, Câu $2:$ H,SO, đặc nóng không tác dụng với chất nào sau đây? D. Au A. Fe B. NaCl rắn C. Ag Câu $432$ Dãy chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch axit sunfuric đặc nguội ? A. Au, C. B. Mg. Fe. C. Zn. NaOH D. Al, S Câu $4x$ Axit sufuric đặc, nguôi có thể đưng trong bình chứa làm bằng: A. Cu B. Ag C. Ca D. AI 2. Mức độ thông hiểu D. Câu $49^{4}$ Hạt vi mô nào dưới đây có cấu hình electron giống Ar. $+$ $+=2$ A. $7^{2}$ B. S C. Te Câu $464yy$ Khác với nguyên tử S, ion S có: Chuyên để $6_{i}°$ Oxi Lưu huỳnh. A. Bán kính ion nhỏ hơn và ít electron hơn B. Bán kính ion nhỏ hơn, nhiều electron hơn C. Bán kính ion lớn hơn và ít electron hơn D. Bán kính ion lớn hơn,
THPT
Khoa học
Xem lời giải

READ:  80 Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2018 Môn Hóa: Luyện Thi Đại Học Môn Hóa

Xem thêm: Bật Mí Những Bài Rap Thả Thính Hay, Rap Việt Thả Thính Hay Nhất

*

I. Trắc nghiệm (5,0 điểm) Câu 1. SO2 ngoài tên gọi là lưru huỳnh đioxit còn gọi là A. khí sunfuric. B. khí sunfurơ. C. khí sunfua. D. khí thải. Câu 2. Canxi oxit (CaO) thuộc loại oxit nào? A. Oxit trung tính. B. Oxit lưỡng tính. C. Oxit axit. D. Oxit bazơ. Câu 3. Ứng dụng chủ yếu của SO2 là A. tây trắng, khử nấm mốc. B. sản xuất axit. C. điều chế lưu huỳnh. D. làm sạch bề mặt kim loại. Câu 4. Phương pháp sản xuất CaO là A. nhiệt phân N22CO3 B. điện phân CaCO3 C. nhiệt phân CaCO3 D. nhiệt phân Ca(OH)2 Câu 5. H2SO4 đặc, nguội không tác dụng với kim loại nào? A. Fe B. Mg C. Cu D. $7n$ Câu 6. HCl tác dụng được với kim loại nào? A. Cu B. Mg C. Ag D. Hg Câu 7. Cách thích hợp để pha loãng axit H2SO4 đặc là A. rót đồng thời nước và axit đặc vào cốc, khuấy đều. B. rót nhanh nước vào cốc đựng axit đặc, khuẩy đều. C. rót từ từ axit đặc vào cốc đựng nước, khuấy đều. D. rót nhanh axit đặc vào cốc nước, khuẩy đều. Câu 8. H2SO4 đặc có tính háo nước, khi cho H2SO4 vào cốc thủy tinh có chứa một ít đường thì hiện tượng quan sát được là A. đường từ màu trắng chuyển dần sang màu đen. B. đường bị mất màu. C. đường chuyên từ màu vàng sang màu trăng. D. đường chuyển từ màu trăng sang xanh dương. Câu 9. Để nhận biết dung dịch axit sunfuric và muối sunfat thì dùng thuốc thử nào? A. Giấy quỳ tím B. Dung dịch NaOH C. Dung dịch HCl D. Dung dịch BaCl2 Câu 10. Oxit nào sau đây không tác dụng với nước? A. BaO B. CO2 C. CuO D. Na20 II. Tự luận (5,0 điểm)
THCS
Khoa học
Xem lời giải

READ:  What Does Ca(Oh) 2 + Na2Co3 + Ca(Oh)2 ↠ 2 Naoh + Caco3, Researchgate
*

Xem thêm: (Doc) Bài Tiểu Luận Thị Trường Ô Tô, Tiểu Luận Phân Tích Thị Trường Xe Ô Tô

GIẢI THÍCH, GIẢI NGẮN GỌN CÁC BÀI TẬP DƯỚI ĐÂY! Câu $:$ Những kim loại trong dãy nào sau đây tác dụng với nước ngay ở nhiệt độ thường? A. Fe, Al, Zn, Cu C. Al, Mg, Zn, Ca B. K, Na, Ba, Ca D. K, Ba, Ca, Al Câu $2$ Dãy những kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl? A. Cu, Zn, Fe C. Al, Cu, Hg B. Zn, Fe, Mg D. Cu, Ag, Al Câu $3:51m$ loại nào sau đây cứng nhất? A. Fe B. Au C. Pb D. Cr Câu $4:K1m$ loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất ? A. Fe B. Au C. Ag D. W Câu $5:Kim$ loại nào hay được sử dụng làm đồ trang sức $2$ A. Cu, Zn B. Au, Ag C. Cu, Fe D. Ag, Zn Câu $:$ Kim loại nào được sử dụng làm dây điện cao thế ? A. Cu B. Ag C. Au D. Al Câu $7:K1m$ loại nào sau đây không tác dụng được với dung dịch HCl và H;SO4 loãng A. Fe B. Cu C. Zn D. Al Câu $8:$ Dãy gồm các kim loại được sắp xếp theo chiều giảm dần về hoạt động hóa học là A. Na, Al, Cu, K, Mg. C. Mg, Na, K, Al, Fe B. Na, K, Mg, Al, Cu. D. K, Na, Mg, Al, Fe Câu Cho các cặp chất sau (1)Na và Nước (4)Al và dung dịch NaCl (2) Cu và dung dịch AGNO3 (5) Zn và dung dịch FeCl2 (3)Ag và dung dịch $dfrac {2} {8}$ (6) Fe và dung dịch HCI Các cặp có xảy ra phản ứng hóa học với nhau là: A. 1,3,4,6 B. 1,3,5,6 C. 2,3,4,6 D. 1,2,5,6 Câu $10$ Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần? A. K, Mg, Cu, Al, Zn C. Cu, Zn, Al, Mg, K B. Cu, K, Mg, Al, Zn D. Mg, Cu, K, Al, Zn Câu $1:$ Kim loại nào sau đây thường được sử dụng làm dây điện dân dụng? A. Cu B. Ag CA. u D. Al

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hóa học

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tả cô giáo hoặc thầy giáo của em trong một giờ học mà em nhớ nhất – Những bài văn mẫu hay tả thầy cô giáo lớp 5, 6 | Lize.vn
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12