Giáo án Tiếng Anh lớp 10 Unit 1: A day in the life of – Lesson 1

1. Warm- up:(5 mins)

+ Aims: to introduce the topic of the lesson and to raise sts’ interest.

– Ask sts to close their books

– Deliver handouts, and ask sts to match a noun in column A with a phrase in column B.

A B

1. a teacher a. does homework

2. a doctor b. works in the field

3. a student c. delivers letters

4. a postman d. looks after patients

5. a farmer e. gives lessons

– Ask sts to match quickly in one minute, then ask some sts to stand up to answer T’s quetions.

– After the last question, T introduces the new lesson.

2. Before you read:(10 mins)

– Do the first example.

T: What time do you often get up?

– Ask sts to work in pairs to ask and answer about their daily routine, using the cues in the textbook.

– Introduce the topic of the reading passage: “A day in the life of a farmer”

– Introduce some new words:

plough (v)

‘harrow (v): bõa

a plot of land (n) (point at the picture)

‘peasant (n): a poor farmer

pump(v): b¬m

trans’plant (v)(use 2 words”plant” and “trans-” to explain).

do the transplanting

– Ask sts to listen and repeat these words twice, then ask some sts to read again.

3. While you read:(20 mins)

– Aims: Sts practise reading

+ Task 1:

– Ask sts to read the passage about a farmer, Mr. Vy and his wife, Mrs. Tuyet. and do Task1.

– Ask sts to work individually in 5 minutes to do this task.

READ:  Giáo án mầm non - Chủ đề: Thế giới thực vật

– Translate number 4 into Vietnamese in case sts do not know the word “contented with” and three options.

+ Task 2:

– Ask sts to read the passage again and answer the questions about Mr. Vy and Mrs. Tuyet.

– Ask them to work in pairs, one asks and one answers.

– Ask some sts to report and give feedback.

+ Task 3:

– Ask sts to read the passage again, and explain what they are going to do.

– Ask them to complete the note in 7 minutes, then discuss their answers with their partners.

– Ask three sts to report their answers aloud.

– Check and give remarks.

Work in groups to discuss.

– Ask one member of their groups to report if possible.

4. After you read: (9 mins)

– Aims: to help sts to consolidate what they have read.

– Ask sts to close their books.

– Ask them to work in small groups of three or four to talk about Mr. Vy and Mrs. Tuyet’s daily routines basing on their note in Task 3.

– Encourage them to use their own words.

– Ask one or two pairs to report.

5. Homework: (1 min)

– Ask sts to write full passage about Mr. Vy and Mrs. Tuyet basing on what they have discussed in Post- Reading.

– close their books

– match two columns

T : What does a teacher do?

S1 : He gives lessons

T : What does a doctor do?

S2 : He looks after patients.

………

T : What does a farmer do?

S5 : He works in the field.

S: I often get up at six

S1: What time do you often go to school?

S2: I often go to school at 6.30

S3: What time do you often have breakfast?

S4: I often have breakfast at 6.15.

…………

READ:  Vẽ sơ đồ nhà nước thời Lý, Trần và thời Lê Thánh Tông, qua đó đánh giá

S11: What do you often do in the evening?

S12: I often do my homework.

S: I think he is a farmer.

– Listen and repeat.

– plough – peasant

– harrow – pump

– a plot of land – transplant

1. C

2. C

3. A

4. A

S1: What is Mr. Vy’s occupation?

S2: He is a farmer.

S3: What time does he get up and what does he do after that?

S4: He gets up at 4.30, then he goes down to the kitchen to boil some water for his morning tea.

S5: What does he do in the morning?

S6: In the morning he ploughs and harrows his plot of land, drinks tea and smokes local tobacco during his break.

S7: What do Mr. Vy and his wife do in the afternoon?

S8: They repair the banks of their plot of land. Mr. Vy pumps water into it while his wife does the transplanting.

S9: Are they happy with their lives or not? Why?

S10: Yes, they are. Because they love working and they love their children.

In the morning:

+ 4.30: The alrm goes off and Mr. Vy gets up, goes down to the kitchen, boil water for tea, has a quick breakfast, leads the buffalo to the field.

+ 5.15: he leaves the house

+ 5.30: he arrives in the field, ploughs and harrows his plot of land.

+7.45: He takes a rest

+ 10.30: he gose home

+ 11.30: he has lunch with his family.

In the afternoon:

+ 2.30: they go to the field again, repair the bank of the plot of land. He pumps water into it, she does the transplanting.

READ:  Trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa, em thích nhất điều gì? Nêu ý

+ 6.00: they finish work.

+ 7.00: they have dinner.

– After dinner:

+ They watch TV, sometimes they see their neighbours for a cup of tea and chat with them.

+10.00: they go to bed.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11