Hoàn Thành Chuỗi Phản Ứng Metan, Bai Tap Ve Cac Phuong Trinh Hoa Huu Co 7098

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (66.26 KB, 5 trang )

Đang xem: Hoàn thành chuỗi phản ứng metan

Onthionline.netNgười soạn: GV Nguyễn Xuân ThắngCÁC PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỮU CƠ 11 ( HIDRO CACBON).A- Các phương trình của AnKan + Anken.. Tên và công thức phân tử các chất hay dùng ( phải học thuộc):+ Metan CH4 ; Natri axetat CH3COONa , nhôm cacbua Al4C3+Butan C4H10 …………………. +AxetilenC2H2…………. Metyl clorua CH3Cl.+ Etan C2H6…………….. Etilen hay Eten C2H4……………….+Propilen(hayPropen) C3H6………………. Propan C3H8……………… Ancol Etylic C2H5OH ,+Etilen glycol C2H4(OH)2 , Etyl Bromua C2H5Br ; Propan-2-ol : CH3-CHOH-CH3.Chú ý 1 số phản ứng :,totoNi→→a/ Anken + H2Ankan.b/ AnkanAnken + H2to→c/ Crackinh (1ankan)1 ankan mới + 1anken ( là phản ứng cắt ngắn mạch C của ankan).H+,17 00→
H2 SO4 đ→d/ Anken + H2OAncol (Rượu) ;e/ AncolAnken + H2O.to→g/ RX + KOH( hay NaOH)ancol(R-OH) + KX ( hay NaX). ( X là 1 Halogen).ancol,t o →h/ RX + KOH( hay NaOH)anken + KX ( hay NaX) + H2O.Lưu ý : Khi viết phương trình phải viết dưới dạng CTCT tối đa có thể, trừ phản ứng cháy.1/ Natri axetat + Natri hidroxit………………………………………………………………..2/ Nhôm cacbua + nước………………………………………………………………………3/ Metan → Axetilen……………………………………………………………………………4/ Butan → Etilen + Etan ( hoặc Metan + propilen).…………………………………………………………………………………………………….5/ metan → Metyl clorua…………………………………………………………………………6/ Mety clorua → Etan…………………………………………………………………………7/ Etan →Etyl Bromua……………………………………………………………………..8/Etan → Etilen………………………………………………………………………………..9/ Etilen → Etan……………………………………………………………………………….10/ Etilen → 1,2- đibrom etan…………………………………………………………………….
11/ 1,2-đbrom etan → Etilen………………………………………………………………………12/ etilen → Etilen glycol………………………………………………………………………Onthionline.netNgười soạn: GV Nguyễn Xuân Thắng13/ Propan →2-clopropan và 1-clo propan…………………………………………………….14/ Butan → 2-clobutan và 1-clobutan………………………………………………………….15/ Propan → Metan và Etilen………………………………………………………………….16/ Etilen → ancol Etylic………………………………………………………………………17/ Ancol Etylic → Etilen…………………………………………………………………….18/ Etilen → Poli etilen………………………………………………………………………….19/ popilen → Poli propilen……………………………………………………………………..20/ Trùng hợp But-1-en…………………………………………………………………………..21/ trùng hợp But-2-en…………………………………………………………………………..22/ Etan → Etyl clorua………………………………………………………………………..23/ Etyl clorua →Etilen…………………………………………………………………………24/ Etyl clorua →ancol Etylic………………………………………………………25/ Etyl clorua → Butan………………………………………………………………………26/ Propan → Propan-2-ol và Propan-1-ol……………………………………………………..Bài tập củng cố : Hoàn thành các sơ đồ sau.1/ Natri axetat → Metan →Metyl clorua → Etan→ Eten → Etyl clorua →Ancol Etylic → Etilen→Etilen glycol.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2/ Butan → propen →propan→ Etilen→ 1,2- đibrom Etan → Etilen →Etyl Clorua →Etilen → Poli Etilen.Onthionline.netNgười soạn: GV Nguyễn Xuân Thắng……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………B…CÁC PHƯƠNG TRÌNH CỦA ANKAĐI EN VÀ AKIN. Các chất hay gặp:-

READ:  Glixerol + Cu(Oh)2 Hiện Tượng

Xem thêm: 100+ Tranh Tô Màu Ông Mặt Trời Và Đám Mây Cho Bé Tập Tô, 50+ Tranh Tô Màu Mây Trời Dễ Thương Cho Bé

Axetilen ( Etin) C2H2……………………. Propin C3H4 …………………………….Buta-1,3-dien C4H6…………………………. , Isopren C5H8………………………………………..Vinyl axetilen C4H4……………………………………………… , Andehit axetic CH3CHO.Bạc Axetilua C2Ag2……………Vinyl clorua C2H3Cl………………Bạc metyl axetilua……………. Mối quan hệ các chất,toNi→• Ankadien + 2H2Ankanxt ,to→• AnkanAnkadien + 2H2.• Ankadien + Br2 ( -80oC): cộng vào vị trí 1,2.• Ankadien + Br2 ( 40oC):cộng vào vị trí 1,4.Pd ,to→• Ankin + H2AnkenNi,to→• Ankin +2 H2
Ankan1/ Buta-1,3- đien + Hidro (Ni,to)……………………………………………………………………………….2/ Buta-1,3-đi en +Br2(dd) ( -80oC)…………………………………………………………………………….3/ Buta-1,3-đi en + Br2(dd) (400C)…………………………………………………………………………….4/ trùng hợp Buta-1,3-đi en ( kiểu 1,4) …………………………………………………………………………..5/ Iso pren ( hay 2-metylbuta-1,3 –đi en) + Hidro ( Ni, to)…………………………………………………….6/ Trùng hợp Isopen theo kiểu 1,4……………………………………………………………………………….Onthionline.netNgười soạn: GV Nguyễn Xuân Thắng7/ Axetilen→ Etilen……………………………………………………………………………………………..8/Axetilen → Etan……………………………………………………………………………………………9/ Axetilen → Andehit axetic…………………………………………………………………………………10/ Axetilen → Vinyl axetilen…………………………………………………………………………………..11/ Axetilen →Benzen………………………………………………………………………………………..12/ Canxi cacbua → Axetilen………………………………………………………………………………..13/ Axetilen → Bạc Axetilua…………………………………………………………………………………14/ Propin → Bạc Metyl axetilua……………………………………………………………………………15/ Đốt cháy Propin……………………………………………………………………………………………16/ Axetilen → Vinyl clorua…………………………………………….Bài tập củng cố từ ankan đến ankin :Natri axetat → Metan → Metyl clorua → Etan → Etilen→ Etilen glycolCanxi cacbua → Axetilen → Etilen → Etan → Etyl clorua → Etilen → Ancol etylic → EtilenAndehit axeticBạc axetilua → Axetilen → Vinyl clorua → Poli vinyl clorua
Etan → Etyl bromua →butan→ propilen → poli propilen……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Onthionline.netNgười soạn: GV Nguyễn Xuân Thắng……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Tổng Hợp Tất Tần Tất Công Thức Tỉ Số Lượng Giác Lớp 9 Cần Nhớ

*

Hướng dẫn học sinh giải tốt bài tập tính theo phương trình hóa học thông qua việc giảng dạy môn Hóa 8 ở trường THCS Ninh Điền 22 9 18

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hóa học

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là