Dạng 6 : Bài Tập Este Của Phenol, Axit Salixylic, Giải Bài Tập Este Của Phenol

+ Este 2 chức: R1-OOC-R-COO-R2( axit 2 chức R(COOH)2, rượu đơn chức R1OH, R2OH) hoặc R1-COO-R-OOC-R2( axit đơn chức R1COOH, R2COOH, rượu 2 chức R(OH)2; R1và R2có thể giống hoặc khác nhau.

Đang xem: Este của phenol

– Nhận dạng este:

+ Khi đốt cháy hoàn toàn 1 este thu được: nCO2= nH2O => este no, đơn chức, mạch hở

nCO2> nH2O => este không no

*
*
*
*
*
*

3. Bài tập tự giải:

Bài 1:Để xà phòng hóa 10kg chất béo có chỉ số axit bằng 7, người ta cho chất béo đó tác dụng với dung dịch chứa 1,42kg NaOH. Sau phản ứng hỗn hợp được trung hòa vừa đủ bởi 500ml dung dịch HCl 1 M.

a. Tính khối lượng glixerol và khối lượng xà phòng nguyên chất thu được.

Xem thêm: 3 Bài Văn Phân Tích Bài Mùa Xuân Nho Nhỏ Của Thanh Hải, Phân Tích Bài Thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ

b. Tìm khối lượng phân tử trung bình của các axit béo, biết rằng axit béo tự do cũng chính là axit đã tạo ra chất béo.

Bài 2:Xà phòng hoá 1 kg chất béo có chỉ số axit bằng 7, chỉ số xà phòng hoá 200.Khối lượng glixerol thu được là bao nhiêu?

Bài 3:Một loại mỡ chứa 70% triolein và 30% tristearin về khối lượng. Tính khối lượng xà phòng thu được khi xà phòng hoá hoàn toàn 100kg chất mỡ đó bằng NaOH.

READ:  Kalium Klorat - 2 Kclo3 &Rarr 3 O2 + 2 Kcl

Xem thêm: Tiết Lộ Công Thức Kem Trộn Trắng Da Cực Nhanh, Công Thức Kem Trộn Trắng Da Của Thẩm Mỹ Viện

Bài 4:Một loại mỡ chứa 40% triolein, 20% tripanmitin, 40% tristearin. Xà phòng hoá hoàn toàn m gam mỡ trên bằng NaOH thu được 138 gam glixerol. Giá trị của m?

Bài 5:Để xà phòng hoá 35kg triolein cần 4,939 kg NaOH thu được 36,207 kg xà phòng. Xác định chỉ số axit của mẫu chất béo trên.

Bài tập trắc nghiệm: Phản ứng xà phòng hóa chất béo. Xác định chỉ số chất béo ( có đáp án)

Phương pháp giải bài tập hỗn hợp este và các hợp chất khác

Phương pháp giải bài tập thủy phân Este đa chức

80 BTTN tổng hợp về este – lipit (Có đáp án)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hóa học

Bài viết hay nhất