Este 2 Chức – Một Số Công Thức Tổng

Đang xem: Este 2 chức

*

A là (CH$_2$=CH-COO)3-C$_3$H$_5$ (glixerol tri acrylat)TRẮC NGHIỆM ESTE ĐA CHỨC Câu 1: Cho 21,8 gam chất hữu cơ X mạch hở chỉ chứa một loại nhóm chức tác dụng với 1 lít dung dịch NaOH 0,5M thu được 24,6 gam muối và 0,1 mol ancol. Lượng NaOH dư được trung hoà vừa hết bởi 0,5 lít dung dịch HCl 0,4M. Công thức cấu tạo của X làA. (HCOO)3C$_3$H$_5$. B. (CH$_3$COO)2C$_2$H$_4$. C. (CH$_3$COO)3C$_3$H$_5$. D. C$_3$H$_5$(COOCH$_3$)$_3$.Câu 2: Để thuỷ phân 0,01 mol este tạo bởi một ancol đa chức và một axit cacboxylic đơn chức cần dùng 1,2 gam NaOH. Mặt khác để thủy phân 6,35 gam este đó cần 3 gam NaOH, sau phản ứng thu được 7,05 gam muối. Công thức cấu tạo của este đó làA. (CH$_3$COO)3C$_3$H$_5$. B. (CH$_2$ = CHCOO)$_3$C$_3$H$_5$. C. (CH$_2$ = CHCOO)$_2$C$_2$H$_4$. D. (C$_3$H$_5$COO)$_3$C$_3$H$_5$.Câu 3: Để điều chế một este X, dùng làm thuốc chống muỗi gọi tắt là DEP người ta cho axit Y tác dụng với một lượng dư ancol Z. Muốn trung hoà dung dịch chứa 1,66 gam Y cần 100 ml dung dịch NaOH 0,2M. Trong dung dịch ancol Z 94% (theo khối lượng) tỉ lệ số mol . Biết 100 B. C$_6$H$_5$COOC$_2$H$_5$. C. C$_6$H$_4$(COOC$_2$H$_5$)2. D. (C$_2$H$_5$COO)2C$_6$H$_4$.Câu 4: Đun nóng 0,1 mol X với lượng vừa đủ dd NaOH thu được 13,4g muối của axit hữu cơ đa chức B và 9,2g ancol đơn chức C. Cho ancol C bay hơi ở 127$^0$C và 600 mmHg sẽ chiếm thể tích 8,32 lít.Công thức phân tử của chất X là: Câu 5: X là este của glixerol và axit hữu cơ Y. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X rồi hấp thụ tất cả sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)$_2$dư thu được 60g kết tủa. X có công thức cấu tạo là:A.(HCOO)3C$_3$H$_5$ B. (CH$_3$COO)3C$_3$H$_5$ C. (C$_{17}$H$_{33}$COO)3C$_3$H$_5$ D. (C$_{17}$H$_{33}$COO)3C$_3$H$_5$Câu 6: X là este mạch hở do axit no A và ancol no B tạo ra. Khi cho 0,2 mol X phản ứng với NaOH thu được 32,8 gam muối. Để đốt cháy 1 mol B cần dùng 2,5 mol O2. Công thức cấu tạo của X là …A.(CH$_3$COO)2C$_2$H$_4$. B.(HCOO)2C$_2$H$_4$. C.(C$_2$H$_5$COO)2C$_2$H$_4$. D.(CH$_3$COO)3C$_3$H$_5$. Câu 7: Khi thủy phân hoàn toàn 0,05 mol este tiêu tốn hết 5,6g KOH. Mặt khác, khi thủy phân 5,475g este đó thì tiêu tốn hết 4,2g KOH và thu được 6,225g muối. Vậy CTCT este là:A. (COOC$_2$H$_5$)$_2$ B. (COOCH$_3$)$_2$ C. (COOCH$_2$CH$_2$CH$_3$)$_2$ D. Kết quả khácCâu 8: (ĐHA-2010) Thủy phân 0,2 mol một este E cần dùng vừa đủ 100gam dung dịch NaOH 24 % thu được một ancol và 43,6 gam hỗn hợp muối của 2 axit cacboxylic đơn chức.

READ:  Hóa Chất Sodium Chlorate - Natri Clorat, Sodium Chlorate, Naclo3

Xem thêm: Phân Tích Bài Gánh Mẹ ” – “Gánh Mẹ” Sẽ Thuộc Về Ai

Xem thêm: Cách Tô Màu Da Người Bằng Màu Nước Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu

Hai axit đó là:A. HCOOH và CH$_3$COOH B. CH$_3$COOH và C$_2$H$_5$COOH C. C$_2$H$_5$COOH và C$_3$H$_7$COOH D. HCOOH và C$_2$H$_5$COOHCâu 9: Hợp chất hữu cơ X chứa C, H, O mạch thẳng có phân tử khối là 146. X không tác dụng với Na kim loại . Lấy 14,6g X tác dụng với 100ml dd NaOH 2M thu được 1 muối và 1 ancol. CTCT của X làA. C$_2$H$_4$(COOCH$_3$)$_2$ B. (CH$_3$COO)$_2$C$_2$H$_4$.C. (C$_2$H$_5$COO)$_2$ D. A, B đúng.Câu 10: Đốt cháy a mol X là trieste của glixerol với axit đơn chức mạch hở thu được b mol CO2 và c mol H2O, biết b – c = 4a. Hiđro hóa m gam X cần 6,72 lít H2 (đktc) thu được 39 gam một sản phẩm. Nếu đun m gam X với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH đến phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn khan có khối lượng làA. 57,2 gam B. 52,6 gam C. 61,48 gam D. 53,2 gamCâu 11: Este X được tạo thành từ etylen glicol và hai axit cacboxylic đơn chức. Trong phân tử este, số nguyên tử cacbon nhiều hơn số nguyên tử oxi là 1. Khi cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thì lượng NaOH đã phản ứng là 10 gam. Giá trị của m làA. 14,5. B. 17,5.C. 15,5. D. 16,5.Câu 12: Cho 13,8 gam glixerol phản ứng với axit hữu cơ đơn chức B, chỉ thu được chất hữu cơ E có khối lượng bằng 1,18 lần khối lượng của glixerol ban đầu; hiệu suất phản ứng là 73,35%. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với E?A. 3 B. 5 C. 2 D. 4Câu 13: Xà phòng hóa hoàn toàn 1 este X đa chức với 100ml dung dịch KOH 1M sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 8,32 gam chất rắn và ancol đơn chức Y. Nếu đốt cháy hoàn toàn Y thu được 3,584 lit CO2 (đktc) và 4,32 gam H2O công thúc cấu tạo của X làA.C$_2$H$_5$OOC-C$_2$H$_4$-COOC$_2$H$_5$ B.CH$_3$COOCH$_2$-CH$_2$-OOCCH$_3$ C.C$_2$H$_5$OOC-CH$_2$-COOC$_2$H$_5$D.CH$_3$OOC-C$_2$H$_4$-COOCH$_3$Câu 14:Cho 0,02 mol một este (X) phản ứng vừa hết với 200 ml dung dịch NaOH 0,2M thu được một muối và một ancol (Y), đều có số mol bằng số mol este phản ứng. Mặt khác, khi xà phòng hóa hoàn toàn 2,58 gam este đó bằng 1 lượng KOH vừa đủ, phải dùng 20 ml dung dịch KOH 1,5M và thu được 3,33 gam muối. Công thức ancol (Y) làA. C$_2$H$_5$OH B. C$_3$H$_6$(OH)$_2$ C. C$_2$H$_4$(OH)$_2$ D. C$_3$H$_5$(OH)$_3$Câu 15: E là este mạch không nhánh chỉ chứa C, H, O, không chứa nhóm chức nào khác. Đun nóng một lượng E với 150 ml dung dịch NaOH 1M đến kết thúc phản ứng. Để trung hoà dung dịch thu được cần 60ml dung dịch HCl 0,5M. Cô cạn dung dịch sau khi trung hoà được 11,475 gam hỗn hợp hai muối khan và 5,52 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức. Công thức cấu tạo của este làA. CH$_3$CH$_2$CH$_2$-OOC-CH$_2$CH$_2$COOCH$_3$ B. HCOOCH$_3$ và CH$_3$COOC$_2$H$_5$C. C$_2$H$_5$-COO-C$_2$H$_5$ D. CH$_3$-CH$_2$-OOC-CH$_2$COOCH$_3$

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hóa học

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tả cô giáo hoặc thầy giáo của em trong một giờ học mà em nhớ nhất – Những bài văn mẫu hay tả thầy cô giáo lớp 5, 6 | Lize.vn
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12