Đề thi học kì 2 lớp 6, đề thi toán lớp 6 học kì 2 | Lize.vn

10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 là tài liệu tổng hợp các đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán dành cho các bạn tham khảo. Đề thi Toán cuối kì 2 lớp 6 này với 10 đề thi đảm bảo sẽ thống kê đầy đủ các dạng toán cơ bản trong chương trình Toán lớp 6 kì 2, giúp các bạn ôn tập chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra cuối năm môn Toán lớp 6 cũng như việc học chương trình Toán 6.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về toàn bộ 10 đề thi.

Đề thi cuối kì 2 lớp 6 sau đây tổng hợp 10 đề thi. Mỗi đề thi bám sát chương trình học cho các em học sinh nắm được cấu trúc đề thi, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi học kì đạt hiệu quả cao.

Đề thi cuối học kì 2 lớp 6 năm 2021

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 1

Bài 1: Thực hiện phép tính: (3 đ)

a) frac{2}{3}-frac{5}{7} cdot frac{14}{25}

b) frac{-2}{5} cdot frac{5}{8}+frac{5}{8} cdot frac{3}{5}

c) 25 %-1 frac{1}{2}+0,5 cdot frac{12}{5}

Bài 2: Tìm x, biết: (3 đ)

a) x+frac{1}{2}=frac{3}{4}

b) frac{4}{5} cdot x=frac{4}{7}

c) 8x = 7,8.x + 25

Bài 3: (2 đ) Một quyển sách dày 36 trang. Ngày đầu An đọc được frac49 số trang sách. Ngày thứ hai An đọc tiếp 50% số trang sách còn lại. Hỏi An còn bao nhiêu trang sách chưa đọc?

Bài 4: Cho 2 tia OB và OC cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Biết góc AOB = 60o và góc AOC = 120o.

a) Tia OB có nằm giữa 2 tia OA và OC không? Vì sao? (0,5đ)

b) Tia OB có phải là tia phân giác của góc AOC không? Vì sao? (1đ)

c) Vẽ OD là tia đối của tia OA và OE là tia phân giác của góc DOC. Tính góc EOB (0,5đ)

Đề cương ôn tập các môn lớp 6 mới nhất

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 2

Bài 1: Thực hiện phép tính: (3đ)

a) frac{7.9-14}{3-17}

READ:  Viết đoạn văn tả hoạt động của bạn nhỏ hoặc em bé - Văn mẫu tả người lớp 5 | Lize.vn

b) 0,25.2 frac{1}{3} cdot 30.0,5 cdot frac{8}{45}

c) frac{9}{23} cdot frac{5}{8}+frac{9}{23} cdot frac{3}{8}-frac{9}{23}

Bài 2: Tìm x, biết: (3đ)

a) frac{1}{2}-left(frac{2}{3} cdot x-frac{1}{3}right)=frac{2}{3}

b) frac{3}{x+5}=15 %

Bài 3: Tính hợp lý tổng sau: (1đ)

Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia At, vẽ góc tAx = 75o và tAy = 150o (3đ)

a) Trong 3 tia Ax, Ay, At tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b) Tính góc xAy?

c) Tia Ax có phải là tia phân giác của góc tAy? Vì sao?

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 3

Bài 1: (1đ) Tìm tỉ số phần trăm của hai số sau:

a)  1frac{5}{8}3frac{1}{4}

b) 12,5 và 2,5

Bài 2: (3 đ) Thực hiện phép tính:

a) left(4 frac{1}{9}+3 frac{1}{4}right) cdot 2 frac{1}{4}+2 frac{3}{4}

b) 1+left(frac{9}{10}-frac{4}{5}right): 3 frac{1}{6}

c) (-7+|13|)-(13-|-7|-25)-(25+|-10|-9)

Bài 3: (3 đ) Tìm x, biết:

a)2 x+frac{1}{4}=frac{3}{2}

b) (x-5)-frac{1}{3}=frac{2}{5}

c) (4,5-2 x): frac{3}{4}=1 frac{1}{3}

Bài 4: (1đ) 75% một mảnh vài dài 45m. Người ta cắt đi frac{3}{5}mảnh vải. Hỏi còn lại bao nhiêu mét vải?

Bài 5: (2đ) Vẽ hai góc kề bù xOy và yOz sao cho xOy = 60o

a) Tính yOz.

b) Vẽ Ot là tia phân giác của yOz, Oy có là tia phân giác của xOt không? Vì sao?

Bài 1: Tính: (3đ)

a) frac{-5}{18}+frac{5}{9}-frac{11}{36}

b) frac{-39}{44}: 1 frac{2}{11}

c)frac{-7}{11} cdot frac{11}{19}+frac{-7}{11} cdot frac{8}{19}+frac{-4}{11}

Bài 2: Tìm x, biết: (2đ)

a) x+frac{2}{5}=-frac{11}{15}

b) left(x-frac{7}{18}right) cdot frac{18}{29}=-frac{12}{29}

Bài 3: Cuối HK II lớp 6B có 35 học sinh gồm 3 loại: Giỏi, Khá và Trung bình. Trong đó số học sinh Giỏi bằng 40% số học sinh cả lớp. Số học sinh Khá bằng frac{9}{7} số học sinh Giỏi. Tính số học sinh Trung bình của lớp 6B? (2đ)

Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ tia OC và OD sao cho góc xOC = 63o và xOD = 126o (3đ)

a) Trong 3 tia Ox, OC, OD tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao?

b) Tính góc COD

c) Tia OC có phải là tia phân giác của góc COD không? Vì sao?

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 5

Bài 1: Quy đồng mẫu số rồi sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần:

frac{3}{-8} ; frac{-7}{12} ; frac{2}{3} ; frac{5}{6}(1,5 đ)

Bài 2: Tìm a, b biết: (1đ)

frac{a}{27}=frac{-5}{9}=frac{-45}{b}

Bài 3: Tính: (1đ)

75 %+1,1:left(frac{2}{5}-1 frac{1}{2}right)-left(frac{1}{3}right)^{2}

Bài 4: Tìm x (1,5 đ)

text { a) } 1,5+1 frac{1}{4} cdot x=frac{2}{3}

text { b) }left(2,7 x-1 frac{1}{2} xright): frac{2}{7}=frac{-21}{4}

Bài 5: Tính hợp lí: (1đ)

frac{12}{19} cdot frac{7}{15} cdot frac{-13}{17} cdot frac{19}{12} cdot frac{17}{13}

Bài 6: Mảnh vườn hình chữ nhật có chièu rộng bằng 30m, biết frac23chiều dài bằng chiều rộng (2đ)

a) Tính chiều dài của mảnh vườn

b) Biết 60% diện tích vườn là trồng hoa màu, còn lại là đào ao thả cá. Tính diện tích ao.

Bài 7: Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy đi qua điểm O, vẽ 2 tia Oa, Ob sao cho góc aOx = 150o và bOy = 60o

READ:  Bài viết tiếng Anh về mẹ - Bài luận tiếng Anh về mẹ | Lize.vn

a) Tính góc aOx? (1đ)

b) Chứng tỏ: Oa là tia phân giác của góc yOb (1đ)

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 6

Bài 1: (1đ) Rút gọn phân số:

text { a) } frac{2 cdot(-13) cdot 9 cdot 10}{(-3) cdot 4 cdot(-5) cdot 26}

text { b) } frac{15.8+15.4}{12.3}

Bài 2: (3đ) Tìm x, biết:

a) text { a) } 3 frac{1}{3} x+16 frac{3}{4}=-13,25

b) frac{x}{3}-frac{10}{21}=frac{-1}{7}

c) mathrm{x}-25 % mathrm{x}=frac{1}{2}

d) text { d) } frac{-5}{6}+frac{8}{3}+frac{-29}{6} leq x leq frac{-1}{2}+2+frac{5}{2}

Bài 3: (1,5đ) Tính hợp lí:

mathrm{A}=left(frac{-4}{5}+frac{4}{3}right)+left(frac{-5}{4}+frac{14}{5}right)-frac{7}{3}

mathrm{B}=frac{8}{3} cdot frac{2}{5} cdot frac{3}{8} cdot 10 cdot frac{19}{92}

mathrm{C}=frac{-5}{7} cdot frac{2}{11}+frac{-5}{7} cdot frac{9}{14}+1 frac{5}{7}

Bài 4: (2đ) Tính giá trị biểu thức:

text { a) }(-3,2) cdot frac{-15}{64}+left(0,8-2 frac{4}{15}right): 1 frac{23}{24}

text { b) } 1 frac{13}{15} 3 cdot(0,5)^{2} cdot 3+left(frac{8}{15}-1 frac{19}{60}right): 1 frac{23}{24}

Bài 5: (1,5đ) Lan đọc một quyển sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đọc frac14 số trang. Ngày thứ hai đọc 60% số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt 90 trang cuối cùng. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?

Bài 6: (0,5đ) Cho hai góc kề bù xOy và yOt . Biết xOy = 150o. Tính số đo yOt

Bài 7: (1,5đ) Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Xác định hai tia OB và OC sao cho góc AOB = 120o, AOC = 105o

a) Trong 3 tia OA, OB, OC tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b) Tính góc BOC

c) Gọi OM là tia phân giác của góc BOC . Tính số đo của góc AOM.

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 7

Bài 1: (2đ) Thực hiện các phép tính:

a) frac{-5}{8} cdotleft(frac{4}{9}+frac{-7}{12}right)

b) (-3,2) cdot frac{-15}{64}+left(0,8-2 frac{4}{15}right): 3 frac{1}{2}

Bài 2: (2đ) Tính nhanh:

a) frac{2}{5}+left(frac{3}{11}+frac{-2}{5}right)

b) frac{-5}{7} cdot frac{4}{13}+frac{-5}{7} cdot frac{9}{13}+frac{-2}{7}

Bài 3: (2đ) Tìm x, biết:

a) (2,8 x-32): frac{2}{3}=-90

b) frac{4}{5}+frac{5}{7}: x=frac{1}{6}

Bài 4: (2đ) Một lớp học có 52 học sinh bao gồm ba loại: Giỏi, Khá, Trung bình. Số học sinh Trung bình chiếm số frac7{13}học sinh cả lớp. Số học sinh Khá bằng frac56 số học sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi của lớp

Bài 5: (2đ) Cho góc xOy kề bù với góc yOz , biết x hat{O} y=60^{circ}

a) Tính góc yOz

b) Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc yOz. Tia Oy có phải là tia phân giác của góc xOt không? Vì sao?

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 8

Bài 1: (3đ) Thực hiện phép tính:

a)left(-0,75+frac{1}{2}right): frac{4}{3}

b) frac{5}{9} cdot frac{2}{7}+frac{5}{9} cdot frac{5}{7}-frac{8}{3}

c) 7,5 cdot 1 frac{3}{4}-6 frac{2}{5}

Bài 2: (3đ) Tìm x, biết:

a) x+frac{5}{12}=-1 frac{2}{7}

b) 4 frac{1}{2} x: frac{5}{12}=0,5

c) 7,5 cdot 1 frac{3}{4} x=6 frac{2}{5}

Bài 3: (2đ) Một lớp học có 45 học sinh gồm ba loại: Giỏi, Khá, Trung Bình. Số học sinh Trung bình chiếm frac29số học sinh cả lớp và 75% số học sinh Khá là 12 em. Tìm số học sinh Giỏi của lớp?

Bài 4: (2đ) Cho góc bẹt ABD. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ AD vẽ 2 tia BC và BE sao cho góc ABC = 112o, góc DBC = 34o

a) Tính góc CBD

b) Chứng tỏ BE là tia phân giác của góc CBD

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 9

Bài 1: (2đ) Thực hiện phép tính sau:

a) 1 frac{13}{15} cdot 0,75-left(frac{8}{15}+25 %right)

b) 0,75-frac{43}{80}:left(frac{-4}{5}+2,5 cdot frac{3}{4}right)

Bài 2: (1,5 đ) Tính nhanh

READ:  Tham luận đại hội chi bộ trường THCS - Mẫu bài tham luận đại hội chi bộ trường THCS | Lize.vn

mathrm{A}=frac{-7}{813}+496 cdotleft(frac{-7}{813}right)+left(frac{-7}{813}right) .316

mathrm{B}=frac{-9}{10} cdot frac{5}{14}+frac{1}{10} cdotleft(frac{-9}{2}right)+frac{1}{7} cdotleft(frac{-9}{10}right)

Bài 3: (1,5đ) Tìm x, biết:

a) 3 frac{1}{2}+2 x=5 frac{1}{3}: 2 frac{2}{3}

b) left(4 frac{1}{3}+3 xright) cdot 2 frac{3}{5}=frac{2}{3}-5

Bài 4: (1,5đ) Một tấm vải dài 105m. Lần thứ nhất người ta cắt frac15 tấm vải. Lần thứ hai cắt frac23tấm vải còn lại. Lần thứ ba cắt 8m. Hỏi sau 3 lần cắt tấm vải còn lại bao nhiêu mét?

Bài 5: (1,5đ) Ba bạn cùng góp một số tiền để mua sách tặng thư viện. Bạn thứ nhất góp được frac15 tổng số tiền, bạn thứ hai góp được 60% số tiền còn lại, bạn thứ ba thì góp được 16000 đồng. Hỏi cả ba bạn góp được bao nhiêu tiền?

Bài 6: (2đ) Cho 2 tia Ox và Oy đối nhau. Vẽ tia Oz sao cho góc xOz = 40o

a) Tính góc yOz

b) Gọi Om là tia phân giác của góc xOz. Tính góc mOy

Trên đây là 10 đề thi cuối kì 2 lớp 6 môn toán, đề thi toán học kì 2 lớp 6, đề thi học kì 2 môn toán lớp 6 chi tiết cho các bạn cùng tham khảo ôn tập, củng cố toàn bộ kiến thức chuẩn bị kỹ lưỡng cho bài thi thi cuối kì 2 lớp 6 sắp tới đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 2 lớp 6 mới nhất

Bộ đề thi học kì 2 lớp 6

Đề cương ôn thi học kì 2 các môn lớp 6

Các đề thi học kì 2 lớp 6 khác

Ngoài các đề thi Toán lớp 6 học kì 2 trên, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 6 các môn Toán, Văn, Sử, Địa, Vật Lý, Tiếng Anh, Công dân, Công nghệ, Tin học và các dạng bài ôn tập môn Ngữ Văn 6, và môn Toán 6.

Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường THCS  trên cả nước theo chuẩn kiến thức, kỹ năng nhằm mang lại cho học sinh lớp 6 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Trong năm học tiếp theo, các em học sinh lớp 6 học chương trình sách mới GDPT. Để chuẩn bị cho chương trình sách mới, các thầy cô tham khảo các nhóm Tài liệu sau đây.

Các nhóm Tài liệu miễn phí này cung cấp đầy đủ kinh nghiệm dạy học: soạn bài, soạn giáo án, lời giải các môn học,…. để các thầy cô, các bạn có thể chia sẻ.

Rất mong được sự ủng hộ của thầy cô và các bạn.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: văn học

Có thể bạn quan tâm