What Type Of Reaction Does Cuo + H2 0 To Cu+H2O Have? Researchgate

Who are the experts?Our certified Educators are real professors, teachers, and scholars who use their academic expertise to tackle your toughest questions. Educators go through a rigorous application process, and every answer they submit is reviewed by our in-house editorial team.

Đang xem: Cuo + h2

*

The given reaction is

`CuO(s) + H_2(g) -> Cu(s) + H2O(l)`

In this reaction, copper (II) oxide reacts with hydrogen to generate copper metal and water. This is an oxidation-reduction reaction, in which some species are oxidized and some reduced. 

The oxidation number of copper goes from +2 (in CuO) to 0 (in Cu), while hydrogen”s oxidation number goes from 0 (in H2) to +1 (in water). The oxidation number of oxygen stays the same and is equal to -2.

Xem thêm: Công Thức Tính Lượng Calo Tiêu Thụ Trong Một Ngày, Công Cụ Tính Lượng Calo Cần Nạp Để Giảm Cân

In oxidation, the oxidation number increases as the species lose electron(s). Since the species gain one or more electrons in reduction, the oxidation number decreases. 

Thus, hydrogen is oxidized while copper is reduced. We can also say hydrogen is the reducing agent, while the copper (II) oxide is the oxidizing agent. 

Hope this helps. 

Approved by lize.vn Editorial Team

We’ll help your grades soar

Start your 48-hour free trial and unlock all the summaries, Q&A, and analyses you need to get better grades now.

READ:  Chuyên Đề Các Phương Trình Hóa Học Lớp 11 Chương Nitơ Trong Phòng Thí Nghiệm

Xem thêm: Công Thức So Sánh Bằng Trong Tiếng Anh: Các Dạng, Các Dạng So Sánh Trong Tiếng Anh (Comparisons)

30,000+ book summaries 20% study tools discount Ad-free content PDF downloads 300,000+ answers 5-star customer support Start your 48-Hour Free Trial

Already a member? Log in here.

Are you a teacher? Sign up now

Ask a Question

Ask a Question
Submit Question

Popular Questions

See all

Related Questions

Browse All
Science

Latest answer posted June 29, 2016 at 11:04:16 AM

How would you balance the equation:CuO(s) + HNO3 (aq) —> Cu(No3)2 (aq) +H2O (l) ?

1 Educator answer

Science

Latest answer posted January 29, 2014 at 6:29:57 PM

Types of chemical reactionsPlease tell me what kind of chemical reactions are the following:Cu (s) + 4HNO3 (aq) → Cu(NO3)2 (aq) +NO2 (g) +H2O (l)Cu(NO3)2 (aq) +2NaOH (aq) → Cu(OH)2 (s) + 2NaNO3…

3 Educator answers

Science

Latest answer posted March 11, 2016 at 5:07:45 AM

What are the following reactions? Redox, acid base, or precipitate?A:Cu (s) + 2 NO3− (aq) + 4 H+ (aq) + 4 H2O (l) → 2+ (aq) + 2 NO2 (g)B: 2+ (aq) + 2 OH- (aq) → Cu(OH)2…

1 Educator answer

Science

Latest answer posted August 13, 2012 at 4:17:37 PM

What is the ionic equation of NaOH + HCl -> H2O +NaCl

5 Educator answers

Science

Latest answer posted March 23, 2013 at 10:51:29 PM

Mg(s) + CuO(s)—> MgO(s) + Cu(s)Explain as fully as you can why the reverse reaction does not occur.

1 Educator answer
lize.vn will help you with any book or any question. Our summaries and analyses are written by experts, and your questions are answered by real teachers.

READ:  But - Reasoning Of Z

Join lize.vn

Apply to be an Educator

Recommended

More

©2021 lize.vn, Inc. All Rights Reserved

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hóa học

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là