Xét Các Chất Sau: Xiclopropan, Stiren, Cumen, Toluen, Benzen, Phenol, Alanin, Naphtalen, Fructozơ, Axetanđehit, Axeton, Glyxeryl Stearopanmitooleat

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Xét các chất sau: xiclopropan, stiren, cumen, toluen, benzen, phenol, alanin, naphtalen, fructozơ, axetanđehit, axeton, glyxeryl stearopanmitooleat. Số chất làm mất màu dung dịch Br2 là

A. 4

B. 7

C. 6

D. 5

Cho các chất sau: benzen, xiclohexan, stiren, toluen, phenol, phenylaxetilen, anilin, axit oleic, axeton, axetanđehit, glucozơ. Số chất có khả năng làm mất màu dung dịch nước brom là:

A.

Đang xem: Xét các chất sau: xiclopropan, stiren, cumen, toluen, benzen, phenol, alanin, naphtalen, fructozơ, axetanđehit, axeton, glyxeryl stearopanmitooleat

5

B.6

C. 7

D.8

*

Cho các chất và dung dịch sau: toluen, stiren, etilen, xiclopropan, isopren, vinyl axetat, etyl acrylat, đivinyl oxalat, foocmon, axeton, dung dịch glucozơ, dung dịch Fructozơ, dung dịch mantozơ, dung dịch saccarozơ. Số chất và dung dịch có thể làm mất màu dung dịch Br2 là

A. 11

B. 10

C. 9

D. 8

Đáp án : B

Các chất thỏa mãn : stiren ; etilen ; xiclopropan ; isopren ; vinylaxetat ; etyl acrylat ; đivinyl oxalat ; foocmon ; Glucozo ; mantozo

Cho các chất và dung dịch sau: toluen, stiren, etilen, xiclopropan, isopren, vinyl axetat, etyl acrylat, đivinyl oxalat, fomanđehit, axeton, dung dịch glucozơ, dung dịch fructozơ, dung dịch mantozơ, dung dịch saccarozơ. Số chất và dung dịch có thể làm mất màu dung dịch Br2 là:

A. 11

B.10

C.8

D.9

Đáp án B

Các chất và dung dịch làm mất màu dung dịch Br2 là stiren, etilen, xiclopropan, isopren, vinyl axetat, etyl acrylat, đivinyl oxalat, fomanđehit, dung dịch glucozơ, dung dịch mantozơ

READ:  Tư Điển Chuyên Ngành Mở - Dự Án Từ Điển Tiếng Việt Miễn Phí

Cho các chất sau: benzen, xiclohexan, stiren, toluen, phenol, phenylaxetilen, anilin, axit oleic, axeton, axetanđehit, glucozơ. Số chất có khả năng làm mất màu nước brom là:

A. 5.

B. 6.

C. 7.

D. 8.

Cho các chất: eten, axetilen, benzen, phenol, toluen, stiren, naphtalen, anđehit axetic. Số chất làm mất màu nước Br2là:

A. 4

B. 5

C. 7

D. 6

Đáp án B

Số chất có khả năng làm mất màu dung dịch brom gồm: Eten, axetilen, phenol, stiren và anđehit axetic

Cho các chất: eten, axetilen, benzen, phenol, toluen, stiren, naphtalen, anđehit axetic. Số chất làm mất màu nước Br2 là:

A. 4.

B. 5.

C.

Xem thêm: Please Wait – Phản Ứng Nhiệt Phân: 2Al(Oh)3 &Rarr Al2O3 + 3H2O

7.

D. 6.

Đáp án B

Số chất có khả năng làm mất màu dung dịch brom gồm:

Eten, axetilen, phenol, stiren và anđehit axeti

Cho các chất: eten, axetilen, benzen, phenol, toluen, stiren, naphtalen, anđehit axetic. Số chất làm mất màu nước Br2 là:

A. 4.

B. 5.

C. 7.

D. 6.

Đáp án B

Số chất có khả năng làm mất màu dung dịch brom gồm:

Eten, axetilen, phenol, stiren và anđehit axetic

Cho các chất: eten, axetilen, benzen, phenol, toluen, stiren, naphtalen, anđehit axetic. Số chất làm mất màu nước Br2 là:

A. 4.

B.5.

C. 7.

D.6.

Đáp án B

Số chất có khả năng làm mất màu dung dịch brom gồm:

Eten, axetilen, phenol, stiren và anđehit axetic

Cho các chất: eten, axetilen, benzen, phenol, toluen, stiren, naphtalen, anđehit axetic. Số chất làm mất màu nước Br2 là:

READ:  Jual Beli Merck Sulfuric Acid C(H2So4) = 1 Mol/L (2 N), Titripur

A. 4.

B.5.

C. 7.

D.

Xem thêm: Additions To C Rcl3 ↠ Zncl2 + 2 Crcl2, Balance The Following: Zn + Crcl3 → Crcl2 + Zncl2

6.

Đáp án B

Số chất có khả năng làm mất màu dung dịch brom gồm:

Eten, axetilen, phenol, stiren và anđehit axetic

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hóa học