Câu Tường Thuật Trong Tiếng Anh: Cấu Trúc Và Công Thức Said, Câu Tường Thuật (Reported Speech) Trong Tiếng Anh

Câu tường thuật trong tiếng anh là gì, câu tường thuật dạng câu hỏi và bài tập câu tường thuật là những một trong những vấn đề được quan tâm nhất khi học tiếng anh. Vì vậy hôm nay lize.vn sẽ cung cấp cho bạn công thức và bài tập áp dụng câu tường thuật chi tiết nhất.

Đang xem: Công thức said

Khái niệm câu tường thuật

Tường thuật trực tiếp (direct speech) là lời nói mà thông tin đi thẳng từ người nói đến người nghe (thông qua lời tường thuật của người kể). Trong tường thuật trực tiếp người kể ghi lại chính xác những từ, ngữ mà người nói dùng. Tường thuật trực tiếp khi này phải được đặt trong dấu ngoặc kép.

Ví dụ:

He says: “I am an engineer.” (Anh ấy nói: “Tôi là một kỹ sư.”)

My Mom said: “I was a teacher.” (Mẹ tôi nói: “Tôi từng là giáo viên.”)

Tường thuật gián tiếp là lời nói thuật lại ý của người nói mà không cần phải giữ nguyên văn từng lời.

Ví dụ:

He says that he is an engineer. (Anh ấy nói anh ấy là kỹ sư.)

My Mom said that she was a teacher. (Mẹ tôi đã nói bà ấy từng là giáo viên.)

Như vậy để tường thuật lại lời nói hoặc bất kỳ một sự kiện, câu chuyện nào, chúng ta có thể dùng 2 cách tường thuật trực tiếp và gián tiếp. Dưới đây bài viết này sẽ cung cấp cho bạn cách sử dụng trong từng trường hợp ngữ pháp, cách biến đổi các câu tường thuật từ trực tiếp qua gián tiếp.

Câu tường thuật (Statements)

Đây là dạng câu dùng để kể một câu chuyện, sự kiện hoặc tường thuật lại một lời nói của ai đó. Dạng câu này còn dùng để miêu tả, xác nhận, thông báo, nhận định, trình bày… về các hiện tượng, hoạt động, tính chất hoặc trạng thái trong thực tế của sự việc, sự vật,…

Ví dụ:

*
*
*
*
*

Các trường hợp không lùi thìĐộng từ trong mệnh đề chính được sử dụng ở các thì sau:

Simple Present – Hiện tại đơn: say/says; tell/tells

Present Continuous – Hiện tại tiếp diễn: is/are saying

Present Perfect – Hiện tại hoàn thành: have/has said, have/has told

Simple Future – Tương lai đơn: will say, will tell

Ví dụ: Tom says: “I am” ➜ Tom says that he is fine. (Tom nói rằng anh ta khoẻ.)

Lời nói trực tiếp diễn tả một chân lý, một sự thật hiển nhiên

Ví dụ: He said: “The sun rises in the East.” ➜ He said that the sun rises in the East. (Anh ấy nói rằng mặt trời mọc ở phía Đông.)

Lời nói trực tiếp là các câu điều kiện loại II và loại III

Ví dụ: He said: “If I were you, I would meet her.” ➜ He said that if he was me, he would meet her. (Anh ta nói rằng nếu anh ấy là tôi anh ấy sẽ gặp cô ấy.)

READ:  Công Thức Tính Tỷ Giá Hối Đoái, Tỷ Giá Chéo, ① Công Thức Tính Tỷ Giá Hối Đoái

Lời nói trực tiếp có chứa các động từ khiếm khuyết COULD, WOULD, SHOULD, MIGHT, OUGHT TO, HAD BETTER, USED TO

Ví dụ: My teacher said: “You should study” ➜ My teacher said that I should study hard. (Thầy giáo của tôi nói rằng tôi nên học hành chăm chỉ.)

Bài tập

Trên đây là công thức cơ bản đầy đủ của câu tường thuật. Và sau đây sẽ là một số bài tập áp dụng:

Bài 1: Viết lại các câu sau sử dụng cách nói gián tiếp

1.“Open the door.” he said to them.

– He told them………………………………………………………….

2. “Where are you going?” he asked her.

– He asked her where…………………………………………………

3. “Which way did they go?” he asked.

– He asked… …………………………………………………………….

4. “Bring it back if it doesn’t fit.”, I said to her.

– I told… ………………………………………………………………….

5. “Don’t try to open it now.” she said to us.

– She told… ………………………………………………………………

6. “Is it going to be a fine day today?” I asked her.

– I asked her… …………………………………………………………..

7. “He’s not at home.”, she said.

– She said that… ………………………………………………………..

8. “Is the bus station far away?” the girl asked.

– The girl wanted to know… ……………………………………….

9. “Don’t stay out late, Ann.” Tom said.

– Tom told Ann… ………………………………………………………

10. “Please let me borrow your car,” he said to her.

– He asked… ………………………………………………………………

11. “Jean, have you seen my gloves?” Thomas asked.

– Thomas asked Jean…..

12. Don’t leave the window open, Mary.”, I said.

– I told Mary…. ………………………………………………………….

13. “I’ll have a cup of tea with you.” she said.

– She said that…

14. “I’ll pay him if I can.” she said.

– She said that… ………………………………………………………….

15. “What are you going to do next summer?” she asked.

– She asked us…. ………………………………………………………….

16. “I’ll phone you tomorrow,” he told Jack.

– He told Jack that…. …………………………………………………….

17. “Can I sit beside you, Jean?” Tom asked.

– Tom asked Jean…. ……………………………………………………..

18. “I want a camera for my birthday,” he said.

– He said that…. ………………………………………………………….

19. “Don’t keep the door locked,” he said to us.

– He told us…. ………………………………………………………….

20. “How long are you going to stay?” I asked him.

– I asked him how long…

21. “Are you going by train?” she asked me.

– She wanted to know…. …………………………………………..

22. “Don’t use too much hot water,” she said to us.

– She asked us…. ……………………………………………………..

23. “Will you come to my party?” she said to me.

– She invited me…. ……………………………………………………

24. “Don’t do it again,” she said to them.

She told them…………………………………………………………

25. “ Did Mr. Brown send the potatoes to you?” she asked.

– She asked……………………………………………………………..

26. “Don’t get your shoes dirty, boys,” she said.

– She told………………………………………………………………..

27. “What do you want for lunch today, Peter?” Mary asked.

– Mary asked……………………………………………………………..

28. “Can I borrow your typewriter, Janet?” asked Peter.

– Peter asked if ……………………………………………………………..

29. “Why didn’t I get a computer before?” thought the office manager.

– The office manager wondered……………………………………………………

30. “You had better not lend him any more money, Elizabeth,’’ said John.

– John advised Elizabeth………………………………………………………………

31. “You stole my best cassette, Amanda!” said John.

– John accused……………………………………………………………………………

32. “ You damaged my bicycle, John!” said Mary.

– Mary accused…………………………………………………………………………..

33. “When was your little boy born?” said the nurse to Mrs. Bingley.

READ:  ✓ Công Thức Toán Hình 12 Thể Tích Khối Đa Diện Dễ Nhớ, Tổng Hợp Công Thức Hình Học Lớp 12

– The nurse asked Mrs. Bingley………………………………………………………

34. “You should take more exercise, Mr. Robert.” the doctor said.

– The doctor advised……………………………………………………………………..

35. “Will I find a job?”, Tim said to himself.

– Tim wondered……………………………………………………………………………

36. “I’m sorry I gave you the wrong number,” said Paul to Susan.

– Paul apologized………………………………………………………………………….

37. “When is the first day of your holiday, Peter?” Martha asked.

– Martha asked Peter when……………………………………………………………

38. “Can I have a new bicycle?” said Anna to her mother.

– Anna asked………………………………………………………………………………..

39.. “Don’t leave the house until I get back, William.”, his mother said.

– William’s mother told………………………………………………………………..

40. “Don’t bite your nails,” said Mrs. Rogers to her son.

– Mrs. Rogers told……. …………………………………………………………………..

Đáp án bài 1 sử dụng cách nói gián tiếp

1. He told them to open the door.

2. He asked her where she was going.

3. He asked me which way they had gone.

4. I told her to bring it back if it didn’t fit.

Xem thêm: Geological Survey Bulletin, Fecl3 + Koh = Fe(Oh)3 + Kcl

5. She told us not to try to open it then.

6. I asked her whether/ if it was going to be a fine day that day.

7. She said that he was not at home.

8. The girl wanted to know whether/ if the bus station was far away.

9. Tom told Ann not to stay out late.

10. He asked her to let him borrow her car.

11. Thomas asked Jean whether/if she had seen his gloves.

12. I told Mary not to leave the window open.

13. She said that she would have a cup of tea with me.

14. She said that she would pay him if she could.

15. She asked us what we were going to do the following summer.

16. He told Jack that he would phone him the following day.

17. Tom asked Jean whether/if he could sit beside her.

18. He said that he wanted a camera for his birthday.

19. He told us not to keep the door locked.

20. I asked him how long he was going to stay.

21. She wanted to know whether I was going by train.

22. She asked us not to use too much hot water.

23. She invited me to come to her party.

24. She told them not to do it again.

25. She asked whether/ if Mr. Brown sent the potatoes to me.

26. She told the boys not to get their shoes dirty.

27. Mary asked what Peter wanted for lunch that day.

28. Peter asked Janet whether/ if he could borrow her typewriter.

29. The office manager wondered why he hadn’t got a computer before.

30. John advised Elizabeth not to lend him any more money.

31. John accused Amanda of stealing his best cassette.

32. Mary accused John of damaging her bicycle.

33. The nurse asked Mrs. Bingley where her little boy had been born.

34. The doctor advised Mr. Robert to take more exercise.

35. Tim wondered whether/ if he would find a job.

36. Paul apologized to Susan for giving her the wrong number.

37. Martha asked Peter when the first day of his holiday was.

38. Anna asked her mother whether/ if she could have a new bicycle.

39. William’s mother told him not to leave the house until she got back.

40. Mrs. Rogers told her son not to bite his nails.

Bài 2: Viết lại câu

1. “Where is my umbrella?” she asked.

READ:  Công Thức Muốn Tìm Số Bị Chia, Lý Thuyết Tìm Số Bị Chia Toán 2

She asked……………………………………… ………………….

2. “How are you?” Martin asked us.

Martin asked us………………………………………… ……………….

3. He asked, “Do I have to do it?”

He asked……………………………………… ………………….

4. “Where have you been?” the mother asked her daughter.

The mother asked her daughter…………………………………… …………………….

5. “Which dress do you like best?” she asked her boyfriend.

She asked her boyfriend………………………………….. ……………………..

6. “What are they doing?” she asked.

She wanted to know………………………………………. …………………

7. “Are you going to the cinema?” he asked me.

He wanted to know………………………………………. …………………

8. The teacher asked, “Who speaks English?”

The teacher wanted to know………………………………………. …………………

9. “How do you know that?” she asked me

She asked me………………………………………… ……………….

10. “Has Caron talked to Kevin?” my friend asked me.

My friend asked me………………………………………… ……………….

Đáp án bài 2 Viết lại câu

1. She asked where her umbrella was.

2. Martin asked us how we were.

3. He asked if he had to do it.

4. The mother asked her daughter where she had been.

5. She asked her boyfriend which dress he liked best

6. She wanted to know what they were doing

7. He wanted to know if I was going to the cinema

8. The teacher wanted to know who spoke English

9. She asked me how I knew that

10. My friend asked me if Caron had talked to Kevin

Bài 3. Bài tập viết lại câu tường thuật

1. “What’s the time?” he asked.

→ He wanted to know ………………………………………….. .

2. “When will we meet again?” she asked me.

→ She asked me ………………………………………….. .

3. “Are you crazy?” she asked him.

→ She asked him ………………………………………….. .

4. “Where did they live?” he asked.

→ He wanted to know ………………………………………….. .

5. “Will you be at the party?” he asked her.

→ He asked her ………………………………………….. .

6. “Can you meet me at the station?” she asked me.

→ She asked me ………………………………………….. .

7. “Who knows the answer?” the teacher asked.

→ The teacher wanted to know ………………………………………….. .

8. “Why don’t you help me?” she asked him.

→ She wanted to know ………………………………………….. .

9. “Did you see that car?” he asked me.

→ He asked me ………………………………………….. .

10. “Have you tidied up your room?” the mother asked the twins.

Xem thêm: Áp Lực Là Gì? Công Thức Tính Lực Ép Công Thức Tính Áp Lực Như Thế Nào

→ The mother asked the twins ………………………………………….. .

Đáp án bài 3 viết lại câu tường thuật

1. He wanted to know what the time was

2. She asked me when we would meet again

3. She asked him if he was crazy

4. He wanted to know where they had lived

5. He asked her if she would be at the party

6. She asked me if I could meet her at the station

7. The teacher wanted to know who knew the answer

8. She wanted to know why he didn’t help her

9. He asked me if I had seen that car

10. The mother asked the twins if they had tidied up their room

Hi vọng rằng với các kiến thức bổ ích bên trên, các bạn hoàn toàn có thể làm chủ kiến thức về câu tường thuật trong tiếng anh. lize.vn rất mong các bạn học tập thật tốt và hoàn thành mục tiêu mà mình đã đề ra. 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Công thức