Kết Quả Tìm Kiếm Chất Hóa Học Ch3Nh2 (Metyl Amin), Ch3Nh2 + H2 = Ch3Nh4

Chú ý rằng với gốc Rno càng cồng kềnh thì ảnh hưởng không gian của nó càng lớn làm cản trở quá trình H+ tiến lại gần nguyên tử N nên (Rno)2NH no)3N sẽ không còn đúng nữa.

Đang xem: Kết quả tìm kiếm chất hóa học ch3nh2

Các ví dụ minh họa so sánh tính bazo của amin

Ví dụ 1: So sánh tính bazơ của các hợp chất hữu cơ sau: NH3 , C2H5NH2 , CH3NH2 , C6H5NH2 , (C6H5)2NH , (C2H5)2NH , C6H5 CH2NH2 ?

(C2H5)2NH > C2H5NH2 > CH3NH2 > NH3 > C6H5> CH2NH2 > C6H5NH2 > (C6H5)2NH

Ví dụ 2: Cho các chất: (1) amoniac. (2) metylamin. (3) anilin. (4) dimetylamin. Tính bazơ tăng dần theo thứ tự nào sau đây?

A. (1) Tính bazo yếu nhất

NH3 ở mức trung gian > C6H5NH2

Amin bậc I (CH3NH2) Thư tự : C6H5NH2 Bài tập so sánh tính bazo của amin

Ví dụ 1. (THPT10) Dãy gồm các hợp chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ là:A. CH3NH2, C6H5NH2 (anilin), NH3. B. NH3, C6H5NH2 (anilin), CH3NH2.C. C6H5NH2 (anilin), CH3NH2, NH3. D. C6H5NH2 (anilin), NH3, CH3NH2.

Ví dụ 2. (A12) Cho dãy các chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4),NH3 (5) (C6H5- là gốc phenyl). Dãy các chất sắp xếp theo thứ tự lực bazơ giảm dần là:A. (4), (1), (5), (2), (3). B. (3), (1), (5), (2), (4).

C. (4), (2), (3), (1), (5) D. (4), (2), (5), (1), (3).

Xem thêm: Hoá Học 11 Bài 37: Nguồn Hidrocacbon Thiên Nhiên Hay, Chi Tiết Nhất

READ:  Câu Hỏi Khi Điện Phân Agno3 Ở Catot (Cực Âm) Thu Được Chất Nào?

Ví dụ 3: Trong 4 chất NH3, CH3NH2, C2H5NH2, (C2H5)2NH có lực bazơ mạnh nhất làA.NH3. B. CH3NH2 C.C2H5NH2 D.(C2H5)2NH

Ví dụ 4. Dãy gồm các chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ từ trái sang phải làA. Etylamin, amoniac, phenylamin.B. Phenylamin, amoniac, etylamin.C. Etylamin, phenylamin, ammoniac.D. Phenylamin, etylamin, amoniac

Ví dụ 5: Cho dãy các chất: (a) NH3, (b) C2H5NH2, (c) C6H5NH2 (anilin). Thứ tự tăng dần lực bazơ của các chất trong dãy làA. (c), (a), (b). B. (c), (b), (a)

C. (a), (b), (c). D. (b), (a), (c)

Ví dụ 6: Dãy nào sau đây gồm các chất được xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ?A. Anilin, đimetylamin, metylamin. B. Anilin, metylamin, đimetylamin.C. Đimetylamin, metylamin, anilin. D. Metylamin, anilin, đimetylamin.

Ví dụ 7: Cho các dung dịch có cùng nồng độ mol/L sau: (1) amoniac, (2) anilin, (3) đimetylamin, (4) metylamin. Dãy sắp xếp các dung dịch theo chiều pH tăng dần làA. (1), (2), (3), (4). B. (3), (2), (4), (1).

C. (2), (1), (4), (3). D. (4), (1), (3), (2).

Xem thêm: Tổng Hợp Công Thức Vật Lý 12 Chương 1, Bài Con Lắc Lò Xo

Ví dụ 8: Cho các dung dịch có cùng nồng độ mol/L sau: (a) amoni clorua, (b) phenylamoni clorua, (c) metylamoni clorua, (d) natri clorua. Dung dịch có pH nhỏ nhất và lớn nhất tương ứng làA. (a) và (b). B. (c) và (d). C. (a) và (c). D. (b) và (d).

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hóa học