Ch3Cooch=Ch2 = Ch3Cho + O2 → Ch3Cooh, Ch3Cho + O2 → Ch3Cooh

*

Đang xem: Ch3cho + o2

*

Solve the system of equations 2x-y=1; x+2y=8 graphically and find the coordinates of the points where corresponding lines intersect y-axis.

*

Symbol
Search

Xem thêm: Một Vài Loại Muối Khi Nung Nóng ( Nhiệt Phân Muối Nitrat Hay, Chi Tiết

*

*

Problem

*

Xem thêm: Question #4D141 – Naoh + Fe(No3)3 = Nano3 + Fe(Oh)3

81. Cho phản ứng $i$ $4$ C2H2 $4$ H2O $-
ight)$ A. A là chất nào dưới đây: A. CH2-CHOH. B. CH3CHO. C. C2H5OH. D. CH3COOH. 82.Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo CSH100 có khả năng tham gia phản ứng tráng gương ? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. 83. Có bao nhiêu xeton có công thức phân từ là C5H100 ? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 84. CH3CHO có thể tạo thành trực tiếp từ A. $H_{3}COOCH=CH_{2}$ B. C2H2. C. C2HSOH. D. Tất cả đều đúng. 85. Dãy gồm các chất đều diều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra andehit axetic là A. C2H5OH, C2H2, CH3COOC,H5. B. HCOOC,H3, C,H2, CH3COOH. C. C2H5OH, C2H4, C2H2. D. CH3COOH, C,H2, C2H4. 86. Thứ tự sắp xếp theo sự tăng dần tính axit của CH3COOH; C2H3OH; CO2 và C,H5OH là A. C,H5OH CO2 CH3COOH C2H5OH. B. CH3COOH C,H5OH CO2 $4$ C2H5OH C. CHOH C,H5OH CO2 CH3COOH. D. C2H5OH $-$ CH3COOH C6HSOH $4_{4}$ CO2 87. Cho 3 axit CICH2COOH, BRCH2COOH, ICH2COOH, dãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính axit là A. CICH2COOH $2$ ICH2COOH BRCH2COOH. B. CICH2COOH $2$ BRCH2COOH ICH2COOH C. ICH2COOH BRCH2COOH $2$ CICH2COOH. D. BRCH2COOH $c$ CICH,COOH $2$ ICH2COOH 88. Chi ra thứ ty tăng dần nhiệt đo sôi của các chất ? A. CH3CHO; C2H5OH; CH3COOH. C. C2H5OH ; CH;COOH; CH3CHO. B. CH3CHO ;CH3COOH; C2H5OH. D. CH3COOH ; C2H5OH; CH3CHO. 89. Cho dãy các chất HCHO, CH;COOH, HCOONA, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là A. 3. B. 6. C. 4. D. 5. 90. Cho chuỗi phản ứng $i$ C2H60 X axit axetic $=$ CH,OH Y. CTCT của X, Y lần lượt là A. CH3CHO, CH;CH2COOH. B. CH3CHO, CH;COOCH3. C. CH;CHO, CH2(OH)CH2CHO. D. CH3CHO, HCOOCH2CH3. 91. CTTQ của axít no, dơn chức là $.$ $AC_{ imes H_{2x+1}COOHsqrt{} }$ x 20 B. CH2,O2, n 2 1 C. C,H2nO2n, n 2 1 D. A,B đều đúng. 92. CTTQ của axít cacboxilic là $2n+2.2a-2$ (COOH), C. C,H(COOH), D. A,B,C đều đúng A. R(COOH), B. $C_{n}H2n+2.2$ 93. So sánh tính axít của các chất sau đây $:CH_{2}C1$ CH2COOH (1), CH3COOH (2), HCOOH (3) $CH_{3}$ CHCI $-COOH$ (4) A. (3) $2^{x}$ $left(2
ight)>$ $left(1
ight)>left(4
ight)$ $.$ $Bleft(4
ight)>$ (1) $2$ (3) $>left(2
ight),$ C.(4) $2$ $left(2
ight)>left(1
ight)>left(3
ight)$ $>left(3
ight)$ D. kq khác 94. So sánh nhiệt độ sôi của các chất :Rưou eytlic (1); etylclorua (2); đietylete (3); axít axetic $left(4
ight)$ A. (1) $2$ $left(2
ight)>$ (3) $>left(4
ight):$ B. (3) $y$ (2) $left(1
ight)>left(4
ight):$ C. (4) $4$ (1) $2$ (3) $>left(2
ight)$ D. kq khác 95. C4H6O2 có bao nhiêu dồng phân phẳng biết chúng làm quỳ tím hố $d6$ A. 2 B. 3 C. 4 D. kq khác 96. X là axít hữu cơ đơn chức. Để đốt cháy hết 1 mol X cần 3,5 mol O2 (dktc). X là A. Axít axetic B. Axít fomic C. Axit acrylic D. kq khác 97. Để trung hòa dd chứa 3,12 gam 1 axít no có KLPT $-4$ 200 cần 400 ml dd NaOH 0,15M. Tìm CTPT của axít ? $-$ D. kq khác A. C2H3COOH $B.HOOC-c00H$ C. 98. Để phân biệt HCOOH và CH,COOH ta dùng: A. $AgNOsqrt{NH3} $ B. Na. C. CaCO3. D. NaOH.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hóa học
READ:  Scielo - Please Wait

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là