Tất Cả Các Công Thức Tiếng Anh Từ Lớp 6 Đến Lớp 9, Tổng Hợp Những Công Thức Tiếng Anh Lớp 6

Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.

Đang xem: Các công thức tiếng anh từ lớp 6 đến lớp 9

*

I. Công thức thì hiện tại đơn

1. Công thức thì hiện tại đơn đối với động từ thường

– Khẳng định:S + V_S/ES + O

– Phủ định: S+ DO/DOES + NOT + V(Infinitive) +O

– Nghi vấn: DO/DOES + S + V (Infinitive)+ O ?

Ví dụ:

I am a student.

She is not beautiful.

Areyou a student?

2. Cách sử dụng:

-Diễn tả một sự thật hiển nhiên, một chân lý. (E.g: The sun rises in the East and sets in the West.)

– Diễn tả 1 thói quen, một hành động thường xảy ra ở hiện tại. (E.g:I get up early every morning.)

– Nói lên khả năng của một người (E.g : He plays tennis very well.)

3. Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn:

– Trong câu có xuất hiện từ sau:every(every day, every week, every month, …)

– Các trạng từ tần suất xuất hiện trong thì hiện tại đơn: Always , usually, often,sometimes, seldom, rarely, hardly, never.

II. THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (PRESENT CONTINUOUS)

1. Công thức

– Khẳng định: S + is/ am/ are + V_ing + O ( E.g: They are studying English.)

– Phủ định: S+ is/ am/ are + NOT + V_ing + O (E.g: I’m not cooking now.)

– Nghi vấn: Is/ am/ are + S+ V_ing + O ( Is she watching T.V at the moment?)

2. Cách sử dụng

– Diễn tả hành động đang diễn ra tại thời điểm nói (E.g: The children are playing football now.)

– Diễn tả hành động đang diễn ra nhưng không nhất thiết xảy ra tại thời điểm nói. (E.g: I am looking for a job)

– Diễn tả 1 sự than phiền với hành động lặp đi lặp lại nhiều gây khó chịu, bực mình. Trong trường hợp này, câu thường có trạng từ tần suất “always”. (E.g : He is always borrowing our books and then he doesn’t remember.)

– Dùng để diễn tả một hành động sắp xảy ra trong tương lai theo kế hoạch đã định trước (E.g: I am flying to Thailand tomorrow.)

Ví dụ:

– Iamtired now.

– Hewantsto go for a cinemaat the moment.

– Doyourememberme?

3. Dấu hiệu nhận biết:

– Trong câu có những từ: Now, right now, at present, at the moment,

– Trong các câu trước đó là một câu chỉ mệnh lệnh: Look!, Watch! Be quite!, …

III. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH – PRESENT PERFECT1.

Công thức

– Khẳng định: S + have/ has + Past participle (V3) + O. (E.g: She has studied English for 2 years.)

– Phủ định: S + have/ has + NOT+ Past participle (V3) + O. (E.g: I haven’t seen my close friend for a month.)

– Nghi vấn: Have/ has +S+ Past participle (V3) + O? (E.g: Have you eaten dinner yet?)

2. Cách sửdụng thìhiện tại hoàn thành trong tiếng Anh:

– Diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ nhưng không nói rõ thời điểm, có kết quả liên quan đến hiện tại

Ví dụ:: My car has been stolen./ Chiếc xe của tôi đãbị lấycắp.

– Diễn tả hành động bắt đầu ở quá khứ vàđang tiếp tụcởhiện tại

Ví dụ:They’ve been married for nearly fifty years / Họ đã kết hôn được 50 năm rồi.

3. Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành

Trong thì hiện tại hoàn thành thường có những từ sau:Already, yet, just, ever, never, since, for, recently, …

– just, recently, lately: gần đây, vừa mới

READ:  Công Thức Tính Tốc Độ Motor Đơn Giản Nhất, Tính Toán Tốc Độ Quay Của Một Động Cơ Cảm Ứng

– ever: đã từng

– already: rồi

– for + khoảng thời gian (for a year, for a long time, …)

– since + mốc/điểm thời gian(since 1992, since June, …)

– yet: chưa (dùng trong câu phủ định và câu hỏi)

– so far = until now = up to now = up to the present: cho đến bây giờ

IV. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN – PRESENT PERFECT CONTINUOUS1.

1. Công thức:

– Khẳng định: S has/have + been + V_ing + O (E.g: I have been looking you all day.)

– Phủ định: S+ hasn’t/ haven’t+ been+ V-ing + O (E.g: She has not been studying English for 5 years.)

– Nghi vấn: Has/have+ S+ been+ V-ing + O? (e.g: Has he been standing in the snow for more than 3 hours?)

2. Cách dùng:

Diễn tả một hành động bắt đầu trong quá khứ diễn ra liên tục và kéo dài đến hiện tại. Nhấn mạnh vào tính chất “liên tục” của hành động.

Ví dụ:Hebeen standingin the snowfor more than 3hours./ Anh ấy đã đứng dưới trời tuyết hơn 3 tiếng rồi.

3. Phân biệt với thì hiện tại hoàn thành:

Thì hiện tại hoàn thành nhấn mạnh vàokết quảcòn thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh vàoquá trình.

3. Cách nhận biết thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn:

– Từ nhận biết: all day, all week, all month, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, and so far.

Ví dụ: I am so tired. I have been searching for a new apartmentall the morning.

V. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE)

1.Côngthức

– (Khẳng định): S + V(past)+ O ( E.g: He worked as a policeman.)

– (Phủ định): S + DID+ NOT + V (infinitive) + O ( She didn’t eat bread for the breakfast.)

– (Nghi vấn): DID + S+ V (infinitive)+ O ? ( Did you call Zoey yesterday?)

2. Cách dùng thì quá khứ đơn:

Diễn tảmột hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ.

Ví dụ:

– I went to the concert last week.

– A few weeks ago, a woman called to report a robbery.

3. Dấu hiệu nhận biết:

Các từ thường xuất hiện trong thì quá khứ đơn:Yesterday ( hôm qua), last (night/ week/ month/ year), ago (cách đây), …

VI. THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN – PAST CONTINUOUS

1. Công thức:

– Khẳng định: S + was/were + V_ing + O (E.g: She was watching the news at 7 o”clock yesterday.)

– Phủ định: S + wasn’t/weren’t+ V-ing + O (E.g: The weren’t watching the news at 7 o”clock yesterday.)

– Nghi vấn: Was/Were + S+ V-ing + O? ( E.g: Were you watching the news at 7 o”clock yesterday?)

2. Cách dùng:

– Dùng để diễn tả một hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ.

Ví dụ:At 12 o’clock yesterday, wewere havinglunch. (Vào lúc 12h ngày hôm qua, chúng tôi đang ăn trưa.)

– Dùng để diễn tả một hành động đang xảy ra thì một hành động khác xen vào. Hành động đang xảy ra chia thì quá khứ tiếp diễn, hành động xen vào chia thì quá khứ đơn.

Ex: Hewas chattingwith his friend when his mothercame intothe room. (Cậu ta đang tán gẫu với bạn khi mẹ cậu ta vào phòng.)

3. Dấu hiệu nhận biết:

Trong câu có những từ:While, when, as, at 10:00 (giờ)last night, …

Xem thêm: What Does Ca(Oh) 2 + Na2Co3 + Ca(Oh)2 ↠ 2 Naoh + Caco3, Researchgate

Ví dụ:

– It happened at five the afternoonwhileshe was watching the news on TV.

– He was doing his homework in his bedroomwhenthe burglar came into the house.

VII. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH (PAST PERFECT)1. Công thức

READ:  Công Thức Câu Tường Thuật - Câu Tường Thuật (Reported Speech) Trong Tiếng Anh

– Khẳng định:S + had + V3/ED + O (Ex: They had gone to school before they went home.)

– Phủ định: S + had+ not + V3/ED + O ( They hadn’t eaten breakfast before they went to school.)

– Nghi vấn: Had +S + V3/ED + O ? (Had they eaten breakfast before they went to school?)

2. Cách dùng

Diễn tả một hành động đã xảy ra, hoàn thành trước một hành động khác trong quá khứ.

+ Khi hai hành động cùng xảy ra trong quá khứ, ta dùng thìquá khứ hoàn thànhcho hành động xảy ra trước và quá khứ đơn cho hành động xảy ra sau.

+ Khi thì quá khứ hoàn thành thường được dùng kết hợp với thì quá khứ đơn, ta thường dùng kèm với các giới từ và liên từ như: by (có nghĩa như before), before, after, when, till, untill, as soon as, no sooner…than

Ex: Yesterday, I went out after I had finished my homework. (Hôm qua, tôi đi chơi sau khi tôi đã làm xong bài tập.)

3. Dấu hiệu nhận biết:

Dấu hiện nhận biết thì quá khứ hoàn thành:

– Từ nhận biết: until then, by the time, prior to that time, before, after, for, as soon as, by, …

– Trong câu thường có các từ: before, after, when by, by the time, by the end of + time in the past

Ví dụ:

– The old tenant had vacated the propertyby the timewe lookd at it. There was no furniture left inside

– WhenI got up this morning, my fatherhad already left.

VIII. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN – PAST PERFECT CONTINUOUS1.

Công thức:

– Khẳng định:She+ had + been + V_ing + O (Ex: I had been buying)

– Phủ định: S+ hadn’t+ been+ V-ing + O ( Ex: I hadn”t been buying)

– Nghi vấn: Had+S+been+V-ing + O? ( Ex: Had I been buying)

2. Cách dùng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

– Diễn đạt một hành động xảy ra kéo dài trước một hành động khác trong Quá khứ (nhấn mạnh tính tiếp diễn)

Ví dụ:I had been thinking about that before you mentioned it

– Diễn đạt một hành động kéo dài liên tục trước một thời điểm xác định trong quá khứ.

Ví dụ:We had been making chicken soup 2 hours before 10:00 last night, so when I came, the room was still hot and steamy.

3. Dấu hiệu nhận biết

– Dấu hiệu nhận biết: until then, by the time, prior to that time, before, after.

– Ex: Had you been waiting long before the taxi arrived?

IX. THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN (SIMPLE FUTURE)1.

1.Công thức:

– Khẳng định:S + shall/will + V(infinitive) + O (Ex: We’ ll enjoy it)

– Phủ định: S + shall/will + not + V(infinitive) + O (He won’t go to school.)

– Nghi vấn: Shall/will+S + V(infinitive) + O ? (Will they have dinner together?)

Ví dụ: The prime minister will open the debate in parliament tomorrow.

2. Cách dùng:

– Diễn tả dự định nhất thời xảy ra ngay tại lúc nói. (EX: Are you going to the beach? I will go with you – Bạn muốn đi biển không? Mình sẽ đi cùng bạn.)

– Nói về một dự đoán dựa trên kinh nghiệm có được trong quá khứ. (EX: I think it’ll be extremely hot there – Tôi nghĩ rằng nó sẽ rất nóng đó)

– Khi đưa ra ý kiến, đề nghị. (EX: Don’t worry, I’ll let everyone know – Đừng lo lắng, tôi sẽ cho tất cả mọi người biết

3. Dấu hiệu nhận biết

Trong câu thường có:tomorrow, Next day/ Next week/ next month/ next year, in + thời gian, probably, perhaps, …

X. THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN (FUTURE CONTINUOUS)

1. Công thức:

– Khẳng định: S + shall/will + be + V-ing+ O

– Phủ định: S + shall/will + not + be + V-ing + O

READ:  Công Thức Tính Cường Độ Dòng Điện Lớp 11, Công Thức Tính Cường Độ Dòng Điện

– Nghi vấn: Shall/Will+S + be + V-ing + O?

2. Cách dùng:

– Dùng để nói về một hành động xảy ra trong tương lai tại thời điểm xác định. (EX: At 10 o’clock tomorrow, my friends and I will be going to the museum.)

– Dùng nói về một hành động đang xảy ra trong tương lai thì có hành động khác xen vào. (EX:When you come tomorrow, I will be watching my favorite TV show.)

3. Dấu hiệu:

Trong câu có các trạng từ chỉ thời gian trong tương lai kèm theo thời điểm xác định:

– at this time/ at this moment + thời gian trong tương lai: Vào thời điểm này ….

– at + giờ cụ thể + thời gian trong tương lai: vào lúc …..

Ví dụ:

– At this time tomorrowIwill be watching my favorite TV show. (Vào thời điểm này ngày mai, tôi đang xem chương trình TV yếu thích của mình.)

– At 6 a.m tomorrow, I will be running in the park. (Vào 6hsáng mai, tôi đang chạy bộ trong công viên)

XI. THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH (FUTURE PERFECT)

1. Công thức:

– Khẳng định:S + shall/will + have + V3/ED

– Phủ định: S + shall/will + not + have + V3/ED

– Nghi vấn: Shall/Will+ S + have + V3/ED ?

2. Cách dùng :

– Dùng để diễn tả một hành động hay sự việc hoàn thành trước một thời điểm trong tương lai.

Ví dụ:I will have finished my homework before 10 o’clock this evening. (Cho đến trước 10h tối nay tôi sẽ hoàn thành xong bài tập về nhà rồi.)

– Dùng để diễn tả một hành động hay sự việc hoàn thành trước một hành động hay sự việc khác trong tương lai.

Ví dụ:I will have made the meal ready before the time you come tomorrow. (Ngày mai tôi đã chuẩn bị bữa ăn sẵn sàng trước khi bạn đến ngày mai.)

3. Dấu hiệu nhận biết thì tương lai hoàn thành:

– By + thời gian tương lai,

– By the end of + thời gian trong tương lai,

– Before + thời gian tương lai

– By the time …

Ví dụ:

– By the end of this month I will have taken an English course. (Cho tới cuối tháng này thì tôi đã tham gia một khóa học Tiếng Anh rồi.)

– Ngan will have servedon the Board of West Coast College for 20 yearsby the timesheretires.

XII. TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (FUTURE PERFECT CONTINUOUS)

1. Công thức

– Khẳng định: S + shall/will + have been + V-ing + O

– Phủ định: S + shall/will + not + have + been + V-ing

– Nghi vấn: Shall/Will + S+ have been + V-ing + O ?

2. Cách dùng

Các dùng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn: để diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ tiếp diễn liên tục đến một thời điểm cho trước trong tương lai:

Ví dụ:

– I will have been studyingEnglish for 10 yearsby the end of next month.

– By 2001, I will have been living in London for sixteen years.

3. Dấu hiệu:

For + khoảng thời gian + by/ before + mốc thời gian trong tương lai

Ví dụ:

– for 10 years by the end of this year (được 10 năm cho tới cuối năm nay)

– for 2 days before the time my parents come back tomorrow. (được 2 ngày trước lúc bố mẹ tôi quay về vào ngày mai).

Xem thêm: Ý Tưởng Thiết Kế Banner (Phần 2), Banner Là Gì

2. Cách sử dụng:

– Dùng để diễn tả một dự định, kế hoạch trong tương lai.

Ví dụ:Join is going to get married this year. (Join dự định sẽ kết hôn trong năm nay.)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Công thức

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12