What Is The Mpi – Molar Mass Of C3H7Oh

Enter a chemical formula to calculate its molar mass and elemental composition: Molar mass of C3H7OH is 60.0950 g/mol Copy to clipboard

Đang xem: The mpi

Convert between C3H7OH weight and molesCompound Moles Weight, g C3H7OH Copy to clipboard Copy to clipboard

Elemental composition of C3H7OH

ElementSymbolAtomic weightAtomsMass percent

Carbon C 12.0107 3 59.9585
Hydrogen H 1.00794 8 13.4180
Oxygen O 15.9994 1 26.6235
Mass percent composition Atomic percent composition

Sample reactions for C3H7OH

Equation Reaction type C3H7OH + O2 = CO2 + H2O combustion
C3H7OH + O = CO2 + H2O double replacement
C3H7OH + O2 = CO + H2O double replacement
C3H7OH + Na = C3H7ONa + H2 single replacement

Formula in Hill system is C3H8O

Computing molar mass (molar weight)

To calculate molar mass of a chemical compound enter its formula and click “Compute”. In chemical formula you may use:Any chemical element. Capitalize the first letter in chemical symbol and use lower case for the remaining letters: Ca, Fe, Mg, Mn, S, O, H, C, N, Na, K, Cl, Al.Functional groups: D, Ph, Me, Et, Bu, AcAc, For, Ts, Tos, Bz, TMS, tBu, Bzl, Bn, Dmgparantesis () or brackets <>.Common compound names.Examples of molar mass computations: NaCl, Ca(OH)2, K4,CuSO4*5H2O,water,nitric acid,potassium permanganate,ethanol,fructose.Molar mass calculator also displays common compound name, Hill formula, elemental composition, mass percent composition, atomic percent compositions and allows to convert from weight to number of moles and vice versa.

Computing molecular weight (molecular mass)

To calculate molecular weight of a chemical compound enter it”s formula, specify its isotope mass number after each element in square brackets.Examples of molecular weight computations: C<14>O<16>2, S<34>O<16>2.

READ:  Bài 4 Trang 34 Sgk Hóa 10 Nâng Cao: Hãy Cho Biết Số Electron Tối Đa Ở Mỗi Lớp 10

Definitions of molecular mass, molecular weight, molar mass and molar weight

Molecular mass (molecular weight) is the mass of one molecule of a substance and is expressed in the unified atomic mass units (u). (1 u is equal to 1/12 the mass of one atom of carbon-12) Molar mass (molar weight) is the mass of one mole of a substance and is expressed in g/mol.Weights of atoms and isotopes are from NIST article.Give us feedback about your experience with Molecular Weight Calculator.Related: Molecular weights of amino acids molecular weights calculated today

Back to Online Chemical Tools Menu

Xem thêm: Crom Là Gì? Ứng Dụng Của Crom Tính Chất Hóa Học Của Crom Và Bài Tập Vận Dụng

By using this website, you signify your acceptance of Terms and Conditions and Privacy Policy.Do Not Sell My Personal Information© 2021 lize.vn All rights reserved

Xem thêm: Hợp Chất Bari Sulfua Bas Có Kết Tủa Không, Hợp Chất Bari Sulfua Bas

Periodictable
Unitconverters
Chemistrytools
ChemicalForum
ChemistryFAQ
Constants
Symmetry
Chemistrylinks
Linktous
Contact us

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hóa học

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Viết đoạn văn kể lại giây phút gặp lại người thân sau bao ngày xa cách kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm – 7 Bài Văn mẫu lớp 8 hay nhất | Lize.vn
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Kể lại việc em nhận được một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật – Bài văn mẫu lớp 8 | Lize.vn
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Dung Dịch Cucl2 Có Màu Gì – Màu Một Số Kết Tủa Và Dung Dịch Thường Gặp
Dung Dịch Cucl2 Có Màu Gì – Màu Một Số Kết Tủa Và Dung Dịch Thường Gặp
Ch3Coona Hcl + Ch3Coona – Ch3Coona + Hcl → Ch3Cooh + Nacl
Ch3Coona Hcl + Ch3Coona – Ch3Coona + Hcl → Ch3Cooh + Nacl
Kể lại truyện Tấm Cám theo lời của nhân vật Tấm – Bài văn mẫu lớp 10 đạt điểm cao | Lize.vn