Cuo + C2H5Oh Cuo = Ch3Cho Cu O → Ch3Cho + Cu + H2O, C2H5Oh + Cuo

piuii ung hel với Ag20 trong NH3 thu duợc UI CUO ở nhiệt đo cao thu đuợc hỗn hợp Y chứa 2 andehit $left(h$ $square $ $=100%
ight)$ $9
ight)$ Toàn bộ lượng Y 86,4 gam Ag. Tên goi 2 rượu trong X là A. metanol và etanol. B. metanol vå $DFOPan-1-0|$ C. etanol và $DFOPan-1-O|$ D. $DFOD3n-1-0$ và $DFODan-2-0|$ Câu $-2:$ Cho m gam hỗn hợp X gồm C2H5OH và CH(OH), tác dụng hết với Na, thu được 4,48 lít khí H2 (dktc). Nêu cho m gam X tác dụng hết với CuO, nung nóng thì thu duoc hon hợp chất lỏng gồm 2 andehit Y.khối lượng Ag thu được khi cho Y tá dụng với lượng dư dung dịch AgNO, trong NH3 là? Câu $1$ $-3_{i}$ Oxi hóa C2H5OH bằng Cuo

Đang xem: C2h5oh cuo = ch3cho cu

*

*

Xem thêm: Pthh – C4H4 + H2 = C4H10

*

Xem thêm: Cho 9 12G Hỗn Hợp Gồm Feo Fe2O3 Fe3O4 Tác Dụng Với Dung Dịch Hcl (Dư)

Câu 47. Khi cho 5,8 gam một andehit dơn chức tác dụng với oxi có Cu xúc tác thu được 7,4 gam axit tươn Hiệu suất phản ứng bằng 100%. Công thức phân tử của andehit là? A. C4HSO. B. C3H60. C. CH2O40 $D.C2^{H4O}$ 48. Hồn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và axit linoleic. Để trung hoà m gam X cân 40 ml dung dịch CNSaâOmố u H ol IM. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X thì thu được 15,232 lít khí CO2 (dktc) và 11,7 gam H20. của axit linoleic trong m gam hỗn hợp X là A. 0,015. B. 0,010. $C.0.020$ $D.0.005$ 49. Cho 21,6g axit dơn chức mạch hở tác dụng với $400m|dang$ dịch KOH IM cô cạn dung dịch sai phản Cứâng u thu được 37,52g hỗn hợp rắn khan. Tên của axit là: A. Axit acrylic B. Axit propionic C. Axit axetic D. Axit fomic Câu 50. Cho 2,53g hỗn hợp X gồm HCOOH, CH;COOH, C,H5OH tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, sau phản ứng thu được thêm 0,72g nước và m gam hỗn hợp muối khan. Giá trị của m là A. 3,41. B. 3,25. C. 1,81. $D.3.45$ 51. Cho 5,5g một andehit đơn chức X tác dụng hoàn toàn với dug dịch $AgNOsqrt{NH_{3}} $ dư thu được 27g Ag. TCêân u gọi của X là: A. andehit fomic B. andehit oxalic C. andehit axetic D. andehit propionic 52. Đốt cháy hoàn toàn 36,5g axit cacboxylic X cần vừa đủ V lit O2 thu được H2O và 33,6 lit CO2. Mặt Ckthhể âác u khi trung hòa hoàn toàn 18,25g X cần vừa đủ 200 ml dung dịch chứa NaOH 0,5M và KOH 0,75M. Biết các tích đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của V là: A. 21,0 B. 11,2 C. 36,4 D. 16,8 13,4 gam hỗn hợp X gồm hai axit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồn đẳng tác Cdụâng u 53. CNha o dư, thu được 17,8 gam muối. Khối lượng của axit có nguyên tử cacbon ít hơn có trong X là với A. 4,6 gam. B. 7,4 gam. C. 6,0 gam. D. 3,0 gam. Câu 54. Hỗn hợp X gồm hai axit no đơn chức, đồng đẳng kế tiếp và một axit không no, hai chức ( tất cả đều có mạch hở). Cho 14,0 gam tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối. Đốt cháy hoàn toàn lượng muối này thu được 17,25 gam K2CO3. Giá trị củam là A. 23,5 gam $B.23.75$ gam C. $19,5gam$ $D.28,0gan$ Câu 55. Cho 6,0 gam axit axetic tác dụng với 150 ml KOH $1Mthud$ đưoc dung dịch X. Cô can X thu được m gam chất rắn khan. Giá trị m là A. 14,4. B. 12,6. C. 10,2. $D.12,0$ CCâônu g 56. Trung hòa 9 gam một axit no, đơn chức, mạch hở X bằng dung dịch KOH, thu được 14,7 gam muối. thức của X là A. $C2HsCOOH$ $B.C3H7COOH$ $C.CH_{3}COOH$ $D.HCOOH$ Câu 57. Cho hỗn hợp gồm $0.05mO$ HCHO và 0,02 mol $HCOOH$ vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu đưoc m gam Ag. Giá trị củam là A. 30,24 gam. B. 15,12 gam. C. 25,92 gam. $D.21.6gam$ Câu 58. Hỗn hợp X gồm axit axetic và metyl fomat. Cho m gam X tác dụng với vừa đủ dung dịch 30 ml NaOH IM. Giá trị của m là: A. 24,6 B. 18,0 C. 2,04 D. 1,80

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hóa học
READ:  Reaction Products In The System Mgcl2‐Naoh‐H2O, How To Balance Mgcl2 + Naoh = Mg(Oh)2 + Nacl

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Viết đoạn văn kể lại giây phút gặp lại người thân sau bao ngày xa cách kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm – 7 Bài Văn mẫu lớp 8 hay nhất | Lize.vn
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Kể lại việc em nhận được một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật – Bài văn mẫu lớp 8 | Lize.vn
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Dung Dịch Cucl2 Có Màu Gì – Màu Một Số Kết Tủa Và Dung Dịch Thường Gặp
Dung Dịch Cucl2 Có Màu Gì – Màu Một Số Kết Tủa Và Dung Dịch Thường Gặp
Kể lại truyện Tấm Cám theo lời của nhân vật Tấm – Bài văn mẫu lớp 10 đạt điểm cao | Lize.vn
Ch3Coona Hcl + Ch3Coona – Ch3Coona + Hcl → Ch3Cooh + Nacl
Ch3Coona Hcl + Ch3Coona – Ch3Coona + Hcl → Ch3Cooh + Nacl