Ethylene Glycol, C2H4(Oh)2 Is A Colorless Liquid Used, Is C2H4(Oh)2 Soluble

In a combustion reaction a hydrocarbon reacts with oxygen to produce CO2 and H2O.

To balance: add coefficients so that number of atoms of each element on both sides are equal.

Đang xem: Ethylene glycol, c2h4(oh)2 is a colorless liquid used

2C2H4(OH)2 + 5O2 (g) → 4CO2 (g) + 6H2O (l)

reactants products

C – 2 4 C – 1 4

H – 6 12 H – 2 12

*

Determine the balanced equation for the reaction that occurs when ethylene glycol, C2H4(OH)2, burns in air.

a) C2H4(OH)2 (l) + 3 O2 (g) → 2 CO2 (g) + 3 H2O(g)

b) C2H4(OH)2 (l) + 5 O(g) → 2 CO2 (g) + 3 H2O(g)

c) 2 C2H4(OH)2 (l) ) + 5 O2 (g) → 4 CO2(g) + 6 H2O(g)

d) 4 C2H4(OH)2 (l) + 10 O2 (g) → 8 CO2 (g) + 12 H2O(g)

e) C2H4(OH)2 (l) + 5/2O2 (g) → 2 CO2 (g) + 3 H2O(g)

Q.What is the formula equation for the reaction between sulfuric acid and dissolved sodium hydroxide if all products and reactants are in the aqueous or…
Q.Write a balanced chemical equation for the reaction that occurs when the gasoline additive methyl tert-butyl ether, C5H12O(l), burns in air.
Q.When a compound containing C, H, and O is completelycombusted in air, what reactant besides the hydrocarbonis involved in the reaction?
Q.What is the sum of the coefficients in the balanced chemical equation for the combustion of acetone, C3H6O(l), in air?
Q.Uranium hexafluoride, UF6, is processed to produce fuel for nuclear reactors and nuclear weapons. UF6 is made from the reaction of elemental uranium w…

Xem thêm: Công Thức Toán Lớp 4 Và 5 Violet, Ôn Tâp Toán 5 Hkii, Công Thức Toán Học Lớp 4

READ:  Tính Bán Kính Nguyên Tử Được Đo Như Thế Nào? Bài Tập Tính Bán Kính Nguyên Tử

What scientific concept do you need to know in order to solve this problem?

Our tutors have indicated that to solve this problem you will need to apply the Balancing Chemical Equations concept. You can view video lessons to learn Balancing Chemical Equations. Or if you need more Balancing Chemical Equations practice, you can also practice Balancing Chemical Equations practice problems.

What professor is this problem relevant for?

Based on our data, we think this problem is relevant for Professor Marks' class at ASU.

Xem thêm: Bài 7 Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử, Lý Thuyết Toána 8: Bài 7

LEGAL © 2021 Clutch Learning, Inc. Clutch Prep is not sponsored or endorsed by any college or university.

Join thousands of students and gain free access to 46 hours of Chemistry videos that follow the topics your textbook covers.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hóa học

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Viết đoạn văn kể lại giây phút gặp lại người thân sau bao ngày xa cách kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm – 7 Bài Văn mẫu lớp 8 hay nhất | Lize.vn
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Kể lại việc em nhận được một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật – Bài văn mẫu lớp 8 | Lize.vn
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối