Bài tập và thực hành 5

Bạn đang xem: Bài tập và thực hành 5 Tại lize.vn

1. Mục đích, yêu cầu

Làm quen với việc tìm kiếm, thay thế và biến đổi xâu.

2. Nội dung

Bài 1: Nhập từ bàn phím một xâu. Kiểm tra xâu đó có phải là xâu đối xứng hay không?

Gợi ý làm bài:

Xâu đối xứng có tính chất: Đọc nó từ trái sang phải cũng thu được kết quả giống như đọc  từ phải sang trái (còn được gọi là xâu Palindrome).

– Xác định bài toán:

+ Input: Nhập vào xâu.

+ Output: Xuất ra kết quả có phải là xâu đối xứng?

– Mô tả thuật toán:

+ Bước 1: Nhập Xâu S;

+ Bước 2: Tính chiều dài xâu S;

+ Bước 3: Tạo xâu P (xâu rỗng);

+ Bước 4: Với I = length(S) à 1 thì P:=P+S[i];

+ Bước 5: Nếu S=P thì S là xâu đối xứng, ngược lại thì không phải là xâu đối xứng.

– Cài đặt chương trình:

var  i, x: byte;

      a, p: string;

BEGIN

  write(‘Nhap vao xau:’);

  readln(a);

  x:= length(a);

  p:= ‘ ‘; 

  for i:=x downto 1 do

  p:= p+a[i];

  if a=p then

  write(‘Xau la  Palindrome’)

  else

  write(‘Xau  khong la  Palindrome’);

  readln;

END.

– Viết lại chương trình trên trong đó không dùng biến xâu p:

Uses crt;

Var s: string;

      x,i: byte;

     palin: Boolean;

Begin

     Clrscr;

     Write(‘ Nhap xau s=”);

     readln(s);

     x:=length(s);

     palin:=true;

    For i:=1 to (x div 2) do

    begin

  If s[i]<> s[x-i+1] then palin:=false;

  break;

   end;

  If palin then write(“doi xung’)

else write(‘khong doi xung’);

  readln;

End.

Bài 2: Viết chương trình nhập từ bàn phím một xâu kí tự S và thông báo ra màn hình số lần xuất hiện của mỗi chữ cái tiếng Anh trong S (không phân biệt chữ hoa hay chữ thường ).

READ:  Language Focus - Unit 2 trang 29 SGK Tiếng Anh 10 - Tiếng Anh

Gợi ý làm bài:

– Xác định bài toán:

+ Input: Nhập vào xâu

+ Output: Xuất ra số lần xuất hiện của các chữ cái tiếng Anh trong xâu vừa nhập.

– Mô tả thuật toán:

+ Bước 1: Nhập vào xâu S.

+ Bước 2: Tạo mảng A lưu trữ số lần xuất hiện của chữ cái tiếng Anh.

+ Bước 3: Khởi tạo cho từng phần tử mảng.

+ Bước 4: Nếu trong xâu S chữ cái A (rightarrow) Z thì tăng giá trị của phần tử trong mảng.

+ Bước 5: Xuất ra mảng vừa tạo.

– Cài đặt chương trình:

Program bai02;

Uses crt;

Var  a: array[‘A’.. ‘Z’] of byte;

      s: string;

      i: byte;

      c: char;

Begin

      clrscr;

        write(‘nhap xau :’);

        readln(s);

      for c:=’A’ to ‘Z’ do a[c]:=0;

      for i:=1 to length(s) do

  begin

  s[i]:=upcase(s[i]);

          if (s[i]>=’A’) and (s[i]<=’Z’) then

  a[s[i]]:=a[s[i]]+1;

  end;

      for c:=’A’ to ‘Z’ do

       if a[c]<>0 then

   writeln( ‘So lan xuat hien’, c,’: ‘,a[c]);

 readln;

End.

Bài 3: Nhập vào từ bàn phím một xâu. Thay thế tất cả các cụm kí tự ‘anh’ bằng cụm kí tự ’em’.

Gợi ý làm bài:

– Xác định bài toán:

+ Input: Nhập vào một xâu.

+ Output: Xuất ra xâu kết quả đã thay thế cụm từ ‘anh’ bằng cụm từ ’em’.

– Mô tả thuật toán:

+ Bước 1: Tìm vị trí bắt đầu của xâu ‘anh‘;

READ:  Language - trang 32 Unit 3 SGK tiếng anh 12 mới - Tiếng Anh mới

+ Bước 2: Xóa xâu ‘anh‘ vừa tìm thấy;

+ Bước 3: Chèn xâu ‘em‘ vào xâu S tại vị trí trước đây xuất hiện xâu ‘anh‘ (lặp lại các bước trên cho đến khi không còn xâu ‘anh‘);

+ Bước 4: In ra xâu S.

– Cài đặt chương trình:

Uses crt;

Var s: string;

       i: byte;

Begin

     Clrscr;

     Write(‘Nhap xau S:’); Readln(s);

     i:=Pos(‘anh’,s);

     While i<> 0 do

       Begin

          Delete(s,i,3);

          Insert(’em’,s,i);

          I:=Pos(‘anh’,s);

       End;

     writeln(S);

     readln;

End.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Viết đoạn văn kể lại giây phút gặp lại người thân sau bao ngày xa cách kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm – 7 Bài Văn mẫu lớp 8 hay nhất | Lize.vn
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Kể lại việc em nhận được một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật – Bài văn mẫu lớp 8 | Lize.vn
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối