A Closer Look 2 Unit 5 trang 53 SGK tiếng Anh 9 mới

Bài 1

Grammar (Ngữ pháp)

Task 1a. Read part of the conversation. Pay attention to the underlined part.

(Đọc đoạn sau của đoạn hội thoại. Tập trụng vào phần được gạch chân )

Hướng dẫn giải: 

It’s said that this complex of monuments is one of the wonders of Viet Nam.

Tạm dịch:

Veronica: Tuyệt lắm, cảm ơn.Cách tốt nhất để đi vòng quanh là gì?

Mi: Có lẽ tốt nhất là sử dụng xích lô. Người ta nói rằng chúng nhanh và rẻ hơn taxi.

Bạn có thể tìm thêm các ví dụ về cấu trúc bị động khách quan trong đoạn hội thoại. 

Người ta nói rằng cụm di tích này là một trong những kì quan của Việt Nam.

b. When do we use the impersonal passive? Can you think of any rules?

(Khi nào ta sử dụng bị động khách quan? Có bất kì quy luật gì không? )

Tạm dịch: 

Chúng ta thường sử dụng để nhấm mạnh ý kiến của những người khác. Nó có thể được dùng với những động từ báo cáo, bao gồm: nói, nghĩ, tin , biết, hy vọng, mong chờ, hiểu, yêu cầu…

Ví dụ:

Chủ động:

Mọi người nghĩ rằng anh ấy là một giáo viên tuyệt vời.

Mọi người nói rằng cô ấy làm việc 16 giờ một ngày.

Họ đã báo cáo rằng 2 người bị thương trong tai nạn.

Bị động:

Người ta nghĩ rằng anh ấy là một giáo viên tuyệt vời.

Ngươi ta nói rằng cô ấy làm việc 16 tiếng một ngày.

Người ta đồn rằng có 2 người bị thương trong bị tai nạn.


Bài 2

Task 2. Complete the sentences using the correct passive form of the verbs in brackets. The first one has been completed for you.

(Hoàn thành câu sử dụng dạng bị động đúng của động từ trong ngoặc. Câu đầu tiên đã được hoàn thành mẫu.)

1. (know) It is known that Ha Long Bay was recognised as a World Heritage Site by UNESCO in 1994.

2. (believe)____________ the best time to visit the complex of Hue Monuments is in April.

Đáp án:It is believed that the best time to visit the complex of Hue Monuments is in April.

Tạm dịch: Người ta tin rằng thời gian thích hợp nhất để tham quam khu di tích Huế là vào tháng Tư.

3. (report)____________ thousands of visitors come to enjoy breathtaking views of Ha Long Bay every year.

Đáp án:It is reported that thousands of visitors come to enjoy breathtaking views of Ha Long Bay every year.

Tạm dịch:Người ta báo cáo rằng hàng ngàn du khách đến thưởng ngoại phong cảnh của Vịnh Hạ Long hàng năm.

3. (claim)___________ Phong Nha – Ke Bang can be compared to a huge geological museum.

Đáp án: It is claimed that Phong Nha – Ke Bang can be compared to a huge geological museum.

READ:  Bài 1: Khái niệm về khối đa diện

Tạm dịch:Người ta đồn rằng Phong Nha – Kẻ Bàng có thể sánh với bảo tàng địa chất lớn.

4. erstand)____________ Binh Dai Fortress was designed to control movement on the Perfumed River.

Đáp án:It is understood that Binh Dai Fortress was designed to control movement on the Perfumed River.

Tạm dịch:Người ta hiểu rằng Pháo đài Bình Đài được thiết kế để kiểm soát sự di chuyển trên sông Hương.

5. (expect)____________ the government will have measures to protect and preserve our man-made wonders.

Đáp án:It is expected the government will have measures to protect and preserve our man-made wonders.

Tạm dịch:Người ta hy vọng rằng chính phủ sẽ có các biện pháp để bảo vệ và bảo tồn các kì quan nhân tạo của chúng ta.


Bài 3

Task 3. Here are some things we hear about Po Nagar Cham Towers. Write sentences about it using the impersonal passive.

(Đây là những điều chúng ta nghe về Tháp Chàm Po Nagar. Viết các câu sử dụng bị động khách quan.)

1. Po Nagar Cham Towers were built in the 8thcentury by the Cham people in central Viet Nam.

Đáp án: It is claimed that Po Nagar Cham Towers were built in the 8th century by the Cham people in central Viet Nam.

Tạm dịch:Tháp Po Nagar Cham được xây dựng vào thế kỷ 8 bởi người Chăm ở miền trung Việt Nam.

Người ta cho rằng tháp Chăm Po Nagar được xây dựng vào thế kỷ thứ 8 bởi người Chăm ở miền trung Việt Nam.

2. The Cham people built Po Nagar Cham temple complex to honour Yang Ino Po Nagar, mother of the kingdom.

Đáp án:It is said that the Cham people built Po Nagar Cham temple complex to honour Yang Ino Po Nagar, mother of the kingdom.

Tạm dịch:Người Chăm đã xây dựng ngôi đền Chăm Po Nagar để tôn vinh Yang Ino Po Nagar, mẹ của vương quốc.

Người ta nói rằng người Chăm đã xây dựng ngôi đền Po Nagar Cham để tôn vinh Yang Ino Po Nagar, mẹ của vương quốc.

3. The Po Nagar Cham Towers were built on the site of an earlier wooden temple, which was burned by the Javanese in A.D. 774.

Đáp án:It is believed that the Po Nagar Cham Towers were built on the site of an earlier wooden temple, which was burned by the Javanese in A.D., 774.

Tạm dịch:Tháp Po Nagar Cham được xây dựng trên vị trí của một ngôi đền bằng gỗ trước đó, được đốt bởi người Java vào năm 774 sau Công nguyên.

Người ta tin rằng Tháp Chăm Po Nagar được xây dựng trên vị trí của một ngôi đền bằng gỗ trươc đó, được đôt bởi người Java năm 774 sau Công nguyên.

READ:  Truyện cổ tích cho bé: Chiếc ấm sành nở hoa

4. Po Nagar Kalan is the main tower, which is one of the tallest Cham structures.

Đáp án:It is understood that the Po Nagar Kalan is the main tower, which is one of the tallest Cham structures.

Tạm dịch:Po Nagar Kalan là tháp chính, là một trong những cấu trúc cao nhất của Chăm.

Người ta hiểu rằng Po Nagar Kalan là tháp chính, là một trong những cấu trúc cao nhất của người Chăm.

5. A sculpture of the goddess Mahishasuramardini may be found above the entrance to the main temple.

Đáp án:It is known that a sculpture of the goddess Mahishasuramardini may be found above the entrance to the main temple.

Tạm dịch:Một tác phẩm điêu khắc của nữ thần Mahishasuramardini có thể được tìm thấy ở trên lối vào ngôi đền chính.

Người ta biết rằng một tác phẩm điêu khắc của các nữ thần Mahishasuramardini có thể được tìm thấy ở trên lối vào ngôi đền chính.

6. In the 17thcentury, the Viet people took over the temple tower, calling it Thien Y Thanh Mau Tower.

Đáp án:It is thought that in the 17th century, the Viet people took over the temple tower, calling it Thien Y Thanh Mau Tower.

Tạm dịch: Vào thế kỷ 17, người Việt đã tiếp quản tháp đền, gọi nó là tháp Thiên Y Thành Mậu.

Người ta cho rằng vào thế kỷ 17, người Việt đã tiếp quản tháp đền, gọi nó là tháp Thiên Thiên Thanh Mậu.


Bài 4

Task 4a. Read part of the conversation. Pay attention to the underlined part.

(Đọc lại phần sau của đoạn hội thoại. Tập trung vào phần gạch chân. )

Tạm dịch:

Veronica: Bố của tôi khuyên chúng ta nên đi bằng máy bay.

Mi: Nó quá đắt! Tôi gợi ý chúng ta đi bằng tàu.

Sau “suggest”, chúng ta có thể sử dụng “V-ing” hoặc một mệnh đề với “Should”


Bài 5

Task 5. Write answers to the following questions using suggest + Ving/clause with should and the prompts in brackets. Then practise them with your partner. The first one has been completed for you.

(Viết các câu trả lời cho các câu hỏi sau sử dụng “suggest+Ving/mệnh đề chứa should” và các từ trong ngoặc. Thực hành với bạn nhóm. Câu 1 được làm mẫu cho bạn. )

Hướng dẫn giải:

2. B: I suggest the government should limit the number of visitors every day / limiting the number of visitors every day 

Tạm dịch:A: Chúng ta nên làm gì để bảo vệ và bảo tồn những kỳ quan nhận ra?

B: Tôi đề nghị chính phủ nên hạn chế số lượng du khách mỗi ngày .

3. B: I suggest we should control the deforestation / I suggest controlling the deforestation .

Tạm dịch:A: Chúng ta nên làm gì để bảo tồn rừng?

READ:  Language focus - Unit 14 trang 159 Tiếng Anh 12 - Tiếng Anh

B: Tôi đề nghị chúng ta nên kiểm soát nạn phá rừng / tôi đề nghị kiểm soát việc phá rừng .

4. B: I suggest we should put these valuable things in high-security places / I suggest putting these valuable things in high-security places.

Tạm dịch: A: Chúng ta nên làm gì để bảo vệ những thứ có giá trị trong chùa và đền?

B: Tôi đề nghị chúng ta nên đặt những thứ có giá trị này ở những nơi an ninh cao / Tôi đề nghị đưa những thứ có giá trị này vào các nơi an ninh cao.

5. B: I suggest we should raise some money / I suggest raising some money.

Tạm dịch:A: Chúng ta nên làm gì để khôi phục lại những kỳ quan nhân tạo?

B: Tôi đề nghị chúng ta nên tăng thêm một khoản tiền / Tôi đề nghị tăng thêm một khoản tiền.

6. B: I suggest we should reduce smoke and exhaust fumes. / I suggest reducing smoke and exhaust fumes.

Tạm dịch:A: Chúng ta nên làm gì để ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu?

B: Tôi đề nghị chúng ta nên giảm khói và khói thải. / Tôi đề nghị giảm khói và khói thải.


Bài 6

Task 6a. Work in pairs. Tell your partners what they should do in the following situations using suggest + Ving/clause with should.

(Làm việc theo cặp. Kể cho các bạn cặp bạn nên làm gì trong các tình huống sau sử dụng cấu trúc “suggest+Ving/Mệnh đề chứa should” )

Tạm dịch:

Chiếc xe đạp của bạn đã bị lấy trộm.

Bạn bị lạc đường trong trung tâm thành phố.

Bạn đã để quên sách bài tập ở nhà.

Máy tính xách tay của bạn không hoạt động.

Bạn chắc hẳn đã quên mang ví tiền khi đi mua sắm.

Ví dụ:

A. Ôi không! Chiếc xe đạp của tôi đã bị lấy trộm. Tôi nên làm gì bây giờ?

B. Tôi đề nghị nên gọi cho cảnh sát./ Tôi khuyên bạn nên gọi cho cảnh sát.

b. Now report your partner’s ideas to another partner.

(Tường thuật lại ý kiến của người bạn cặp của bạn cho 1 bạn cặp khác )

Hướng dẫn: 

I asked B what I should do when my bicycle had been stolen. He suggested calling the police / I should call the police.

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với ý kiến của riêng mình. 

Tạm dịch:

Tôi hỏi B xem tôi nên làm gì khi xe đạp của tôi bị lấy trộm. Anh ấy khuyên gọi điện cho cảnh sát.


Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất
Search google: “từ khóa + timdapan.com”
Ví dụ: “A Closer Look 2 Unit 5 trang 53 SGK tiếng Anh 9 mới timdapan.com”

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12